Kommunerne skal kunne fjerne ulovligt parkerede cykler

21/08/2012 13:58

Justitsministeriet

Justitsminister Morten Bødskov er klar med en forsøgsordning, der skal give kommunerne lov til at fjerne ulovligt parkerede cykler. Samtidig arbejder Rigspolitiet på en ny teknisk løsning for registeret over stjålne cykler, der blandt andet kan være med til at styrke politiets og kommunernes samarbejde om bekæmpelse af cykeltyverier.

Det skal være slut med cykler, der ligger smidt lige foran indgangen til stationen. Flere kommuner oplever i dag store problemer med, at parkerede cykler blokerer indgange og nødudgange ved stationer, skoler og indkøbscentre. Det er til stor gene for fodgængere, og det kan samtidig udgøre en sikkerhedsrisiko.

Justitsminister Morten Bødskov er nu klar med en forsøgsordning, der skal give kommunerne lov til at fjerne ulovligt parkerede cykler og flytte dem til et område i nærheden, hvor cyklens ejer kan hente sin cykel.

Samtidig arbejder Rigspolitiet på en teknisk fornyelse af politiets cykelregister, som vil åbne mulighed for i højere grad at dele oplysninger fra registret med andre myndigheder for eksempel kommunerne. Derigennem vil opdagelsesrisikoen for cykeltyve og -hælere blive større.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”I Danmark er der heldigvis rigtig mange, der cykler. Men desværre er der en del cyklister, som vælger at parkere deres cykel lige foran indgangen til for eksempel tog- og metrostationer.

Det kan være til stor gene for fodgængere - ikke mindst handicappede og ældre. Samtidig kan cyklerne i en katastrofesituation forsinke og vanskeliggøre en redningsaktion.

Jeg har derfor besluttet, at kommunerne på forsøgsbasis skal have mulighed for at fjerne cykler, der holder ulovligt parkeret.

Samtidig ved jeg, at Rigspolitiet arbejder på at forny politiets register over stjålne cykler. I den forbindelse ser Rigspolitiet positivt på, om oplysningerne fra registret i højere grad kan deles med f.eks. kommunerne og dermed skabe et endnu tættere samarbejde mellem kommunerne og politiet på cykelområdet – også når det gælder indsatsen mod cykeltyverier.”

Baggrund om lovforslaget

Lovforslaget om forsøgsordning vedrørende kommuners håndhævelse af bestemmelser om cykelparkering er sendt i høring med henblik på, at lovforslaget kan fremsættes i oktober 2012.

I dag har politiet – men ikke kommunerne – kompetence til at fjerne ulovligt parkerede cykler.

Formålet med lovforslaget er at skabe hjemmel til, at justitsministeren efter ansøgning kan tillade forsøgsordninger, der indebærer, at kommuner, som etablerer cykelparkeringsrestriktioner eller -forbud, inden for nærmere bestemte rammer får adgang til at håndhæve de pågældende restriktioner eller -forbud. Sådanne forsøgsordninger vil nærmere indebære, at kommunerne med justitsministerens tilladelse får adgang til at flytte en ulovligt parkeret cykel til et nærmere angivet område i nærheden, hvor cyklens ejer eller bruger til enhver tid kan hente sin cykel. Flytningen kan ske, uden at cyklens ejer mv. partshøres og modtager individuel meddelelse herom.

Det vil bl.a. være et krav, at der skiltes tydeligt med oplysninger om forsøgsordningen. Skiltningen skal som minimum indeholde information om, hvilke konsekvenser det har at parkere i strid med parkeringsreglerne, samt oplysninger om, hvor cyklisten kan afhente sin cykel. Et sådant krav om skiltning vil bl.a. tage sigte på at undgå, at udefrakommende trafikanter uden kendskab til den lokale forsøgsordning bringes i situationer, hvor de uforvarende udsætter sig for at få deres cykler flyttet.

Det vil endvidere være en forudsætning for at opnå tilladelse, at den plads, som cyklen flyttes til, ligger tæt på det regulerede område. Afstanden mellem det regulerede område og det område, hvor cyklen flyttes til, bør således maksimalt være ca. 100 meter. Hvor særligt tungtvejende grunde taler herfor, kan afstanden udstrækkes op til ca. 300 meter.

Endelig vil der kun blive meddelt tilladelse, hvis den ønskede adgang til at flytte cykler fra et område med cykelparkeringsrestriktioner eller -forbud er begrundet i væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, friholdelse af flugtveje eller sikring af rimelige adgangsforhold, herunder for handicappede og gangbesværede, eller lignende væsentlige hensyn.

Læs hele lovforslaget


Rigspolitiets cykelregister

Politiet har allerede i dag fokus på den borgernære, utryghedsskabende kriminalitet, men når det gælder cykeltyverier, er der sjældent spor efter gerningsmanden eller andre oplysninger, der kan føre til opklaring. Efterforskningsmulighederne i forhold til cykeltyverier er derfor normalt meget begrænsede.

Cykeltyverier er imidlertid til stor gene for dem, det går ud over, og politiet overvejer derfor mulighederne for at gå nye veje for at styrke indsatsen.

Et første skridt i den retning er at omlægge politiets register over stjålne cykler til en mere moderne teknisk platform, som åbner mulighed for i højere grad at dele oplysninger fra registret med andre myndigheder, herunder kommuner, og derigennem øge opdagelsesrisikoen for cykeltyve og -hælere. En sådan åbning af registret rejser forskellige juridiske, økonomiske og praktiske spørgsmål, som nu vil blive nøjere overvejet.

Mest Læste

Annonce