Rammeaftale om en skattereform Nyt

22/6/12 6:50

Finansministeriet

Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre en skattereform, der skaber ny vækst og flere job, og som sikrer, at man får mere ud af at arbejde. Reformen bidrager både til en hurtigere genopretning af beskæftigelsen efter krisen og til at øge vækst. På længere sigt er effekten af reformen en øget beskæftigelse svarende til ca. 15.000 fuldtidsbeskæftigede.

Reformaftalen tager udgangspunkt i regeringens udspil ”Danmark i arbejde – Skattereform” fra maj 2012. Det indebærer en markant nedsættelse af skatten på arbejde med i alt godt 14 mia. kr. frem mod 2022. Den samlede skattenedsættelse (skattesænkninger minus skattestigninger) er på ca. 7 mia. kr.

De væsentligste skattenedsættelser består af:

* En forhøjelse af topskattegrænsen med 57.900 kr. til 467.000 kr., når den er fuldt indfaset i 2022. Det svarer til, at årsindkomster op til 507.600 kr. (før AM-bidrag) vil være fritaget fra topskat (2013-niveau).

* Beskæftigelsesfradraget forhøjes fra de nuværende 5,6 pct. til 10,65 pct. i 2022, og det maksimale beskæftigelsesfradrag øges fra 17.900 kr. til 34.100 kr. i 2022.

* Der indføres et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere ud over det almindelige beskæftigelsesfradrag. Det ekstra beskæftigelsesfradrag udgør fuldt indfaset 6,25 pct. og det maksimale ekstra fradrag udgør 20.000 kr.

* Den såkaldte ”iværksætterskat” fra 2009 på selskabers kursgevinster på unoterede porteføljeaktier ophæves. Det finansieres ved forøget lønsumsafgift i den finansielle sektor.

Parterne er enige om følgende justeringer i forhold regeringens udspil fra maj 2012:

* Nedsættelsen af rentefradraget for store renteudgifter udgår. Parterne er i den forbindelse enige om, at ejendomsværdiskatten og skatteværdien af rentefradraget fastholdes svarende til gældende lovgivning frem til 2020.

* Omlægningen fra folkepensionens grundbeløb til pensionstillæg udgår.

* Overførselsindkomster mindrereguleres med 5,1 pct. som i udspillet, men reguleringen flyttes til perioden 2016-2023.

* Folkepensionister får samme forøgelse af topskattegrænsen som andre skattepligtige.

* Besparelser mv. på 2,7 mia. kr. (forsvar) og 1 mia. kr. (EU-bidrag) inddrages som en del af finansieringen af aftalen.

Øvrige elementer forudsættes gennemført som i regeringens udspil.

Parterne er enige om, at forøgelsen af det finanspolitiske råderum på ca. 2,7 mia. kr. som følge af aftalen om en skattereform medvirker til at finansiere en offentlig forbrugsvækst på 0,8 pct. årligt.

De nærmere detaljer i aftalen fastlægges i løbet af de nærmeste dage.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce