Koch-udvalget anbefaler en ny virksomhedsrettet indsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

Velfærd

17/3/15 12:07

Nick Allentoft

Ekspertgruppen med Carsten Koch i spidsen har netop afleveret sin anden og sidste rapport til regeringen. Her er anbefalingerne.
Udgangspunktet for ekspertgruppens anbefalinger er, at borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet, også selvom de har begrænsninger i arbejdsevnen.   - Vi har i dag afleveret vores anden og sidste rapport til regeringen og afslutter dermed et to- årigt forløb med at udrede hele den aktive beskæftigelsesindsats. Vi ved, at netop virksomhedsrettede tilbud er det, der virker bedst i forhold til at hjælpe borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job. En af vores vigtigste anbefalinger er derfor, at en virksomhedsrettet indsats på det ordinære arbejdsmarked skal være udgangspunktet for alle borgere, siger formanden for ekspertgruppen Carsten Koch.                 Læs mere om Koch-udvalget her   Den virksomhedsrettede indsats skal styrkes gennem nye målrettede virksomhedstilbud, stærke incitamenter til at vælge virksomhedstilbud, en styrket mentorordning og mere fokus på at servicere og samarbejde med virksomheder.   Ekspertgruppen har også lagt vægt på, at der kommer mere kvalitet og indhold i den tværfaglige indsats og større fokus på borgerens progression.   - Vi kan se, at en koordineret tværfaglig indsats i det store og hele kun er sat i system for borgere i ressourceforløb, og at øvrige borgere i udkanten af arbejdsmarkedet kun i begrænset omfang får en effektfuld tværfaglig indsats. Vi har derfor lagt vægt på, at den tværfaglige indsats i højere grad bliver systematiseret for alle borgere, og at der kommer langt større fokus på progression. Vi mener, at der skal følges hurtigt og effektivt op, hvis borgeren ikke gør fremskridt, og der er behov for at justere indsatsen, siger Carsten Koch.    Den virksomhedsrettede indsats skal styrkes gennem nye målrettede virksomhedstilbud, stærke incitamenter til at vælge virksomhedstilbud, en styrket mentorordning og mere fokus på at servicere og samarbejde med virksomheder.   Endelig har ekspertgruppen påpeget, at der er et uudnyttet potentiale i at styrke mulighederne for, at borgere i målgruppen kan komme tættere på arbejdsmarkedet gennem uddannelse. Det er baggrunden for, at ekspertgruppen vil styrke brobygningsforløb til uddannelse samt målrette både revaliderings- og voksenlærlingeordningen, så de to ordninger i højere grad bidrager til at løfte kompetencer blandt borgere i udkanten af arbejdsmarkedet.   Ekspertgruppen består af: Carsten Koch, formand for Beskæftigelsesrådet (BER) og tidligere skatte- og sundhedsminister. Michael Rosholm, professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet og tidligere vismand. Per Kongshøj Madsen, professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA), Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet, og formand for AE, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Vibeke Jensen, beskæftigelseschef i Aarhus Kommune og tidligere medlem af Arbejdsmarkedskommissionen.   Her er anbefalingerne Anbefalinger fra ekspertgruppen om udredningen af den aktive beskæftigelsesindsats (fase 2)   Ekspertgruppen har siden marts 2014 arbejdet med en udredning af den aktive beskæftigelsesindsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet.   Med offentliggørelsen af dette arbejde har udvalget fremsat 28 anbefalinger inden for tre overordnede fokusområder samt en række understøttende forslag:   1. En ny virksomhedsrettet indsats 2. En styrket tværfaglig indsats 3. Mere målrettet uddannelse   Nedenfor følger en kort beskrivelse af udvalgets anbefalinger til en mere effektiv beskæftigelsesindsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet.   Ny virksomhedsrettet indsats • Nyt forberedende virksomhedsforløb, der skal forberede borgere, der har været på offentlig forsørgelse i mere end to år til at deltage i et virksomhedsrettet tilbud. • Fleksibel privat løntilskudsordning, der skal smidiggøre overgangen fra privat virksomhedspraktik til privat løntilskud. • Jobrettede tilbud skal være udgangspunktet – statens refusion af kommunernes driftsudgifter målrettes uddannelses- og virksomhedsrettede indsatser. Det gælder bl.a. udgifter til brobygningsforløb.  • Ekstra indsats til de mest udsatte borgere – målretning af gentagen aktivering, hvor kontanthjælpsmodtagere, der har gået passiv det seneste år, får pligt til et virksomhedsrettet tilbud. Kontanthjælpsmodtagere med mindst to års offentlig forsørgelse, som ikke har kunnet deltaget i en virksomhedsrettet indsats (herunder et forberedende virksomhedsforløb) eller uddannelse det seneste år, får ret og pligt til at få deres sag forelagt rehabiliteringsteamet. Her skal der lægges en plan for den videre tværfaglige indsats i retning af uddannelse eller job. • Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal have et tillæg, hvis de deltager i virksomhedspraktik eller nytteindsats. • Rimelighedskravet skal tage udgangspunkt i det antal timer, som borgeren arbejder og ikke antallet af ansatte, som i dag. Samtidig lempes kravet for registrerede socialøkonomiske virksomheder. • En let og ubureaukratisk indgang for virksomheder i jobcentret. • Kompetenceløft af den virksomhedsrettede indsats via et nyt efteruddannelsesprogram til jobkonsulenter, der arbejder med borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. • Øget information om Forskelsbehandlingsloven.   Styrket tværfaglig indsats • Beslutningskompetence til rehabiliteringsteamet – teamet skal kunne træffe afgørelser om både ydelse og indsats, såfremt kommunalbestyrelsen ønsker det. • Smidigere overgange fra ung til voksen i det offentlige system. • Effektfuld mentorstøtte til flere borgere – især i overgangsperioder fra offentlig forsørgelse til fx job og uddannelse. Mentorstøtten kan forlænges i op til seks måneder ad gangen i overgangsperioder, hvis kommunen vurderer, at det vil gavne borgeren. Mentorstøtte skal dertil være frivilligt. • Hver borger skal have én plan, der går på tværs af de offentlige systemer. • Styrket kvalitet i indsatsen gennem metodeudvikling, forsøg og nye værktøjer, som fx metode til tidlig tværfaglig afklaring, borgerrettet progressionsværktøj, digitalt budgetterings- og investeringsværktøj og værktøj til at understøtte kommunernes fokus på resultater. • Kompetenceløft af den tværfaglige indsats via et uddannelsesprogram for medarbejdere på tværs af forvaltninger, der arbejder i rehabiliteringsteams. • Harmonisering af mål og begreber på tværs af lovgivninger. • Indsatspakker om tværfaglige indsatser, der skal sikre viden og inspiration til kommunerne om indsatser, der virker. • Forsøg med øget borgerindflydelse på mål og indsats og forsøg med inddragelse af netværk og civilsamfund.    Mere uddannelse og opkvalificering • En målrettet revalideringsordning med fokus på ordinær uddannelse og afskaffelse af forrevalidering og virksomhedsrevalidering. • Gunstigere regler for voksenlærlingeordningen for langtidsledige. Timetilskuddet hæves til fx 50 kr. for virksomheder, som ansætter en voksenlærling over 25 år, der har været mere end to år på offentlig forsørgelse. • Ufaglærte sygedagpengemodtagere over 30 år skal have ret til en realkompetencevurdering og dermed ligestilles med kontanthjælpsmodtagere, der allerede har den mulighed i dag.   Understøttende initiativer • Smidigere afdrag på gæld til det offentlige skal styrke incitamenterne til at komme i job. • Mulighed for forhåndskompensering af borgernes udgifter til transport. • Mulighed for aktive tilbud til indsatte i fængsler. • Delvis raskmelding skal være udgangspunktet ved længere sygemelding. • Serviceeftersyn af de handicapkompenserende ordninger. • Støtte til overgang fra dagpengesystemet – selvforsørgende får ret til samtaler i jobcentret indenfor de første tre måneders ledighed, dagpengemodtagere, der opbruger retten til dagpenge og overgår til kontanthjælp kan ansættes i løntilskud ved den samme arbejdsgiver, hvor borgeren umiddelbart før periodens udløb har været ansat med løntilskud.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce