Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede

Velfærd

07/06/2013 12:45

AGENDA

Ledige benytter i vid udstrækning de samme kanaler til at få arbejde som beskæftigede, der skifter job. Den offentlige jobformidling er dog involveret omkring hver femte gang en ledig kommer i job.

Omkring halvdelen af de nyansatte i perioden fra april 2012 til marts 2013 angiver, at deres nye job blev sikret via en jobannonce eller ved at gøre brug af deres netværk, jf. figur 1. Det gælder både de nyansatte, som kom fra et job, og personer, som enten var på dagpenge eller kontanthjælp (bruttoledige), før de fik deres nye job. Selv om netværket ikke benyttes lige så ofte blandt dem, som kom fra ledighed, er det ikke desto mindre mere end hver femte ledig, der finder sit job via bekendte.

Offentlig jobformidling ved 20 pct.
Omkring 20 pct. af de ledige, der kom i job, svarer, at den offentlige jobformidling (kommune, a-kasse og Jobcenter) var aktivt involveret i processen. Til sammenligning var jobformidlingen involveret for omkring 2 pct. af de beskæftigede, der skiftede mellem to job.
Tallene bygger på Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU). Når nyansatte i undersøgelsen bliver spurgt til om den offentlige jobformidlingen har været afgørende for det nye job, får de at vide, at www.jobnet.dk også falder ind under offentlig jobformidling.  Portalen tilbydes til alle jobsøgende og arbejdsgivere.

178.000 nyansatte hvert kvartal
Ifølge undersøgelsen er der for hvert kvartal i gennemsnit 178.000 nyansatte. Det svarer til, at der på årsbasis er 711.000 nyansatte. Nyansatte er i denne sammenhæng personer, der angiver, at de er blevet ansat i deres nuværende job inden for de seneste tre måneder.
Den offentlige jobformidling er tilsyneladende oftere involveret, når ledige får job i den offentlige sektor, end ledige, hvis næste job er i det private. Omkring 1/3 af de nyansatte fra ledighed, som bliver ansat i den offentlige sektor, angiver således den offentlige jobformidling som afgørende for deres job, mens det er 14 pct. blandt ledige ansat i det private, jf. tabel 1. Andelen, der fandt deres job via en jobannonce, er omtrent den samme i de to sektorer.

Hvad blev der spurgt om?
I AKU’en er de nyansatte bl.a. blevet stillet spørgsmål om, hvordan de fandt stillingen og om ”… Jobcenteret [var] aktivt involveret i at formidle kontakten mellem dig og din nuværende arbejdsgiver?”. Personerne i undersøgelsen har alene mulighed for at pege på én kanal, som de efter egen vurdering anser for udslagsgivende i forhold til deres nye job.  Det er naturligvis muligt, at flere af de anvendte metoder var betydningsfulde.
Endvidere er det muligt at resultaterne er påvirket af, at personerne i undersøgelsen kan være tilbøjelig til at overvurdere betydningen af deres egen indsats. Det kan føre til en undervurdering af, hvor stor del af de nye jobs, der skal tilskrives den offentlige jobformidling. I modsatretning trækker dog, at www.jobnet.dk figurerer som offentlig jobformidling.

Hvem er de nyansatte?
Ud af de 711.000 nyansatte er det 233.000, som kom direkte fra et job uden at modtage offentlige overførsler. Omkring 84.000 var ledige på dagpenge eller kontanthjælp (arbejdsmarkedsparate) umiddelbart op til start i deres nye job, jf. tabel 2.
Dertil kommer 101.000 øvrige overførselsmodtagere uden sideløbende beskæftigelse. Mere end halvdelen af denne gruppe er studerende. Omkring 40 pct. af de 156.000 beskæftigede, som modtager overførsler, er ligeledes studerende. Og i dette tilfælde uddannelsessøgende, der arbejder ved siden af studierne. Den resterende del af de nyansatte var tidligere selvforsørgende eller havde et lille beskæftigelsesomfang. Det kan være personer, der ikke modtager løn i en kortere periode mellem to job. Eller personer, der har opbrugt deres dagpengeret og ikke er berettiget til kontanthjælp på grund af formue eller ægtefælles indtægter, jf. tabel 2.

http://agenda.dk/2013/06/2003-06-veje-til-beskaeftigelse/

Mest Læste

Annonce