Evaluering af kommunalreformen vedrørende regional udvikling

09/2/12 8:50

konomi -og Indenrigsministeriet

Baggrund Området for regional udvikling vedrører bl.a. opgaver inden for kollektiv trafik, erhvervsudvikling, jordforurening, uddannelse og kultur. Regionerne udarbejder regionale udviklingsplaner, der har til formål at fremme den samlede regionale udvikling på tværs af sektorer. Evalueringen af kommunalreformen for så vidt angår den regionale udviklingsindsats vil, ud over de samlede regionale udviklingsplaner, primært fokusere på den regionale erhvervsudvikling.

Forud for kommunalreformen var det i høj grad frivilligt for amter og kommuner, hvordan de valgte at prioritere den lokale erhvervsudviklingsindsats. Frivilligheds-princippet medførte, at der ikke var en klar arbejdsdeling mellem amter og kom-muner på erhvervsområdet, og at der ofte var overlap i deres aktiviteter. Desuden var der stor forskel på, hvordan indsatsen blev prioriteret i forskellige dele af landet. Konsekvensen var en uensartet indsats og igangsætning af mange små projek-ter uden en egentlig strategi.

Kommunalreformen indebar en præcisering af ansvarsfordelingen på erhvervsudviklingsområdet. Ved reformen overgik ansvaret for erhvervsservice til kommu-nerne. Kommunerne varetager dels dette i regi af den lokale erhvervsservice, som bl.a. omfatter information og vejledning om start, drift og udvikling af en virksomhed. Hertil kommer de kommunalt ejede væksthuse, der primært har fokus rettet mod virksomheder med vækstpotentiale.

Hver region har nedsat et vækstforum bestående af repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter, kommuner, videns- og uddannelsesinstitutioner og regionsrådet. Hovedstadsregionen har nedsat to vækstfora: et for København og et for Bornholm. Vækstforaene har til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår og udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi med afsæt i regionens erhvervsspecialisering og rammevilkår. Med afsæt i strategien indstiller vækstfora til regionsrådet om anvendelsen af de midler, regionen prioriterer til er-hvervsformål (ca. ½ mia. kr. årligt for de fem regioner samlet), og til staten om prioriteringen af EU's strukturfondsmidler (ca. ½ mia. kr. årligt 2007-2013).

Staten varetager fortsat den overordnede vækstpolitik, herunder tværgående koor-dinering med relevante sektorpolitikker.


Fokusområder

Evalueringen af kommunalreformen på det regionale udviklingsområde omfatter dels de tværgående, regionale udviklingsplaner, dels specifikt området for regional erhvervsudvikling. Evalueringen af den regionale erhvervsudviklingsindsats tager udgangspunkt i kommunalreformens formål om bl.a. at sikre en klar ansvarsplace-ring og arbejdsdeling på det erhvervspolitiske område, en mere strategisk og målrettet anvendelse af EU’s strukturfondsmidler og regionernes erhvervsudvik-lingsmidler. Der ses på følgende konkrete fokusområder:

• Opgavefordeling i erhvervsudviklingsindsatsen. Der gennemføres en evaluering af op-gavefordelingen mellem stat, regioner (vækstfora) og kommuner på erhvervs-udviklingsområdet. Evalueringen skal belyse, hvorvidt der med kommunalre-formen er skabt en klar ansvarsplacering og opgavefordeling mellem de enkelte aktører på erhvervsudviklingsområdet. Det skal vurderes, om der fortsat er opgavemæssige overlap, samt om der kan være behov for yderligere justeringer af opgavefordelingen med henblik på at sikre en effektiv og sammenhængende opgavevaretagelse på området.


