Udvalgsformand svarer pensioneret socialrådgiver: Vi gør vores bedste

Velfærd

06/09/2000 10:00

Nick Allentoft

Udvalgsformand Anders J. Andersen fra Vordingborg Kommune svarer pensionerede socialrådgiver Jytte Høj Hammer. Det blev et personligt svar.
Kære Jytte Høj Hammer   Du har den 24. juli fremsendt et åbent brev til kommunalbestyrelsen.   Fakta I dit brev fremfører du en række forhold, som du dels har læst om på Facebooksiden Jobcentrenes Ofre, dels har hørt fra enkeltpersoner. Jeg er fuldt bekendt med Facebooksiden Jobcentrenes Ofre og kender en hel del enkeltsager.   Du skriver: “Enhver viden om, hvad dårlig (sags)behandling gør ved mennesker,glimrer med sit fravær.” og “Hvis Jobcentret var i besiddelse af faglig viden og bevidsthed om disse ting, ville de sjældent eller aldrig opstå!”   Sådanne påstande gør en dialog vanskelig, fordi de er usaglige. Mit indtryk er nemlig det stik modsatte. Vi har meget aktive medlemmer af Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, som følger og udvikler området, og jeg er sikker på, at de giver mig ret.   Personligt har jeg selv som udvalgsformand i overskriftsform deltaget i nedenstående siden 1. januar:  
 • Lyttemøder (annoncerede dialogmøder i de tre købstæder)
 • Utallige henvendelser og møder med borgere
 • Følger den offentlige debat og hvad andre kommuner gør
 • Møder med arbejdsmarkedets parter
 • Tæt og løbende kontakt med medarbejdere
 • Fulgt projektet “Ansvar for eget liv”
 • Igangsat brugerundersøgelse
 • Besøgt kommunens institutioner
 • Deltaget i møder med borgere
 • Læst konkrete klagesager
 • Læst konkrete ankesager
 • Gennemgået ankestatistikker
  Udvalget har også deltaget i de fleste af ovenstående aktiviteter. Så der er bred politisk opbakning til vores valgte linje.   Som videnopsøgende folkevalgt og jurist giver overstående aktiviteter mig det klare indtryk, at vi har et velfungerende jobcenter. Og ja, det giver et helt andet billede af, hvad du oplever på Facebook. Men det kunne jo så give dig anledning til at reflektere over den diskrepans, som kommer frem i uimodsagte enkeltsager i den virtuelle versus den reelle verden. Man skal være kritisk over for de informationer, man får i begge verdener.   Brugerundersøgelse Jobcentret har løbende ca. 3800 borgere som aktive brugere. Du refererer til den netop afsluttede brugerundersøgelse, som var papirbaseret. Her er 93 % af de adspurgte meget tilfredse eller tilfredse med deres kontakt til jobcentret, mens der er mellem 1 og 2 %, der er utilfredse eller meget utilfredse. En hvilken som helst anden virksomhed - såvel offentlig som privat - ville blive grøn af misundelse over sådanne tal.   Undersøgelsen er indsamlet ved at spørge alle, der har været i jobcentret hen over 16 hverdage. 545 har svaret – altså svarende til godt 14 % af jobcentrets brugere. Dermed er undersøgelsen repræsentativ særlig set i lyset af, at tilfredsheden er så markant. Tallet 545 giver i øvrigt et billede af, hvor mange borgere kommunen konstant er i kontakt med.   Undersøgelsen indeholdt også et kommentarfelt, hvor brugeren kunne komme med tilføjelser. Det har mange udnyttet og med mange positive og rosende ord til vores medarbejdere.   Undersøgelsen behandles på det førstkommende møde i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, hvor alle data for undersøgelsen fremlægges i en rapport. Materialet bliver offentligt tilgængeligt, herunder også kommentarerne. Måske du skulle vente med at kritisereundersøgelsen, indtil undersøgelsens metode og resultater foreligger.   Vi har udsendt en pressemeddelelse om undersøgelsen, men kun et enkelt medie har taget nyheden. Udbredelse af kendskabet til undersøgelsen genoptager vi efter sommerferien.   Jeg kan i øvrigt oplyse, at LO har målt Vordingborg Jobcenter til at være det 3. mest effektive jobcenter i landet i forhold til at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet.   Jeg tror, de to flotte målinger hænger sammen. Vi lægger nemlig vægt på, at borgerne i jobcentret oplever et ligeværdigt samarbejde med god dialog om konstruktive løsninger. God dialog giver de bedste resultater.   Myndighed Jobcentret varetager myndighedsopgaver og følger en lovgivning, som et stort flertal i Folketinget har vedtaget.   Der er utilfredse borgere, herunder nogle som udtrykker deres kritik meget markant. Dette håndterer jobcentret. Der er også borgere, som jobcentret desværre ikke kan eller kun vanskeligt kan have dialog med. Og alligevel forsøger vores medarbejdere at håndtere dem. Det kræver mange ressourcer, som kunne bruges bedre på noget andet, men det gøres.   Nogle borgere kan være så insisterende i deres klageadfærd, at det kan det være nødvendigt, at de kun må sende mails til én og ikke mange af kommunens mailadresser. Det sker heldigvis sjældent, at kommunen må træffe denne type afgørelser.   Det hænder, at vores medarbejdere forulempes. Heldigvis er det meget sjældent.   Jeg kan også med sikkerhed sige, at Ankestyrelsen ikke træffer afgørelser på mangelfuldt grundlag. Her har jeg den lille fordel, at jeg også kan udtale mig som jurist. Men ellers ligger klager over Ankestyrelsen uden for kommunens kompetence.   Uenig Det sker naturligvis med mellemrum, at en borger er uenig i vores afgørelser. Derfor er der også et ankesystem, som kan tage stilling i sådanne afgørelser. Her er det væsentligt at bemærke, at jobcentret generelt ligger på et landsgennemsnit i forhold til, hvor mange sager Ankestyrelsen omgør.   Andre er uenig også i afgørelsen, men rejser nogle gange en kritik i form af, at selve sagsbehandlingen er fejlagtig. For at kunne vurdere det, skal man dybt ned i alle sagens enkeltheder og kompleksitet.   Jobcentret har mange brugere, og der træffes mange afgørelser. Derfor kan det ikke undgås, at der sker fejl. Disse fejl tager vi meget alvorligt. Når det sker, gør jobcentret, hvad det kan for at rette fejlen så hurtigt som muligt og lære af dem, så lignende undgås i fremtiden.   Arbejdsmarkedspolitik Alle har en pligt til at bruge sine evner - til glæde for sig selv og fællesskabet. Denne politiske holdning lægger bag arbejdsmarkedsreformen fra 2013. Den og senere ændringer fremgår også af Vordingborg Kommunes politik på området.   Vi skal kere os om folk og deres børn i vanskeligheder eller på kanten af samfundet. Alt andet er uacceptabelt. Vi skal investere i mennesker, så de kan komme ind i fællesskabet og om muligt også ind i en eller anden form for arbejdsfællesskab. Lykkes det ikke, skal folk have et sikkert forsørgelsesgrundlag som eksempelvis førtidspension.   Jeg har mødt mennesker, som førhen ellers ville visne bag låste døre og nedrullede gardiner, men som det i dag lykkes at få tilknytning til arbejdsmarkedet og de glæder, det kan give. De har rejst sig og er meget glade for det. Det vanskelige er, at de heller ikke troede, at det var muligt at komme uden for en dør - for slet ikke at tale om arbejde i en eller anden form, som for dem ellers var utopi.   Muligheder for tilbagevenden til arbejdsmarkedet skal afprøves, og nogle oplever ressourceforløb som problematiske. Andre oplever dem positivt og en tro på fremtiden, fordi de herigennem øjner en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Min pointe er, at det ikke altid er muligt på forhånd at vurdere, hvilke muligheder folk med vanskeligheder, sygdom eller funktionsnedsættelse har på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at borgeren og alle andre udviser forståelse for, at mulighederne skal afprøves. Jeg siger ikke, at det er let, men alligevel skal det have den tid, det tager.   Gør vi det rigtige? Vi gør vores bedste, og vi kan helt sikkert gøre det bedre. Det koster tid, tålmodighed og ressourcer. Vi er på vej.   Jeg ville ønske mig, at flere borgere i kommunen ville bakke op om de tiltag, der kan få borgere på kanten ind i fællesskabet. Bak op om vores arbejde for de borgere, som gerne skal videre i livet.   Det er glædeligt, at vi har et godt og frugtbart samarbejde med kommunens virksomheder.   Fremtiden Vordingborg Jobcenter er et af landets bedste til at få borgere i uddannelse eller i jobrelaterede aktiviteter.   Men vi kan godt gøre tingene bedre. I overskriftform arbejder vi på følgende i den nære fremtid:   Indsats rettet mod borgere med komplekse problemstillinger - tænke på tværs - gå mere i dybden - kombinere uddannelse og praktik - være opmærksom på, at ikke alle magter fuld tid   Fastholdelse af borgere på fleksjob – evt. udvidelse af borgernes arbejdstid - tætte relationer til virksomheder - tættere sagsopfølgning - mentor   Mere målrettede ressourceforløb   Unge – Fastholdelse på uddannelse - praktikpladser - særlig støtte til dem, der har behov - samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om den udsatte gruppe - koordinering af indsatsen   Tænke i udvidelse af opgaver i borgerservice   Helhedsorienteret indsats   Mulighed for at fastsætte initiativer for de aktivitetsparate ledige, svarende til ”ansvar for eget liv”.   Jytte, jeg har mere på hjerte men stopper her.   Du skal være velkommen til at ringe til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.       Med venlig hilsen   Anders J. Andersen Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, formand      

Mest Læste

Annonce