Projektbeskrivelse: Tidlig opsporing og forebyggelse

Velfærd

26/05/2015 14:25

Nick Allentoft

Sundhedsmyndighederne vil opspore danskere med usund livsstil og risiko for livsstilssygdomme inden de bliver syge. Læs her, hvordan projektet Tidlig Opsporing og Forebyggelse selv beskriver hvordan et to-cifret millionbeløb skal gøre det muligt.
Hvad er projekt tidlig Opsporing og Forebyggelse: Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF) er et forsknings og samarbejdsprojekt. Projektet er udviklet i et tæt samarbejde med projektets centrale aktører; 10 syddanske kommuner (Nyborg, Kerteminde, Langeland, Svendborg, Middelfart, Esbjerg, Varde, Haderslev, Åbenrå og Sønderborg), PLO Syd, Region Syddanmark, Forskningsenheden for almen praksis (FEA) og Dansk almenmedicinsk kvalitetsenhed (DAK-E). Projektet har været under forberedelse siden 2011 og forventes at starte op i en pilotfase i tre kommuner i slutningen af 2015. Det store projekt i alle ti kommuner forventes at starte op i slutningen af 2016 og løbe over tre år.   Formålet med TOF er at undersøge effekten af en tidlig og systematisk opsporing af borgere med usund livsstil og risiko for livsstilssygdomme samt tilbyde målrettede og sammenhængende forebyggelsesforløb i den primære sundhedssektor. Når man spørger danskerne, om de har modtaget en helbredsundersøgelse hos egen læge svarer op mod halvdelen, at de har fået foretaget en helbredsundersøgelse indenfor de seneste tre år. Det som TOF ønsker at undersøge er, om man kan forbedre forebyggelsesforløb i primærsektoren, så både borgerne, de praktiserende læger og kommunerne oplever en gavnlig effekt.   Det vil vi gøre ved at afdække risiko for livsstilssygdomme og risikoadfærd samt styrke systematikken og sammenhængen i forebyggelsesforløb i almen praksis og kommunen målrettet borgere med henholdsvis risiko for livstilssygdomme og risikoadfærd.  Det er en kompleks intervention, som består af fire elementer:
  • et spørgeskema om livsstilsrisikofaktorer som sendes til alle borgere mellem 30 og 59 år i de 10 kommuner 
  • en systematisk registrering og samkøring af borgerens besvarelse af spørgeskemaet om livsstil med eksisterende journaloplysninger hos den praktiserende læge
  • en tilbagemelding til brugerne (borgere, alment praktiserende læger, kommune og region) 
  • målrettede sundhedstilbud hos egen læge og/eller i kommunalt regi til den enkelte borger alene på baggrund af helbredsoplysninger
Hele interventionen it-understøttes af en personlig hjemmeside, hvor borgeren kan få overblik over egen livsstil og få information om relevante forebyggelsestilbud. Borgerne vil ligeledes via portalen have mulighed for at dele oplysninger med læge og/eller kommune, hvis borgeren ønsker det.   Projektets forskningsmæssige design: Projektet gennemføres som en randomiseret kontrolleret undersøgelse  Borgerne skal afgive et informeret samtykke til 1) deltagelse i projektet 2) at borgerens patientjournaldata må bruges til forskningen i projektet. Samtykket skal afgives inden spørgeskemaet kan besvares, og er en forudsætning for, at der kan videregives patientjournaloplysninger fra den praktiserende læges journalsystem til en forskningsdatabase. Der oprettes en traditionel forskningsdatabase hvor alle forskningsdata samles og opbevares efter gældende lovgivning/regler. FEA er dataansvarlig for data i forskningsdatabasen. Den enkelte deltagende læge indgår en projektaftale, der nøje beskriver hvilke data, der videregives til forskningsdatabasen, og hvordan det sker. Projektet er godkendt af datatilsynet    Hvorfor er TOF et spændende og innovativt forskningsprojekt: TOF projektet er spændende og innovativt fordi vi udvikler og tester en målrettet og systematisk indsats til fremme af sunde vaner i den primære sundhedssektor på tværs af almen praksis og kommunen. Projektet tager udgangspunkt i den viden, vi har om forebyggelse i primærsektoren og den måde primærsektoren aktuelt er organiseret på. Projektet skal ikke opfattes som et klinisk forskningsprojekt, men som et projekt indenfor sundhedstjenesteforskning, hvor det ikke så meget er nye kliniske behandlinger, der er i fokus, men mere hvordan man organiserer sig i sundhedsvæsenet. Til forskel fra kliniske projekter, hvor man i høj grad ønsker viden om, hvad der har effekt, ønsker man i denne slags projekter mere at få viden om, hvorfor man ser en effekt. Det er derfor væsentligt for os blandt andet at undersøge, hvordan borgeren og de sundhedsprofessionelle oplever den nye måde at organisere forebyggelsesforløb på og om de digitale hjælpeværktøjer rent faktisk er en hjælp og ikke en hindring.  Forventningen er, at projektet vil give os ny og evidensbaseret viden om, hvordan vi bedst opsporer og forebygger den voksende andel af livsstilsrelaterede sygdomme, som kan have stor negativ betydning for borgernes livskvalitet og som samtidig koster samfundet dyrt.    Sendt af Projektsekretariatet for TOF til Redaktionen på DenOffentlige, maj 2015  

Mest Læste

Annonce