Favrskov Forsyning klimasikrer Hammel By

Bæredygtighed

03/09/2013 14:34

Freja Eriksen

Favrskov Forsyning har nu igangsat et større renoveringsarbejde af kloaknet og regnvandsbassiner i Hammel. Arbejdet sker som led i forsyningens kloakfornyelsesplan for Hammel By. Renoveringen skal blandt andet forbedre vandløbsforholdene samt sikre, at kloaksystem og regnvandsbassiner er klar til de klimaforandringer vi står overfor.
  Alt tyder på, at forandringerne i klimaet vil medføre flere massive regnskyl og voldsomme skybrud. Derfor er det vigtigt, at vores kloaksystem og regnvandsbassiner er rustet til at håndtere de store mængder regnvand, så byens gader ikke bliver oversvømmet. Favrskov Forsyning har derfor valgt at sætte ekstra fokus på regnvandsudledningen til vandløb og søer, blandt andet ved at adskille regnvand og spildevand, hvor der i dag er et fællessystem. Det betyder, at regnvandet fremover løber ud i regnvandsbassiner og spildevandet ledes til renseanlæg.   De første spadestik er allerede taget i Hammel, hvor etableringen af en større regnvandsledning på Sallvej, Ny Tilemannsvej og Tilemannsvej er sat i gang. De nuværende regnvandsledninger er 700 mm i diameter, hvorimod de nye er op til 1200 mm. Formålet med at etablere en større regnvandsledning, er at sikre, at kloaksystemet bedre kan klare de regnmængder, der kommer i fremtiden.   Når regnvandet strømmer igennem kloakken, løber det ud i regnvandsbassiner, der opmagasinerer og renser en del af regnvandet, inden det ledes videre ud i et vandløb. For at kunne leve op til Favrskov Kommunes miljøkrav til udledning af regnvandet, og for at kunne håndtere den større mængde regn, er det ligeledes nødvendigt at renovere en række regnvandsbassiner i Hammel By. Det drejer sig om bassinet på Sallvej, der skal renses op, samt to bassiner i Slugten, der skal renoveres. Især det ene bassin i Slugten kræver et større indsats.   - For at bassinet i Slugten kan overholde kommunens miljøkrav, er det nødvendigt at udvide bassinet i Slugten. Bassinet kan i dag rumme ca. 650m3 vand, hvorimod det fremtidige bassin skal have en vandvolumen på ca. 3.330 m3. Det betyder, at der vil der komme et mere jævnt regnvandsudløb til Hammel Bæk, hvilket vil medføre at bækken bedre kan opnå målsætningen om en god økologisk tilstand, fortæller Peter Dyhre, projektkoordinator i Favrskov Forsyning.   Tæt dialog med borgerne   Området omkring regnvandsbassinet i Slugten er meget benyttet af beboere, børn og dagplejere. Det bliver blandt andet brugt til Sankt Hans og om vinteren benyttes kælkebakken flittigt. For at sikre, at Slugten også fremover bliver et attraktivt grønt samlingspunkt for området, har forsyningen været i tæt dialog med beboerne.   - For os er det meget vigtigt tilpasse bassinet i området, så arealet omkring bassinet fremstår rekreativt og attraktivt for beboerne. Derfor har vi valgt at inddrage borgerne i projektet, så de har mulighed for at komme med deres idéer, ønsker og holdninger. Vi har blandt afholdt et borgermøde og efterfølgende været i tæt dialog med en arbejdsgruppe bestående af fem borgerrepræsentanter, siger Peter Dyhre.   Normalt udvides regnvandsbassiner, så de får flade skråninger og uden hegn. Men for at sikre, at der fortsat er plads til kælkebakke og andre aktiviteter, bliver bassinet i dette tilfælde udvidet i dybden. Derfor sætter Favrskov Forsyning et hegn rundt om hele bassinet, for at opretholde de sikkerhedsmæssige foranstaltninger. På alle arealer omkring bassinet bliver der sået græs, så der bliver rig mulighed for spil, leg og afslapning. Slugtens legeredskaber og øvrige opholdsarealer bevares, og der vil være mulighed for at gå rundt om bassinet på en 2 m bred sti magen til de øvrige stier i området.   Et projekt i flere etaper   Favrskov Forsynings kloakfornyelsesplan strækker sig over flere etaper. Det igangværende projekt bliver udført i perioden fra september til februar 2014. Projektet kan muligvis berøre trafikken på Sallvej, Tilemannsvej og Ny Tilemannsvej. Tilbage i 2010 blev forsyningens ledninger fra Sallvej ned igennem Slugten til regnvandsbassinet i Slugten renoveret, ved at lægge et nyt rør indeni det gamle. Sidste etape vil omfatte renovering af regnvandsbassinet på Bredefeltvej ved Hammel Idrætscenter, hvilket forventes udført i 2015. Herefter vil kloaknettet og regnvandsbassinerne i Hammel By opfylde Favrskov Kommunes miljømæssige krav og samtidig være delvist rustet til de fremtidige klimaændringer. Kloakfornyelsesarbejdet bliver udført i tæt samarbejde med Favrskov Kommunes planafdeling og miljøafdeling.   Du kan læse mere om projektet på www.favrskovforsyning.dk    

Mest Læste

Annonce