Børnehuse skal give børn udsat for overgreb bedre hjælp

04/10/12 11:58

Social -og Integrationsministeriet

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har netop modtaget eksperternes anbefalinger til, hvordan man bedst opretter børnehuse i Danmark. Børnehuse er steder, hvor børn, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, kan få hjælp af forskellige fagfolk samlet under samme tag.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup nedsatte i efteråret sammen med satspuljepartierne en ekspertgruppe for at få en faglig vurdering af, hvordan man bedst opretter børnehuse, hvor børn der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb kan få hjælp. Børnehusene er finansieret af penge fra satspuljen. Rapporten indeholder blandt andet følgende anbefalinger: 

• Der skal oprettes mindst ét hus i hver geografisk region. Husene skal drives som tværkommunale samarbejder.
• Børnehusene skal være børnevenligt indrettede og fx have børnevenlige videoafhøringslokaler, til når politiet skal afhøre barnet.
• Huset skal bemandes med fast personale, som er særligt kvalificeret til at håndtere sager om overgreb.
• Fagfolk fra de sociale myndigheder, politiet og sundhedsvæsenet skal inddrages efter behovet i den konkrete sag.
• Der skal indgås faste samarbejdsaftaler mellem børnehusene, kommunerne, politi og sundhedsvæsen om benyttelse af børnehuset.
• I børnehusene håndteres de sager, hvor der er behov for et samarbejde mellem kommune, politi og sundhedsvæsen.
• Indsatsen i børnehuset kan bl.a. bestå af børnefaglig, psykosocial og/eller psykologisk undersøgelse samt krisestøtte. Politiet kan foretage videoafhøring af barnet i børnehuset og vurdere, om der er behov for retsmedicinsk undersøgelse. Sundhedsfagligt personale kan deltage i samtaler, samråd og netværksmøder i børnehuset samt foretage en vurdering af barnets behov for sundhedsfaglig indsats og evt. viderevisitation

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger:
”Jeg er overbevist om, at eksperternes model for børnehuse i Danmark, vil betyde en langt bedre og mere professionel hjælp, til de børn, der på tragisk vis har været udsat for overgreb. Derfor vil jeg nu gå i gang med at få anbefalingerne ført ud i livet.”
Børnehuse er bl.a. kendt fra de øvrige skandinaviske lande, og dækker over en model, hvor de sociale myndigheder, politi og sundhedsvæsen fysisk samles, så deres indsatser koordineres, og så myndighederne samarbejder om hjælpen til barnet.

Karen Hækkerup fremsætter et lovforslag, der forpligter kommunerne til at tilbyde børn og unge, der har været udsat for overgreb en indsats i et børnehus. Allerede i år styrkes de tre højt specialiserede sygehusafdelinger, der inden for sundhedsvæsenet behandler børn, der har været udsat for overgreb. Det er afdelinger på henholdsvis Skejby Sygehus, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet, som skal forberedes til et styrket samarbejde med kommuner og politi i de kommende børnehuse.

Arbejdsgruppen er et fælles initiativ mellem Social- og Integrations-ministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Justitsministeriet. Forløbet med ekspertgruppens udvikling af anbefalinger har været forankret i Sundhedsstyrelsen.

Ekspertgruppens rapport med anbefalinger til børnehuse kan læses her

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce