Løft til landbruget skaber vækst i hele Danmark

23/11/2015 15:53

Nick Allentoft

Når landbruget får lov til at vokse, kommer det især landdistrikterne til gode. Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen løfter i forbindelse med præsentationen af Vækst og udvikling i hele Danmark lidt af sløret for indholdet i den kommende fødevare- og landbrugspakke.

Går det landbruget godt, får landdistrikterne også et løft. 

Det er tankegangen bag de landbrugsinitiativer, som regeringen i dag har løftet lidt af sløret for i forbindelse med præsentationen af ’Vækst og udvikling i hele Danmark’, der skal skabe et Danmark i balance.

Færre randzoner, mere gødning på markerne, smidigere miljøgodkendelser til husdyrbrug og en kommende vækstplan for hav- og dambrug er blandt de initiativer, der skal løfte landbruget og fiskerierhvervet og dermed også landdistrikterne. 

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil senere præsentere den endelige række af lempelser og initiativer til fordel for landbruget, der udgør den kommende fødevare- og landbrugspakke.

- Regeringen ønsker at give landbruget og fødevaresektoren mulighed for at vokse, eksportere og skabe flere arbejdspladser, da det særligt vil skabe fremgang uden for de store byer. Den danske fødevareklynge er en vigtig vækstmotor i de dele af Danmark, som er mest udfordret i forhold til en positiv udvikling af vækst og arbejdspladser regionalt, siger Eva Kjer Hansen.

Mere frihed til at nyde strande og kyster

Centralt i ’Vækst og udvikling i hele Danmark’ står også en opblødning af reglerne om strandbeskyttelseslinjen, så forbuddet mod byggeri af mindre anlæg lempes. Danskerne skal have mere frihed til at bruge og nyde vores strande og kyster, mener regeringen. 

Strandbeskyttelseslinjen er i dag en forbudszone, hvor de 60.000 lodsejere, der har en ejendom indenfor strandbeskyttelses- og klitfredningszonen ikke må opsætte et gyngestativ eller terrasse uden tilladelse.

Miljø- og fødevareministeren lægger op til, at det kommende lovforslag blandt andet ophæver kravet om dispensation for mindre anlæg i haver og forbuddet mod tilstandsændringer ophæves i byzone og bynære arealer. Turistvirksomheder skal kunne opføre friluft- og fritidsaktiviteter i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Skoler, institutioner, klubber og foreninger skal kunne etablere, indrette og udvide klubhuse, legepladser og bålhytter. Overflødige bygninger på havne skal kunne bruges til andre formål. 

Regeringen har på finansloven konkret afsat 300 mio. kroner til gennemførelse af den kommende fødevare- og landbrugspakke. Dertil kommer 1,1 mia. kroner på finansloven til miljøtiltag, der skal skabe balance, så der bliver værnet om miljøet samtidig med, at landbruget får mulighed for at arbejde sig ud af krisen.
 

Miljø- og Fødevareministeriets tiltag i ’Vækst i hele Danmark’: 

• Ophævelse af randzoneloven
• Ændring af gødskningsloven og ny målrettet regulering
• Afskaffelse af sprøjte- og gødskningsforbuddet på §3-naturarealer
• Måleprogram for mere præcis viden om, hvor der udledes kvælstof
• Nye kollektive kvælstofmidler
• Afskaffelse af krav om flere efterafgrøder
• Harmonikrav for slagtesvin hæves til EU-niveau
• Færre vandløb i vandområdeplanerne
• Adskillelse af regulering af stald og mark
• Smidigere miljøgodkendelser til husdyrbrug
• Kontrolstrategi for fødevare- og landbrugssektoren
• Kødkontrol på små slagtehuse
• Styrkede vækstmuligheder for fiskeri og akvakultur
• Natur- og Miljøklagenævnet erstattes af et samlet klageorgan for hele Miljø- og Fødevareministeriets område
• Opblødning af reglerne for strandbeskyttelseslinjen

Læs nyhed om opblødning af reglerne om strandbeskyttelseslinjen.

Læs udspillet Vækst og udvikling i hele Danmark

Mest Læste

Annonce