Undersøgelse af omfanget af vold og trusler på LOS’ område

Velfærd

25/06/2014 07:00

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

LOS’ undersøgelse peger på en række forhold, der bør belyses nærmere, både af hensyn til medarbejdere og brugere på stederne, særligt de steder, der arbejder med målgrupper med høj risiko for trusler og vold.

Den positive historie er, at det er et lille mindretal af brugerne, der er involveret i voldsepisoder.

Fokus på trusler og vold er igen blevet sørgeligt aktuelt her i starten af maj på grund af knivstikkeriet på et botilbud, der kostede en læge livet og sårede to andre alvorligt.

I januar måned havde FOA udsendt en undersøgelse, der viste, at mere end halvdelen af de medvirkende medlemmer fra psykiatrien inden for det sidste år været udsat for fysisk vold fra borgere på deres arbejdsplads i form af skub, kast med genstande og slag. FOA’s undersøgelse fulgte op på flere andre undersøgelser, der viser, at offentligt ansatte i stigende omfang udsættes for vold og trusler fra brugere og borgere.

LOS besluttede derfor at lave en undersøgelse af omfanget af vold og trusler på vores område i 2013 og udsendte et spørgeskema herom til alle medlemmer i marts måned. De to undersøgelser kan ikke umiddelbart sammenlignes, da LOS’ undersøgelse dækker et bredere felt end det psykiatriske område, men i det følgende vil jeg gennemgå nogle af resultaterne fra undersøgelsen.

Undersøgelsen siger ikke noget om, hvad der ledte til trusler og vold, eller hvorvidt det kunne være undgået. Når der derfor eksempelvis siges noget om hvor mange af brugerne, der har udøvet vold og trusler, betyder det ikke, at det siges noget om skyld eller ansvar. Vold og trusler skal som alle andre forhold bedømmes ud fra en systemisk sammenhæng.

Der var i alt 191 medlemssteder, der deltog i undersøgelsen ud af de 535 medlemmer af LOS. 35 af stederne havde ikke færdiggjort spørgeskemaet med de nærmere spørgsmål til omfang og karakter af trusler og vold, dette kan alt andet lige betyde en underrapportering af tilfælde på ca. 20%. Desuden faldt udviklingshæmmede ved en fejl ud som svarmulighed under hovedmålgruppe. Der kan også være stor forskel på hvordan stederne har vurderet om trusler er taget alvorligt eller ej. Undersøgelsen kan både p.g.a. besvarelsesprocenten og dette forhold ikke bruges som dokumentation for forholdene, men belyser forholdene for de medvirkende steder, og rejser en række spørgsmål, der bør undersøges nøjere.

Omfanget   Ud af de deltagende steder oplyste 71 %, at de havde haft medarbejdere, der har været udsat for trusler, vold eller overfald fra brugere eller elever. 29 % af medlemsstederne havde ikke oplevet nogen af delene.   De 99 steder, der havde oplevet trusler, havde tilsammen 348 medarbejdere, der havde modtaget ca. 2.200 trusler, som de ikke havde taget alvorligt. De oplyste desuden, at i alt 411 medarbejdere tilsammen havde modtaget trusler de havde taget alvorligt, i alt 517 gange. Truslerne medførte i 47 tilfælde politianmeldelse. 31 af medarbejderne havde været sygemeldt p.g.a truslerne, i gennemsnit var de sygemeldt i 22 dage.    46 af stederne havde medarbejdere, der har været udsat for vold eller overfald fra brugere/elever i 2013. Det drejer sig om i alt 122 medarbejdere. 16 af medarbejderne var efterfølgende sygemeldt i gennemsnit 23 dage.    Ingen af de sygemeldte medarbejdere har efterfølgende fået førtidspension.   På de 46 steder, der har oplevet vold og overfald udgør de 122 medarbejdere 15 % af medarbejdergruppen.   Når man spørger til hvor mange brugere, der står bag truslerne oplyser stederne, at det drejer sig om 158 brugere/elever. Det er 103 brugere/elever, der står bag de 122 tilfælde af vold. Kun i 29 tilfælde blev de politianmeldt, svarende til hver tredje. De resterende politianmeldes ikke.  

Brugerne

8 % brugerne stod bag episoderne med trusler, som stederne havde taget alvorligt, og 5 % af brugerne stod bag episoderne med vold og overfald. Det kan ikke ses i hvor stor udstrækning, der er sammenfald mellem personerne i de to grupper.   Medarbejderne   23 % af medarbejderne har oplevet trusler, der ikke blev taget alvorligt, og 26 % af medarbejderne har oplevet trusler, der blev taget alvorligt. 6 % har været udsat for vold.   Beredskabsplaner   83 % af stederne har en beredskabsplan for vold og trusler. 70 % har iværksat initiativer til forebyggelse af vold og trusler i 2013. 44 % har tidligere iværksat initiativer til forebyggelse af vold og trusler.  

Forholdene for fem hovedmålgrupper

I det følgende ser jeg nærmere på omfanget for fem udvalgte hovedmålgrupper. Det er vigtigt at være opmærksom på, at stederne ofte modtager brugere, fra flere målgrupper, ligesom nogle brugere kan falde ind under flere målgrupper.    Særligt om de steder, der har sat x ved psykiatriske lidelser af generel karakter som hovedmålgruppe   På baggrund af den aktuelle debat, har jeg prøvet at se særskilt på denne gruppe på 40 steder. Her har halvdelen af stederne hverken oplevet tilfælde af trusler eller vold. Disse steder beskæftiger 473 medarbejdere og modtager 402 brugere, de har en normering på 1,2.   De 20 steder, der har oplevet trusler eller vold har 296 medarbejdere og modtager 221 brugere, de har en normering på 1,34. Dette tyder på, at de er beregnet til brugere, der kræver flere ressourcer, hvilket kan hænge sammen med forskellen på de to typer steder.   På de 20 tilbud har i alt 62 medarbejdere, (21 %) været udsat for trusler og 23 af medarbejderne (7 %) har været udsat for vold. Blandt brugerne er det 40 (18 %), der står for truslerne og 22 (10 %) for vold og overfald.    Af den samlede medarbejdergruppe på 473 på disse steder er det 13 % der har været udsat for trusler og 5 %, der har været udsat for vold eller overfald. Blandt de 402 brugere er det 9 %, der står for truslerne og 9 %, der står for vold og overfald.   Særligt om de steder, der har sat x ved sociale problemer med udadreagerende adfærd som hovedmålgruppe   Her ser jeg særskilt på denne gruppe på 42 steder. Her har 5 af stederne hverken oplevet tilfælde af trusler eller vold. Disse steder beskæftiger 47 medarbejdere og modtager 33 brugere, de har en normering på 1,4.   De 38 steder, der har oplevet trusler eller vold har 616 medarbejdere og modtager 564 brugere, de har en normering på 1,1.   På de 38 tilbud har i alt 200 medarbejdere, (32 %) været udsat for trusler og 42 af medarbejderne (7 %) været udsat for vold. Blandt brugerne er det 34 (5 %), der står for truslerne og 37 (6 %) for vold og overfald.    Af den samlede medarbejdergruppe på 663 på disse steder er det 30 % der har været udsat for trusler og 6 %, der har været udsat for vold eller overfald.  Blandt de 594 brugere er det 7 %, der står for truslerne og 6 %, der står for vold og overfald.   Særligt om de steder, der har sat x ved sociale problemer med indadreagerende adfærd som hovedmålgruppe   Her ser jeg særskilt på denne gruppe på 33 steder. Her har 14 af stederne hverken oplevet tilfælde af trusler eller vold. Disse steder beskæftiger 99 medarbejdere og modtager 84 brugere, de har en normering på 1,2.   De 16 steder, der har oplevet trusler eller vold har 214 medarbejdere og modtager 200 brugere, de har en normering på 1,1.   På de 16 tilbud har i alt 34 medarbejdere, (16 %) været udsat for trusler og 14 af medarbejderne (7 %) været udsat for vold. Blandt brugerne er det 10 %, der står for truslerne og 9 %, der står for vold og overfald.    