Undersøgelse af privatskolerne: Eleverne har lyst til at lære mere

Ledelse

02/2/16 12:49

Nick Allentoft

Elever på privatskoler stortrives og har lyst til at lære mere, viser undersøgelse fra Metropol. "Vi tænker meget et barn i vanskeligheder i modsætning til et barn med vanskeligheder," siger skoleleder.
Nogle skoler løfter eleverne mere i forhold til deres sociale- og økonomiske baggrund, end man kunne forvente.  På disse skoler står fagligheden i centrum og går hånd i hånd med, at der lægges stor vægt på det værdimæssige dannelsesaspekt.    Hvad skaber læring og gode præstationer i grundskolen? Et godt samspil mellem forventningsafstemning, motivation og faglig kompetence - kombineret med en skolekultur, hvor dannelse er på dagsordenen, og hvor det er velset at dygtiggøre sig – den skole vil se, at eleverne løfter sig mere, end man kunne forvente. Det viser en undersøgelse foretaget af forskere fra Metropol for Danmarks Privatskoleforening(1).

Det fælles ved de undersøgte skoler er blandt andet, at de lægger stor vægt på elevernes dannelse, værner om de værdier, regler og traditioner, der virker og skaber tryghed samtidig med, at der er en åbenhed for ny viden, der kan udfordre den værdimæssige kontinuitet, der stabiliserer. 

Eleverne udtrykker det i fokussamtaler, og mellem 80 % og 100 % af medarbejderne på alle undersøgelsesskolerne er enige i at: "Skolens værdier og traditioner sætter vigtige rammer for min pædagogiske praksis."     Skolerne er tydelige for deres omgivelser, og derved bliver de stærke på forventningsafstemning i forhold til forældre og elever. Det skaber høj legitimitet.   Hvorfor er vi her? Læringen er en trivselsfremmende faktor, viser undersøgelsen. Det skaber trivsel, når eleverne oplever, at læringsmiljøet er kendetegnet ved, at det er velset at dygtiggøre sig. Trivsel skabes i samspillet mellem mennesker og forudsætter værdier og regler, som alle parter accepterer og som holdes vedlige og begrundes værdimæssigt og funktionelt ved, at de fremmer, hvorfor vi er her: For at lære noget!  På undersøgelsesskolerne er mellem 58 % og 67 % af eleverne enige eller helt enige i, at ”Undervisningen giver mig lyst til at lære mere”.   Et ordnet skolemiljø De undersøgte skoler har nogle fælles praksisser, som er med til at skabe tryghed og trivsel:

Et imødekommende og ordentligt sprog og en praksis, hvor der sjældent skældes ud, - et trygt og ordnet skolemiljø med afklarede rammer, roller og ansvar, - desuden identificeres elevernes problemer og udfordringer og tages alvorligt. Elevernes trivsel afhænger af, om de får den støtte, de har brug for. En skoleleder siger om synet på børn i vanskeligheder:

”Vi tænker meget et barn i vanskeligheder i modsætning til et barn med vanskeligheder, som noget man ikke kan gøre sig fri af. Vi tænker på det som noget, der kan forandre sig.”    Engagement i kerneydelsen En lærer siger i et fokusinterview, om den måde alle skolens parter møder skolen:   ”Der er en eller anden fornemmelse, at når man træder ind her, så skal man altså præstere. Om det er som elev, lærer eller som leder, så ligger det ligesom mellem linjerne, og det, tror jeg, gør, at man strækker længere.”   Lærernes engagement, kompetencer og forberedthed til undervisningen slår igennem på alle skolerne. Det er et fællestræk, at lærerne underviser i deres linjefag eller i fag og temaer, hvor de har tilsvarende kompetencer.    Lærerne har en høj disciplin med hensyn til at rette og give tilbagemeldinger på elevernes arbejde. Evaluering og standpunktsvurderinger er et fælles kendetegn for undersøgelsesskolerne. Alle skoler har et obligatorisk testsystem. Testresultater bruges til formativ evaluering af eleverne. En skoleleder formulerer skolens praksis således:   ”Målet med evaluering her er, at eleven føler sig set, anerkendt og guidet i sin faglige progression."   80 % af eleverne i 7.-9. klasserne på skolerne er enige i udsagnet: "Jeg bliver udfordret til at blive så dygtig som muligt."   Alles interesse De undersøgte skoler er privatskoler, men forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at de fælles praksistræk for at blive højtpræsterende skoler i forhold til elevernes faglige og personlige udvikling er værd at tage til efterretning og afprøve på andre grundskoler i andre kontekster herunder folkeskoler.   Det er i alles interesse, at få uddannet dygtige samfundsborgere, der har de rette kompetencer, færdigheder og kundskaber – dannelse og uddannelse - til at klare sig i fremtiden.     

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce