null

Øster Farimagsgade 5

1353

København K

Telefon: 22 73 26 63

http://www.forstyr.dk/

[email protected]

Tilmeld nyhedsbrev

Forum er et løstkoblet netværk, hvis formål er at udgøre et mødested for en debat om at fremme bedre offentlig styring og ledelse. 

Forum blev oprettet af direktør Henrik Hjortdal, rådgiver Cristian S. Nissen, professor Preben Melander og universitetsdirektør Claus Nielsen i 2008 i kølvandet på de ufærdige bestræbelser for bedre styring og ledelse i Kvalitetsreformen. Forum har hidtil haft til huse på CBS, men er 1. januar 2018 flyttet til Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. 

Hovedtemaer for Forum siden dets start i 2008 har været styring og ledelse i den offentlige sektor. Synsvinklen har været kritisk over for den danske variant af NPM, som er gået for vidt i centralisering, måling og dokumentation. Kvalitetsreformen og andre politiske signaler omkring 2007 pegede i retning af ønsker om en fornyelse af forvaltningspolitikken, men i årene efter har udviklingen været tøvende og uklar. 

Efterspørgslen efter nytænkning er dog ikke forstummet. De seneste to år er kritikken af styring og ledelse vokset, og den politiske erkendelse af behovet for at handle tilsvarende. Ledelseskommissionen og Sammenhængsreformen er de meste markante eksempler herpå. 

Ved flytning til Statskundskab (IFS) åbner sig en række nye muligheder, som knytter sig til IFSs position og potentialer i forhold til forvaltning, politik og organisation/ledelse. Forums fokus er netop styringskæden fra politik og økonomi over forvaltning til organiseringen og ledelsen af mødet med borgerne: Hvordan kan styring, organisering og ledelse støtte og styrke det værdiskabende møde mellem medarbejder og borger? 

Med de nye åbninger fra statslig side, administrativt og politisk, vil det være FORUMs opgave at bidrage til at besvare det spørgsmål, som trænger sig på: Hvad er det næste skridt? Dette vil vise sig at være det gode spørgsmål, når Ledelseskommissionens og Sammenhængsreformens rapporter er afleveret. Og afgørende at svare på, hvis ikke bedre styring og ledelse skal forsvinde fra den politiske agenda, teknificeres og nedprioriteres i tiden derefter. 

Forums formål fastholdes altså ved flytningen til IFS som at bidrage udvikling af offentlig styring og ledelse med henblik på at forbedre den offentlige sektors ressourceudnyttelse og kvalitet. Med det unikke kendetegn at facilitere en ligeværdig dialog mellem beslutningstagere, forskere og praktikere. 

De centrale debattemaer vi opererer med p.t. kan præciseres således: 

 1. Styringsformer i praksis, den fragmenterede udvikling af styringsværktøjer
   
 2. Den offentlige leder/ledelse, udvikling, uddannelse, lederskab – herunder forbedring af organisation og ledelse i centraladministrationen
   
 3. At inddrage medarbejdere i styring og ledelse, medarbejdernes motivation, den offentlige arbejdsplads, anerkendende ledelse
   
 4. At skabe balance mellem resultatstyring og anden styring, herunder sikre incitamenter og råderum for innovation og kreativitet
   
 5. Styringsreform, debatten om normative elementer i den offentlige styrings- og ledelsesdebat (”tillidsreform”, afbureaukratisering, innovation mm)
   
 6. At sætte fokus på samspillet mellem de værdier og fagligheder, der knytter sig til hhv. styring og velfærdsproduktion

 

Forums aktiviteter

Følgende aktiviteter er pt. dominerende: 

 • Debatmøder (hverdage 15-18) med oplæg fra forskning, beslutningstagning og praktisk ledelse
   
 • Konferencer (hverdage 9-16) med aktuelle temaer og markante oplæg og workshops med oplægsholdere fra forskning, beslutningstagning og praktisk ledelse
   
 • Rundbordssamtaler hvor Forum inviterer udvalgte nøglepersoner og sponsorer til drøftelser, der kan kvalificere nye styrings- og ledelsesindsatser og/eller forberede kommende større FORUM-arrangementer
   
 • Konferencer i samarbejde med andre aktører, hvor der er gensidig interesse. Det kan ex. være KOMDIR, NAF, MPG eller Lunds Universitet
   
 • Aktivisme i form af at stimulere og bidrage til udviklingsarbejde og eksperimenter hos bl.a. sponsorerne i det omfang der er/kan skaffes ressourcer hertil. Styringslaboratorierne mellem FORUM og MidtLab 2009-13 kan være et eksempel
   
 • Kommunikation og debat i samarbejde med denoffentlige.dk, herunder Ledelsesavisen 

Du kan læse mere om Forums aktiviteter på www.forstyr.dk eller vores Facebook-side.  

Forums ledelse og organisering

Pr. 1. januar 2018 består Forums ledelse af en bestyrelse med følgende medlemmer: Institutleder Mikkel Vedby Rasmussen (formand), professor Hanne Foss Hansen, lektor Caroline Grøn, vicestudieleder, lektor Jacob Alsted, adm. Direktør Adam Wolf, rådgiver Christian S. Nissen, direktør Hanne Dorthe Sørensen og adjungeret professor Mogens Hegnsvad. Projektleder Henrik Hjortdal er daglig leder. Forum er i tæt kontakt med forskningsmiljøer på andre universiteter og med sponsorerne som p.t. udgøres af Metropol, VIA, FTF, DJØF, Forsvarsakademiet, Vanguard og KOMDIR. Det overvejes pt. hvordan dialog kan styrkes, heruder om en form for advisory board er hensigtsmæssigt.

Seneste artikler

Seneste blogindlæg

Seneste pressemedelelser

Seneste cases

Navnenoter