Finanslovsaftale skal øge kvaliteten og halvere tvang i psykiatrien

Politik

27/11/13 8:30

Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige en målsætning for at halvere tvang i psykiatrien frem mod 2020. Ny task force skal sikre efterlevelse i regionerne.

Kvaliteten skal op, og der skal være mindre tvang i psykiatrien. Det er hovedformålet med aftalen på psykiatriområdet, som regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti har indgået som led i finansloven for 2014.
For at indfri målsætningen om en halvering af tvang i behandlingspsykiatrien frem imod 2020 tilfører aftalepartierne 50 millioner kroner årligt i nye driftsmidler og hæver samtidig anlægsloftet i 2014 med 100 millioner til forbedring af de fysiske rammer.
Den overordnede målsætning skal omsættes til konkrete mål, som fastlægges i partnerskaber med de enkelte regioner og giver mulighed for en løbende opfølgning på resultaterne.
 

"Høj kvalitet i behandlingen og mindre tvang er to sider af samme sag. Derfor er aftalen også et tydeligt signal om, at vi ønsker en bedre behandling til mennesker med sindslidelser", siger sundhedsminister Astrid Krag.
 

En række forsøgsprojekter har vist et markant potentiale for at nedbringe brugen af tvang, når der fokuseres vedvarende på udfordringen. Det kræver en målrettet indsats i forhold til patientinddragelse, kompetenceudvikling, ledelsesfokus og fysiske rammer. Den viden til trods, er det ikke lykkedes at fastholde og udbrede de positive erfaringer til alle afdelinger og alle regioner.
 

"Vi sætter nu en ambitiøs national målsætning og laver den struktur, der skal til for at følge op på resultaterne i tæt samarbejde med regionerne", siger en tilfreds sundhedsminister og tilføjer:
"Regeringen har et vedvarende fokus på at sikre en bedre behandling til mennesker med af sindslidelser. Og selvom det er en ny stor opgave, vi tager fat på nu, så hænger det tæt sammen med regeringens andre initiativer, som blandt andet betyder, at psykiatriske patienter fra næste år opnår samme ret til hurtig udredning og behandling som fysisk syge, og de ekstra midler, som allerede er afsat".
 

Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti vil indfri målsætningen ved at indgå partnerskabsaftaler om at nedbringe tvang med de enkelte regioner. Partnerskabsaftalerne skal tage hensyn til regionernes forskellige udgangspunkter og indeholde beskrivelser af indsatsområder og virkemidler som blandt andet efteruddannelse, patientinddragelse og fysiske rammer.
For at sikre at regionerne lever op til partnerskabsaftalerne, vil der blive etableret en ny styringsstruktur med inspiration fra kræftpakkerne. Der nedsættes en task force med repræsentanter fra relevante myndigheder, som løbende følger op på regionernes udmøntning af initiativerne i partnerskabsaftalerne.
 

Fakta om anvendelse af tvang:
I 2012 blev psykiatriske patienter spændt fast med bælte mod deres vilje 5.657 gange. Det er en stigning i forhold til de to foregående år.
 Andre former for tvangsanvendelse – bl.a. tvangsbehandling med medicin og indgivelse af beroligende medicin – har været stigende i en årrække.
 Ved et 'gennembrudsprojekt' i psykiatrien i 2004-2007 opnåede næsten en femtedel af de deltagende sengeafsnit en reduktion i brugen af de mest hyppige former for tvang på 50 pct. De gode resultater blev imidlertid ikke fastholdt efter projekternes ophør.
 

Fakta om psykiatriaftalen:
Finanslovaftalen vil øge kvaliteten og nedbringe brugen af tvang i psykiatrien:
Partnerskaber med regionerne – 50 mio. kr.
Løft af anlægsloftet til bedre fysiske rammer på – 100 mio. kr.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce