Gladsaxe klar til partnerskab med Gentofte

Politik

07/04/2011 11:29

Nick Allentoft

Gladsaxe og Gentofte kommuner er blandt de ni kommuner, som blev udvalgt til at være frikommuner i en forsøgsperiode fra 2012-2016. Dermed kan de to kommuner nu forberede sig til et tæt parløb på tværs af fag- og kommunegrænser.

Der lød spontan glædesråb i byrådssalen på Gladsaxe Rådhus, da meddelelsen om, at Gladsaxe sammen med Gentofte bliver frikommune, løb ind midt under byrådemødet. Dermed kan de to kommuner nu gå i gang med det store arbejde for at skabe mere samarbejde, mindre bureaukrati med det formål at styrke den kommunale service til glæde for borgerne.

De to kommuner ønsker især at samarbejde om en helhedsorienteret og styrket indsats på ungeområdet i forhold til skole, uddannelse og job, bedre sammenhæng i kommunernes indsats for psykisk syge borgere under distriktspsykiatrien, samt et farvel til nogle af de unødvendige regler og proceskrav, som de kommunale administrationer i dag er underlagt.

Samarbejdet udbygges

Gentofte og Gladsaxe kommuner samarbejder i forvejen om en række opgaver og lægger nu i fællesskab op til at ansøge om at blive frikommuner for at afprøve, hvordan de friere rammer kan udnyttes til at videreudvikle den kommunale service.

- Jeg er utrolig glad for, at vi nu får mulighed for at gøre en ekstra indsats for at få sårbare unge videre fra folkeskolen og i uddannelse, og vi ser også store muligheder i at overtage opgaverne indenfor distriktspsykiatrien. Frikommuneprojektet er en spændende mulighed for at arbejde målrettet med nogle områder på sin egen måde, uden at være bundet af alle de regler, som gør arbejdet besværligt til daglig. Ved at arbejde sammen med Gentofte, kan vi bygge videre på de gode erfaringer, vi har allerede har og lære af hinanden undervejs. Borgmester i Gladsaxe Kommune, Karin Søjberg Holst (A):

Tre konkrete projekter i støbeskeen

Det foreløbige oplæg fra de to kommuner fokuserer på tre konkrete projekter, der tænkes udvidet i takt med de nye erfaringer.

På skole- og ungeområdet skal folkeskolens sidste år blandt andet gøres mere attraktive for alle elever, så flere unge vælger at gennemføre en ungdomsuddannelse. Herudover skal vejledningen af unge tilrettelægges, således at den tager udgangspunkt i den enkeltes behov frem for hvilken lovgivning, der gælder for den enkelte.

På psykiatriområdet ønsker de to kommuner at hjemtage ansvaret for distriktspsykiatrien, så eksempelvis patienter med dobbeltdiagnoser undgår at blive kastebold mellem offentlige instanser. På arbejdsmarkedsområdet, tandplejeområdet samt ældre-, psykiatri- og handicapområdet skal der ses på om regler og ydelser kan forvaltes på en smartere måde.

Tid til at høre medarbejderne

På det sidste har der været udtrykt kritik af, at ansøgningen ikke var blevet sendt til høring blandt medarbejderne, inden det blev sendt ind. Til det siger Karin Søjberg Holst:

Ansøgningen var kun en skitse over, hvilke områder vi ville arbejde med, og der var på det tidspunkt intet i den, som var konkret og bindende. Derfor var det alt for tidligt at høre medarbejderne, når vi oven i købet slet ikke vidste, om vi overhovedet var blevet valgt. Nu er valget så en kendsgerning. Derfor skal vi nu straks i gang med at konkretisere, hvordan vi vil føre forslagene ud i livet. Det arbejde skal være færdigt 27. maj. Inden da vil både medarbejderrepræsentanterne i de relevante MED-udvalg og de relevante fagudvalg blive hørt, siger Karin Søjberg Holst.

Forsøget med frikommuner udspringer af Finanslovsaftalen for 2011, og sigter mod at afskaffe unødvendigt bureaukrati i det offentlige.

Fakta om frikommuneforsøget 2012-2016

- Udspringer af Finanslovsaftalen for 2011 indgået af regeringen, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti
- Hensynet til borgernes (rets-) sikkerhed må ikke tilsidesættes som følge af forsøgene.
- Forsøgene må ikke tilsidesætte uomgængelige nationale hensyn som eksempelvis grundloven, miljøloven, konkurrenceloven, lov om rigets sikkerhed og strukturpolitiske hensyn.
- Der tillades ikke forsøg, der indebærer brud på internationale forpligtelser, herunder EU-lovgivning.

Mest Læste

Annonce