Justitsminister: Bred adgang til dobbelt statsborgerskab

Politik

14/03/2014

Freja Eriksen

Det skal være muligt for en bredere kreds at have dobbelt statsborgerskab, mener regeringen, som nu er kommet et skridt nærmere en konkret løsning. Arbejdsgruppen om dobbelt statsborgerskab har afgivet sin rapport til justitsminister Karen Hækkerup.

Danmark er et moderne samfund i en international verden. Regeringen lægger derfor vægt på, at det skal være muligt at have dobbelt statsborgerskab.

Regeringen nedsatte derfor i december 2012 en arbejdsgruppe om dobbelt statsborgerskab.

Arbejdsgruppen om dobbelt statsborgerskab har nu afgivet sin rapport.

Rapporten indeholder blandt andet en gennemgang af den gældende statsborgerskabslovgivning, af Danmarks internationale forpligtelser på området samt en gennemgang af reguleringen af dobbelt statsborgerskab i en række andre lande. 

Arbejdsgruppen har opstillet en række mulige modeller for dobbelt statsborgerskab og redegjort for mulige udformninger af en overgangsordning. Herudover har arbejdsgruppen redegjort for de økonomiske konsekvenser ved en øget accept af dobbelt statsborgerskab.

Justitsminister Karen Hækkerup siger:

"Jeg hilser arbejdsgruppens grundige rapport velkommen. Den giver et godt grundlag for at diskutere spørgsmålet om dobbelt statsborgerskab. Regeringen mener, at det i et moderne samfund som det danske skal være muligt at have dobbelt statsborgerskab.

Rapporten viser, at der er en række fordele ved at indføre dobbelt statsborgerskab i Danmark.

Lovgivningen om dobbelt statsborgerskab er af stor betydning for mange mennesker. På den baggrund bør lovgivningen også være langtidsholdbar. Derfor er det meget vigtigt for regeringen, at der er bred enighed i Folketinget om udformningen af nye regler om accept af dobbelt statsborgerskab.

Regeringen vil derfor arbejde for, at der skabes adgang til, at den bredest mulige kreds af ansøgere får mulighed for at opnå dobbelt statsborgerskab, og vil nu invitere de øvrige partier i Folketinget til en drøftelse af sagen. Med udmeldingerne fra Venstre og Det Konservative Folkeparti om, at partierne nu er mere positive over for øget accept af dobbelt statsborgerskab, ser jeg gode muligheder for at finde en løsning, der har bred politisk støtte."

Arbejdsgruppens samlede rapport kan findes her.

Baggrund

Det har hidtil været et grundlæggende princip i dansk indfødsretslovgivning, at dobbelt statsborgerskab så vidt muligt skal undgås.

Af regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen”, fremgår, at: ”Danmark er et moderne samfund i en international verden. Derfor skal det være muligt at have dobbelt statsborgerskab”.

På den baggrund nedsatte regeringen i december 2012 en arbejdsgruppe, der skulle se nærmere på spørgsmålet om dobbelt statsborgerskab, herunder Danmarks internationale forpligtelser.

Arbejdsgruppen har bl.a. haft til opgave at opstille forskellige mulige modeller for accept af dobbelt statsborgerskab. Endvidere har arbejdsgruppen skullet overveje, hvilke konsekvenser en ændring af reglerne om dobbelt statsborgerskab bør have for borgere, der tidligere har mistet deres danske statsborgerskab i forbindelse med erhvervelse af statsborgerskab i et andet land, herunder om der bør indføres overgangsregler, der giver disse borgere mulighed for at generhverve deres danske statsborgerskab.

Arbejdsgruppen har endelig skullet foretage en vurdering af de økonomiske konsekvenser af de foreslåede modeller for accept af dobbelt statsborgerskab samt de økonomiske konsekvenser af en eventuel overgangsordning.

Rapporten indeholder en gennemgang af den gældende indfødsretslovgivning samt af Danmarks internationale forpligtelser på området. Endvidere indeholder rapporten en gennemgang af, i hvilket omfang den gældende danske lovgivning indeholder bestemmelser, hvor det er tillagt betydning, at en person har dansk statsborgerskab.

Arbejdsgruppen har til brug for rapporten indhentet oplysninger fra en række lande om, hvordan reglerne om dobbelt statsborgerskab er udformet i de pågældende lande, herunder om der i tilknytning til en eventuel indførelse af regler om accept af dobbelt statsborgerskab har været etableret en overgangsordning. Desuden indeholder rapporten en gennemgang af de argumenter, der i de senere år har været fremført for en øget accept af dobbelt statsborgerskab, samt de argumenter der har været fremført for en bevarelse af de gældende regler.

I rapporten opstilles på den baggrund en række forskellige modeller for en øget accept af dobbelt statsborgerskab. Disse modeller omfatter:

  • fuld adgang til dobbelt statsborgerskab
  • adgang til dobbelt statsborgerskab i forhold til øvrige EU-lande, EØS-lande og Schweiz, øvrige nordiske lande, øvrige NATO-lande, eller lande, hvormed der er indgået en folkeretlig aftale
  • adgang til dobbelt statsborgerskab for danske statsborgere, som opnår statsborgerskab i udlandet, men ikke for udenlandske statsborgere, som opnår statsborgerskab i Danmark

Det bemærkes i den forbindelse, at en model, hvor dobbelt statsborgerskab tillades i forhold til øvrige NATO-lande eller lande, hvormed der er indgået en folkeretlig aftale, imidlertid vurderes at rejse spørgsmål i forhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 14 (diskriminationsforbuddet) i sammenhæng med artikel 8 (retten til privatliv).

I rapporten er endvidere redegjort for, hvorledes en overgangsordning for personer, der tidligere har været danske statsborgere, og som har fortabt deres danske statsborgerskab som følge af, at de har erhvervet et andet statsborgerskab, kan udformes.

Endelig redegøres der i rapporten for de økonomiske konsekvenser ved en øget accept af dobbelt statsborgerskab. Det fremgår af rapporten, at dansk statsborgerskab kun i begrænset omfang tillægges betydning for retten til at modtage velfærdsydelser inden for det uddannelsesmæssige, beskæftigelsesmæssige, sociale og sundhedsmæssige område. Tilsvarende er dansk statsborgerskab generelt ikke afgørende i forhold til skattepligt.

Mest Læste

Annonce