• Evaluering af de regionale vækstforas indsats. Der gennemføres en kortlægning og evaluering af indsatsen for vækst og erhvervsudvikling i de regionale vækstfo-ra, der blev oprettet med kommunalreformen med henblik på at understøtte en strategisk anvendelse af erhvervsudviklingsmidler. Evalueringen skal blandt andet belyse de regionale vækstforas prioriteringer af erhvervsudviklingsmidler (EU’s strukturfondsmidler samt regionale midler), herunder om der med kommunalreformen er skabt grundlag for en mere strategisk, sammenhængende anvendelse.


• Udgifter til administration. Der gennemføres en kortlægning og evaluering af regionernes udgifter til administration af det regionale udviklingsområde, herunder primært administration af erhvervsudviklingsområdet (drift af vækstfora m.v.). Kortlægningen skal som led heri belyse omfanget af ressourcer, der anvendes til udarbejdelse af strategier, handlingsplaner, sekretariatsbetjening af vækstforum mv. i de enkelte regioner med henblik på at vurdere om midlerne, der anvendes på administration, samlet set kan anvendes mere effektivt.


• Regionale udviklingsplaner. Der gennemføres en analyse af de hidtidige erfaringer med de regionale udviklingsplaner.

• Evaluering af kommunernes sagsbehandling. Kommunernes virksomhedsrettede sagsbehandling kortlægges og evalueres for så vidt angår tid, gebyrer mv.


Organisering og tidsplan

Evalueringen udarbejdes af en arbejdsgruppe bestående af:

• Erhvervs- og Vækstministeriet (formand)
• Økonomi- og Indenrigsministeriet
• Finansministeriet
• Skatteministeriet
• Miljøministeriet
• Beskæftigelsesministeriet
• Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
• KL
• Danske Regioner

Det forudsættes, at forslag til justeringer fra arbejdsgruppen holdes inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Evalueringen færdiggøres senest 1. oktober 2012, så den kan indgå i den samlede afrapportering fra udvalget vedr. evaluering af kommunalreformen.
 

Tilmeld nyhedsbrev

Læs også

08/4/21 8:14

Politik
Lars Løkke smider kæmpe bombe: Hyrer tidligere Venstre-figurLars Løkke Rasmussen har hyret den tidligere Venstre-figur, der nu gør comeback efter tre års pause fra politik.

23/10/16 7:35

Politik
Morten Messerschmidt sygemeldt på ubestemt tidMesserschmidt er blevet sygemeldt og Dansk Folkeparti har nu øget det beløb, der tilbagebetales, til 2.5 million kroner.

03/2/22 9:31

Politik
Vanvittig løn: Så meget får Barbara BertelsenDet lille webmedie Journalista.dk har undersøgt, hvad en af hovedrolleindehaverne i Minksagen, Barara Bertelsen får i årsløn. Svaret er, at departementschefen og dermed den øverst placerede embedsmand i Statsministeriet tjener langt mere end Statsministeren.

04/5/22 1:56

Kommunalt
P-selskaber skovler formuer ind på ulovlige p-afgifterHvis du klager over en p-afgift, kan det være en god ide at tage sagen hele vejen til Parkeringsklagenævnet.

10/5/22 12:28

Europa
Se videoen: Svensk granatkaster pulveriserer russisk tankUkraines forsvar har offentliggjort en video af en russisk tank, der bliver sprængt i luften - angiveligt med en granatkaster leveret af Sverige.

06/5/22 7:08

Europa
Forsker: Derfor er Ukraine begyndelsen på enden for PutinVerden holder vejret, for vil Putin erklære officielt krig mod Ukraine d. 9. maj? Uanset hvad ser norsk forsker sprækker i Putins ellers så solide greb om magten i Rusland.

05/5/22 2:41

Putin vil ydmyge 500 ukrainske krigsfanger under paradeHvert år fejrer Rusland d. 9. maj med en stor parade - men organisation advarer om, at årets fejring bliver anderledes brutal.

04/5/22 7:34

Politik
Stolt Mette Frederiksen: For første gang i 20 årMette Frederiksen glæder sig over at det nu sker for første gang i 20 år.