I alt 24 deltagere diskuterede spredning og forankring af offentlig innovation.

Professionshøjskoler og kommuner kom på tværs af hinanden

Ledelse

28/10/2015 12:44

Professionshøjskolen Absalon

Repræsentanter fra to professionshøjskoler og tre kommuner har i fællesskab udviklet og gennemført et spændende forløb, som skal medvirke til at fremme innovationen i den offentlige sektor.

Lad det være sagt med det samme: At ”komme på tværs” skal forstås positivt i denne sammenhæng. Således var samarbejde på tværs af faglige og organisatoriske grænser et vigtigt element i det forløb, som University College Syd og University College Lillebælt har udviklet og gennemført i nært samspil med repræsentanter fra Kolding, Middelfart og Nordfyns kommune.

Temaside om Innovation

Vi samler alt indhold om innovation på en temaside. Find den her.

Forløbet er ét blandt mange forskellige tiltag, som har med det nationale projekt Kompetencehub at gøre. Alle landets syv professionshøjskoler deltager i projektet, som har til formål at undersøge, hvad der skal til for at sprede og forankre offentlig innovation. En af projektets centrale opgaver har fra begyndelsen været at beskrive grundforudsætningerne for at organisationer og mennesker bliver i stand til at geninnovere, og disse er udtrykt igennem seks individuelle kompetencer og fire organisatoriske betingelser.

Kompetencer og betingelser
Inspireret af de disse kompetencer og betingelser valgte de to professionshøjskoler og tre kommuner at beskæftige sig med medarbejdernes kommunikations- og relationskompetencer samt organisationens bevidste kommunikation.
 
Uddannelsesinstitutioner kastede sig engageret over spørgsmål og problemstillinger fra hinandens hverdage. I sig selv var de fysiske møder på tværs af organisationer og fagligheder med til at skabe forudsætningerne for, at alle fik styrket deres relationskompetencer, og at der blev arbejdet med egne problemstillinger – i stedet for fx cases eller teori – var ikke spor tilfældigt.

- Vi har lagt stor energi i at udvikle et stærkt og målrettet forløb. I planlægningsarbejdet deltog én leder og én medarbejder fra alle tre kommuner, og begge professionshøjskoler stillede med repræsentanter fra både grunduddannelserne, efter/videre-uddannelserne og forskningsområdet. Så allerede i forbindelse med planlægningen, mærkede vi, hvordan det bar frugt at arbejde tværgående i mange forskellige dimensioner, og den værdi ville vi sikre os at videreføre til det program – det læringsdesign - vi fik udviklet. Vi ville være sikre på, at alle deltagere fik noget med hjem, de kunne arbejde videre med i deres egne organisationer, fortæller chefkonsulent Torben Schuster, som har haft ansvaret for University College Lillebælts medvirken i Kompetencehub-projektet.

Blandt de fælles spørgsmål og problemstillinger, deltagerne kom til at beskæftige sig med, blev det for eksempel berørt, hvordan det er muligt at inddrage frivillige ressourcer i forskellige former for kommunale arbejdsopgaver, og hvordan man kan forbedre kvaliteten af forældresamarbejde. Temaer som på forskellig vis - afhængig af deltageres egne erfaringer, professioner og fokusområder - åbnede op for gode dialoger og inspiration til det videre arbejde i de respektive organisationer.

Fra snævre rammer til nye perspektiver
At forløbet kommer til at sætte spor i dagligdagen, kan Bente Petersen skrive under på. Som afdelingsleder for Vestbo, en fællesbetegnelse for tre bosteder og en dagbeskæftigelse for voksne udviklingshæmmede i Middelfart kommune, var hun med som både udvikler og deltager på det omtalte forløb. Med sig havde hun en problemstilling, som hendes egen organisation igennem længere tid havde beskæftiget sig med: Hvordan bliver vi bedre til at involvere frivillige kræfter i arbejdet? Bente Petersen erkender, at den slags spørgsmål ofte bliver diskuteret inden for relativt snævre rammer i kraft af verbale diskussioner mellem kollegaer fra samme professionsområde og med udgangspunkt i kendte og traditionelle opfattelser. Ikke de bedste vækstvilkår for innovativ udvikling.

Allerede i løbet af forløbets første dage fik Bente Petersen imidlertid nye perspektiver på sin udfordring. Dialogen med folk fra andre professionsområder betød i sig selv, at hun blev tvunget til at tænke i nye baner, og herudover blev der taget nye og mere kreative metoder i brug for at fremme nytænkningen. Øvelser og rollespil var med til at bringe nye perspektiver på banen, og blandt andet kom der et meget større fokus på borgernes ønsker og tanker, end hvad der havde præget den hidtidige diskussion.

- Det er meget let at holde fast i sin egen selvforståelse, men den kan også føre til selvfedme, og derfor er det utrolig givende at blive udfordret på nye måder. Innovation handler blandt andet om at turde tabe lidt af styringen og erkende, at man kan gå andre veje end de gængse, og det er en oplevelse, jeg kan bringe med mig i det videre arbejde, siger Bente Petersen.

Studerende tog teten
Efter forløbet blev Bente Petersen kontaktet af en gruppe studerende fra University College Lillebælt, som havde spottet, at Vestbo ønskede at arbejde videre med at få inddraget frivillige i arbejdet på deres tre institutioner. Der er efterfølgende blevet nedsat en arbejdsgruppe bestående af deltagere fra Vestbo, som samarbejder med de studerende. Planen er, at de på sigt skal indgå som frivillige kræfter på institutionerne.

En iagttagelse fra de møder, der indtil videre har været afholdt, er, at der kan trækkes flere tråde tilbage til de kompetencer, der blev arbejdet med i løbet af de fire dage. Der er således stort fokus på kommunikative spørgsmål, borgernes selv- og medbestemmelse og vigtigheden af at skabe stærke relationer til de involverede parter.

- Arbejdsgruppen og samarbejdet med de studerende er et godt eksempel på, at læringen rent faktisk forplanter sig i hverdagen. Jeg kan høre, hvordan nogle af de spørgsmål, der bliver stillet i arbejdsgruppen, hænger sammen med det, vi beskæftigede os med i løbet af de fire dage. Herudover har vi et stort ledelsesmæssigt fokus på at få implementeret og forankret de tillærte kompetencer, siger Bente Petersen.
 
Hvad er geninnovation?
Begrebet geninnovation dækker over lederes, medarbejderes og organisationers evne til at
•    opdage og udvælge innovative løsninger udviklet i en anden sammenhæng
•    tilpasse med til egen organisation
•    og forankre dem, så de bliver organisationens egne.

Læs også
Case fra Næstved 
Geninnovation øger effektiviteten

Om Kompetencehub
Kompetencehub er et samarbejdsprojekt med deltagelse af samtlige syv professionshøjskoler i Danmark. Projektet udvikler læringsdesigns, der gør offentlige medarbejdere og organisationer bedre til at opdage, tilpasse og forankre andres gode ideer i egen hverdag. På den måde styrkes spredningen af innovation til gavn for en bæredygtig udvikling af den offentlige sektor. Projektet koordineres af forskningsafdelingen hos University College Sjælland.

Yderligere info: http://www.kompetencehub.nu
 

Mest Læste

Annonce