Bødskov: Skærpet kurs over for seksualforbrydere

06/02/2013 10:46

Justitsministeriet

I dag fremsætter justitsministeren forslag om en generel modernisering af straffelovens kapitel om seksualforbrydelser. Forslaget skal beskytte den enkeltes seksuelle frihed og selvbestemmelsesret og sikre, at reglerne passer til dagens samfund.

Lovforslaget bygger i vidt omfang på Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser, men indeholder herudover også flere nye elementer.

Lovforslaget indeholder blandt andet:

Bagmænd til andre former for prostitution end bordeller skal straffes lige så hårdt som bagmænd til bordeller.
Voldtægt skal også omfatte anden ulovlig tvang end vold og trusler om vold, udnyttelse af en persons hjælpeløse tilstand eller situation og desuden alle tilfælde af samleje med et barn under 12 år.
Straffen for at udnytte en person i en hjælpeløs tilstand eller situation seksuelt skal skærpes.
Forældelsesfristen for seksuelt misbrug af børn skal først begynde at løbe, når offeret fylder 21 år, og domfældte skal kunne forbydes at kontakte børn gennem internettet.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Regeringen ønsker, at vores straffelov passer til dagens samfund. Seksualforbrydelser er meget grove forbrydelser, og det skal vores straffelov naturligvis afspejle.

Derfor foreslår vi nu en skærpet kurs mod seksuelle overgreb over for såvel børn som voksne. Det betyder blandt andet, at vi skærper straffen for at udnytte, at offeret er i en hjælpeløs tilstand – for eksempel på grund af bevidstløshed eller stærk beruselse. Derudover giver vi længere tid til at anmelde sager om seksuelt misbrug af børn, før sagerne forældes.

Vi sætter også stærkere ind mod prostitutionens bagmænd til den prostitution, der for eksempel foregår som escortprostitution og gadeprostitution. Vi forhøjer strafferammen og giver mulighed for telefonaflytning mv. over for sådanne bagmænd.”

Baggrund

Justitsminister Morten Bødskov fremsætter i dag et lovforslag om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning og lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Seksualforbrydelser).

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en generel modernisering af straffelovens bestemmelser om seksualforbrydelser. Lovforslaget bygger i vidt omfang på Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser, men indeholder herundover også flere nye elementer.

Det foreslås at udvide straffelovens regler om voldtægt, så voldtægt ud over tiltvingelse af samleje ved vold eller trussel om vold eller hensættelse i hjælpeløs tilstand fremover også vil omfatte at skaffe sig samleje ved anden ulovlig tvang eller ved at udnytte offerets hjælpeløse tilstand eller situation samt ethvert samleje med et barn under 12 år. Det vil eksempelvis omfatte tilfælde, hvor offeret på grund af bevidstløshed, stærk beruselse eller søvn er ude af stand til at modsætte sig handlingen, eller hvor offeret f.eks. i forbindelse med bistand til personlig hygiejne, lægeundersøgelse eller massage er afklædt og ikke kan nå at modsætte sig handlingen.

Det foreslås endvidere at skærpe de udmålte straffe for sådanne handlinger, hvor gerningsmanden skaffer sig seksuelt forhold ved at udnytte offerets hjælpeløse tilstand eller situation.

Det foreslås samtidig, at der fremover ikke skal være forskel på straffen for at udnytte et offers sindssygdom, mentale retardering eller hjælpeløse tilstand, hvis handlingen bliver begået i et ægteskab eller uden for et ægteskab. I dag kan man kun blive straffet, hvis forholdet er begået uden for ægteskab.

Det foreslås, at forældelsesfristen for strafansvaret for seksuelt misbrug af børn tidligst skal begynde at løbe fra den dag, hvor offeret fylder 21 år (frem for 18 år i dag).

Det foreslås, at der som noget nyt skal være mulighed for, at en person, der dømmes for seksuelt misbrug af børn, gives pålæg om ikke at søge at kontakte børn, som den pågældende ikke kender, gennem internettet.

Det foreslås at sidestille anden prostitutionsvirksomhed end bordelprostitution med bordelvirksomhed. Forslaget indebærer navnlig, at strafmaksimum for anden prostitutionsvirksomhed end bordelprostitution forhøjes fra 3 års fængsel til 4 års fængsel, og at der – hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt – som noget nyt bliver mulighed for at anvende indgreb i meddelelseshemmeligheden i sager om anden prostitutionsvirksomhed end bordelprostitution. Det vil eksempelvis omfatte barprostitution, escortprostitution og gadeprostitution.

Endvidere foreslås de ændringer af strafferammer og forældelsesregler, som er nødvendige for at bringe dansk lovgivning i overensstemmelse med EU-direktivet fra 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi (som ikke gælder for Danmark).

Mest Læste

Annonce