Skattesagskommissionen har afgivet beretning

Politik

03/11/2014 12:03

Nick Allentoft

Kommissionen til undersøgelse af sagen om behandlingen af Helle Thorning-Schmidts og Stephen Kinnocks skattesag har i dag afgivet beretning til justitsministeren.

Skattesagskommissionens beretning indeholder resultatet af kommissionens arbejde. Kommissionen konkluderer, at en embedsmand er gået for tæt på behandlingen af den konkrete skattesag, at to embedsmænd har brudt deres tavshedspligt, at der har været en alvorlig lækage til pressen, og at der er afgivet urigtige oplysninger til Folketingets Ombudsmand.

På et enkelt punkt har kommissionen ikke foretaget ansvarsvurderinger. Det drejer sig om den del af sagen, der handler om korrespondance mv. mellem myndighederne og Folketingets Ombudsmand, hvor kommissionen alene har redegjort for det faktiske begivenhedsforløb.

                 Læs alt om Skattesagskommissionen her

Justitsminister Mette Frederiksen udtaler:

”Kommissionen blev nedsat for at komme til bunds i anklagerne om magtmisbrug og alvorlige brud på tavshedspligten. Det er helt afgørende i et retssamfund, at man kan stole på, at myndighederne afgør sager på et objektivt grundlag – og ikke er styret af politiske motiver.

Nu ligger der en beretning, som gør det muligt at drage konklusioner, så man kan lære af fortiden og rette blikket fremad.”

Skatteminister Benny Engelbrecht udtaler om modtagelsen af beretningen:

”Jeg mener, at vi skal tage det, som er afdækket, alvorligt. Man skal kunne stole på, at offentlige myndigheder kan bevare fortroligheden om borgernes forhold.

Derfor havde jeg også håbet, at det havde været muligt at fastslå, hvem der har lækket agterskrivelsen til pressen. Det er en alvorlig handling, som undergraver tilliden til myndighederne.

I forhold til spørgsmålet om påvirkning af SKAT’s afgørelse er det bestemt ikke tilfredsstillende, når myndighederne ikke overholder deres egne spilleregler.

Men med den omstrukturering af Skatteministeriets koncern, som fandt sted den 1. januar 2013, har vi sikret de vandtætte skotter, der skal være mellem den politiske rådgivning og den konkrete sagsbehandling. For mig som minister er det vigtigt at sikre en høj tillid til Skatteministeriet.”

Skatteminister Benny Engelbrecht udtaler om de urigtige oplysninger til Folketingets Ombudsmand:

”Jeg står i dag i den situation, at jeg ikke har et grundlag for at tage stilling til, om nogen skal drages til ansvar for den del af sagen, der handler om Ombudsmanden.

I forhold til dem, der ikke er involveret i denne del af sagen, har kommissionen ikke fundet grundlag for, at de pågældende søges draget til ansvar for involveringen i SKAT’s behandling af sagen og videregivelse eller forsøg på videregivelse af fortrolige oplysninger fra sagen. Det tager regeringen til efterretning.

For de embedsmænd, som er involveret i ombudsmandsdelen, kan der på grund af de manglende ansvarsvurderinger endnu ikke drages konklusioner.

Jeg vil derfor bede en advokat om hurtigst muligt at foretage en vurdering af, om nogen skal drages til ansvar for den del af sagen. Når der foreligger en vurdering fra advokaten, vil jeg rådføre mig med Moderniseringsstyrelsen og Justitsministeriet om, hvad vurderingen giver anledning til.

Jeg vil samtidig bede alle om ikke at kaste sig ud i spekulationer om, hvad der vil blive resultatet af ansvarsvurderingerne. Jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at tage del i sådanne spekulationer.”

Kommissionen har i forhold til spørgsmålene om påvirkning af SKAT’s afgørelse og videregivelse af fortrolige oplysninger udtalt kritik af to embedsmænds handlinger, idet ingen af disse forhold dog har en sådan karakter, at der efter kommissionens opfattelse er grundlag for at søge et disciplinært ansvar gjort gældende mod de pågældende. Imidlertid har kommissionen ikke i forhold til den del af sagen, der handler om Ombudsmanden, foretaget en vurdering af ansvarsspørgsmålet. Da de to embedsmænd, som kommissionen har udtalt kritik af, også er involveret i ombudsmandsdelen, kan der ikke på grundlag af den afgivne beretning endnu drages konklusioner i forhold til de pågældende embedsmænd – ligesom der heller ikke endnu kan drages konklusioner i forhold til de øvrige embedsmænd, der måtte have været involveret i den del af sagen, der handler om Ombudsmanden. I forhold til dem, der ikke er involveret i denne del af sagen, har kommissionen ikke fundet grundlag for, at de pågældende søges draget til ansvar for involveringen i SKAT’s behandling af sagen og videregivelse eller forsøg på videregivelse af fortrolige oplysninger fra sagen. Det tager regeringen til efterretning.

Beretningens 5 bind kan tilgås i PDF-format herunder. En trykt udgave af beretningen vil desuden kunne afhentes i dag i tidsrummet kl. 11.30-12.30 i Justitsministeriets reception, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

Beretningen er optrykt i et begrænset antal eksemplarer, så der vil alene kunne udleveres ét eksemplar af beretningen til hver person. For så vidt angår journalister, vil hvert medie dog kunne få udleveret to eksemplarer af beretningen.

 

Baggrund

I forlængelse af skatteministerens modtagelse af redegørelser fra departementschef Peter Loft og direktør for SKAT København Erling Andersen om Skatteministeriets departements rolle i forbindelse med SKAT Københavns behandling af Helle Thorning-Schmidts og Stephen Kinnocks skattesag besluttede regeringen at nedsætte en undersøgelseskommission til undersøgelse af sagen om behandlingen af den nævnte skattesag. Kommissionen blev nedsat for at komme til bunds i anklager om politisk indblanding og alvorlige brud på tavshedspligten.

Kommissionen blev med andre ord nedsat for at værne om grundlæggende principper. Derfor var der også bred opbakning i Folketinget til beslutningen om at få foretaget en uafhængig undersøgelse af sagen.

Skattesagskommissionen blev nedsat den 12. marts 2012 og fik til opgave at undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb, som knytter sig til, hvad statslige forvaltningsmyndigheder har foretaget sig i forbindelse med SKAT Københavns behandling af den pågældende skattesag.

Kommissionen skulle bl.a. undersøge og redegøre for, i hvilket omfang personer uden for SKAT København har været involveret i SKAT Københavns behandling af skattesagen.

Kommissionen skulle endvidere undersøge og redegøre for, i hvilket omfang der er videregivet eller forsøgt videregivet fortrolige oplysninger fra skattesagen.

Kommissionen skulle desuden undersøge og redegøre for korrespondance mv. mellem myndighederne og Folketingets Ombudsmand i sagen.

På baggrund af den beskrevne undersøgelse og redegørelse skulle kommissionen komme med forslag til sådanne ændringer af love, administrative bestemmelser eller administrativ praksis, som undersøgelsen kunne begrunde. Kommissionen skulle endelig foretage retlige vurderinger til belysning af, om der foreligger grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar.

Yderligere oplysninger om Skattesagskommissionen, herunder om kommissorium og organisation, kan findes på kommissionens hjemmeside.

Læs Skattesagskommissionen beretning og de tilhørende protokoller (pdf).

Mest Læste

Annonce