Her er de 43 råd fra Ældrekommissionen

Velfærd

09/02/2012 12:46

Nick Allentoft

Ældrekommission har offentliggjort en række anbefalinger for ældre på plejehjem. Se her hvad det er.

Her er Ældrekommissionens 43 råd

Overgangen til livet på plejehjem

1. Forud for indflytning på plejehjem skal en medarbejder enten tage på besøg i den kommende beboers hjem, eller den kommende beboer og de pårørende skal tilbydes et møde på plejehjemmet.

2. Der skal være en klar forventningsafstemning, og den skal skabes gennem en god og åben kontakt og dialog mellem den nye beboer, medarbejderne og eventuelle pårørende.

3. Der skal udarbejdes en ”livshistorie” for beboeren, som medarbejderne kan bruge i det daglige arbejde og kontakt med den enkelte beboer.

4. Det skal være muligt at have kæledyr på plejehjem – under hensyntagen til medarbejderne og de andre beboere.

Et sundt og aktivt ældreliv

5. For at skærpe appetitten skal der dufte af mad forud for måltidet.

6. Maden på plejehjem bør følge årstiderne, have smag samt være af ernæringsrigtig og god kvalitet.

7. Beboerne skal inddrages i menuplanlægningen og deltage i madlavningen.

8. Medarbejderne skal spise med, så de kan inspirere beboerne til at spise mere og bidrage til at skabe en hyggelig stemning.

9. Der skal være et varieret udbud af aktiviteter til beboerne, og aktiviteterne skal indtænke begge køn.

10. Beboerne skal have mulighed for at få frisk luft hver dag.

11. Beboerne skal inddrages i hverdagsaktiviteter – rengøring, madlavning og blomstervanding.

12. Plejehjemmet skal åbnes mod lokalsamfundet, så der kan arrangeres fællesaktiviteter
for beboerne og borgerne fra lokalområdet.

Den daglige pleje
13. Plejen skal understøtte beboerens selvstændighed og uafhængighed.

14. Plejen skal tilrettelægges, så den enkelte beboer får hjælp og støtte til at vedligeholde
og om muligt genvinde sine færdigheder.

15. Bleer er sidste udvej og må aldrig blive en erstatning for personlig pleje.

16. De frigjorte medarbejderressourcer ved anvendelse af velfærdsteknologi skal
bruges til mere samvær og aktiviteter med beboerne.

Mennesker omkring den ældre på plejehjem

17. Ledelsen og mellemlederne skal have et solidt ledelsesfagligt niveau.

18. Kommunerne bør på baggrund af ledelsesevalueringer og trivselsmålinger blandt beboere og medarbejdere mindst hvert andet år vurdere plejehjemsledelsen.

19. Ledelsen og mellemlederne skal have de fornødne redskaber stillet til rådighed,
som kan understøtte det daglige arbejde med f.eks. planlægning, afrapportering,
pårørendesamarbejde, herunder konflikthåndtering, medarbejderudvikling mv.

20. Ledelsen og mellemlederne skal være tilgængelig i dagligdagen, så det er nemt for beboere, medarbejdere og pårørende at komme i kontakt med dem.

21. Ledelsen og mellemlederne skal gå forrest og vise, hvordan værdierne skal udleves.

22. Det er vigtigt, at medarbejderne udviser respekt for beboernes valg.

23. Medarbejderne bør i så stor udstrækning som muligt være sammen med beboerne. De skal deltage i og anspore til, at der er et socialt liv på plejehjemmene.

24. Medarbejdernes arbejdstider bør indrettes efter opgaverne – af hensyn til beboernes
trivsel er det derfor vigtigt med en god aften- og weekendbemanding.

25. Det skal gøres attraktivt for de pårørende at være på plejehjemmet.

26. Det er vigtigt, at de pårørende udviser respekt for beboerens valg.

27. Ledelsen og mellemlederne skal sikre, at medarbejderne og de pårørende løbende
har dialog med hinanden.

Den frivillige indsats
28. Der bør være frivillige på alle plejehjem.

29. Ensomme beboere bør opfordres til at få en frivillig besøgsven.

30. Der bør skabes rum og plads til de frivillige.

31. Samarbejdet mellem medarbejderne, de frivillige og de frivillige organisationer bør understøttes med en frivilligkoordinator.

32. Gennem en dialog med de frivillige bør der fastlægges retningslinjer for den frivillige indsats.

Den sundhedsfaglige indsats

33. Der bør indføres fast tilknyttede læger, så der på plejehjemmene kontinuerligt kommer læger med et specialekendskab til alderdomsbetingede sygdomme.

34. Plejehjemmene bør have en form for ”akutpakke” af medicin, som kan lindre i den terminale fase.

35. De fast tilknyttede læger, apotekerne og de faste medarbejdere bør en gang årligt i fællesskab systematisk gennemgå hver enkelt beboers medicin.

36. Forskning i aldersbetingede sygdomme skal opprioriteres (geriatri).

37. Medarbejderne skal udvikle deres kliniske kompetencer i forhold til at kunne observere og handle på beboernes almentilstand.

Den bedste afslutning på livet

38. Plejehjemmet skal indhente og imødekomme beboerens ønsker til livets afslutning.

39. Beboeren skal holdes så lidelsesfri som mligt under livets afslutning.

40. Man skal understøtte beboerens ønskeom at dø i eget hjem.

41. Den døende må ikke uønsket være alene uder livets afslutning.

42. Der skal være en afrunding på dødsfaldet af hensyn til de andre beboere, de pårørende og medarbejderne.

43. Medarbejdernes kompetencer inden for den palliative pleje skal fastholdes og videreudvikles.
 

Kilde: Ældrekommissionen
 

Mest Læste

Annonce