Af den samlede medarbejdergruppe på 313 på disse steder er det 11 % der har været udsat for trusler og 4 %, der har været udsat for vold eller overfald.  Blandt de 284 brugere er det 6 %, der står for truslerne og 5 %, der står for vold og overfald.   Særligt om de steder, der har sat x ved udviklingshæmmede i lettere grad og sentudviklede som hovedmålgruppe   Her ser jeg særskilt på denne gruppe på 23 steder. Her har 13 af stederne hverken oplevet tilfælde af trusler eller vold. Disse steder beskæftiger 119 medarbejdere og modtager 129 brugere, de har en normering på 0,9.   De 10 steder, der har oplevet trusler eller vold har 150 medarbejdere og modtager 133 brugere, de har en normering på 1,1.   På de 10 tilbud har i alt 46 medarbejdere, (39 %) været udsat for trusler og 11 af medarbejderne (9 %) været udsat for vold. Blandt brugerne er det 11 %, der står for truslerne og 6 %, der står for vold og overfald.    Af den samlede medarbejdergruppe på 369 på disse steder er det 17 % der har været udsat for trusler og 4 %, der har været udsat for vold eller overfald.  Blandt de 262 brugere er det 5 %, der står for truslerne og 3 %, der står for vold og overfald.   Særligt om de steder, der har sat x ved skoleproblemer som hovedmålgruppe   Her ser jeg særskilt på denne gruppe på 10 steder. Her har 2 af stederne hverken oplevet tilfælde af trusler eller vold. Disse steder beskæftiger 9 medarbejdere og modtager 13 elever.    De 8 steder, der har oplevet trusler eller vold har 136 medarbejdere og modtager 232 brugere. Skoletilbuddene har samlet en normering på 0,6.   På de 8 tilbud har i alt 39 medarbejdere, (29 %) været udsat for trusler og 28 af medarbejderne (21 %) været udsat for vold. Blandt brugerne er det 12 %, der står for truslerne og 10 %, der står for vold og overfald.    Af den samlede medarbejdergruppe på 145 på disse steder er det 11 % der har været udsat for trusler og 9 %, der har været udsat for vold eller overfald.  Blandt de 245 brugere er det 11 %, der står for truslerne og 5 %, der står for vold og overfald.   Perspektivering   Undersøgelsen rejser en række spørgsmål og peger på nogle forhold, der bør undersøges nøjere, der bør derfor følges op med en kombineret kvantitativ og kvalitativ undersøgelse til belysning af forholdene. Eksempelvis bør man se nærmere på baggrunden for tallene de steder, der angiver indadreagerende som hovedmålgruppe. Selv om antallet af deltagere er meget små, bør der også ses nærmere på baggrunden for det relativt store omfang i f.t. eleverne på skoletilbuddene.   Selvom der er en stigende brug af uddannelser og kurser i konflikthåndtering og konfliktløsning på området i disse år og hermed på magtanvendelse er det vigtigt at få belyst  sammenhæng og variation i forhold til de forskellige målgrupper. Hvis vi ved mere om hvad det er, der udløser vold og trusler blandt de forskellige målgrupper, bliver vi også bedre til at forebygge det. Det bør også belyses, hvad det tilsyneladende lave omfang af politianmeldelser i f.m. vold og trusler betyder for arbejdsmiljøet – og for det pædagogiske arbejde på stederne.   I forhold til arbejdsmiljøet på stederne er det et ledelsesmæssigt ansvar at arbejde på at minimere antallet af episoder, og mange af stederne beskriver da også i fritekstfeltet, at de gør netop dette. Det sker ofte gennem en kombination af deres pædagogiske metode og den personlige anerkendende tilgang til brugerne. Men uanset hvor meget vi anstrenger os, vil der også fremover opstå episoder med vold og trusler. LOS vil tage kontakt til de øvrige interessenter på området for at få en dialog om hvordan vi minimerer dem i antal og omfang.  

Mest Læste

Annonce