Stort potentiale for mere konkurrence om offentlige opgaver

Velfærd

18/12/2014 13:57

Nick Allentoft

Blandt de ti kommuner, der skabte konkurrence om flest opgaver i 2013, konkurrenceudsatte man i gennemsnit 33 pct. af de udbudsegnede opgaver. I de ti kommuner med de laveste konkurrenceudsættelsesgrader var gennemsnittet på 20,2 pct. Ny redegørelse afslører stort potentiale.

I 2013 skabte offentlige myndigheder konkurrence om opgaver til en samlet værdi af 100 milliarder kroner. Det svarer til 25,4 procent af de udbudsegnede opgaver.

De seneste år er andelen af opgaver, der udbydes, steget svagt. Men der kan stadig skabes konkurrence om mange flere opgaver. Samlet har de udbudsegnede offentlige opgaver en værdi af omkring 390 milliarder kroner.

Der er stor forskel på, hvor mange opgaver kommuner og regioner sender i udbud. For regionerne varierer tallet fra 18,3 procent i Region Midtjylland til 23,4 procent i Region Syddanmark. Blandt kommunerne varierer tallet fra 42,3 procent til 17,4 procent.

For første gang siden 2009 er antallet af afgørelser i Klagenævnet for Udbud faldet. I 2013 blev der afsagt 80 kendelser mod 109 året før. Det er væsentligt lavere end i Sverige, hvor der klages over en langt større andel af udbuddene.

En forklaring på faldet kan være en lovændring i begyndelsen af 2013. Nu risikerer klager at skulle betale sagsomkostninger, hvor det tidligere alene var ordregiver, der bar risikoen. Og gebyret for at klage er sat op.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, siger:

”Der sker mange ting på udbudsområdet i øjeblikket. Den nye udbudslov er på vej, og vi ser tegn på en sundere klagekultur. Jeg håber, at det alt sammen vil bidrage til, at vi får udnyttet potentialet og høstet gevinsterne af mere konkurrence om de offentlige opgaver.”

”De kommuner, som skaber konkurrence om færrest opgaver, kan helt sikkert lære noget, af dem, der skaber konkurrence om flest. Vi ser en stor forskel kommunerne imellem. Med effektiv konkurrence følger typisk bedre kvalitet og nytænkning i opgaveløsningen.”

”Betydeligt færre udbud ender som sager i klagenævnet, så jeg håber, at kurven er knækket. Offentlige indkøbere har i tidligere analyser anført netop frygten for klager som en barriere for ikke at sende opgaver i udbud.”

 

FAKTA: Konkurrenceudsættelse står stille

» De udbudsegnede opgaver i staten, regioner og kommuner har en samlet værdi på 390 mia. kr. Heraf blev opgaver til en værdi af 100 mia. kr. konkurrenceudsat i 2013. Det svarer til en konkurrenceudsættelsesgrad for stat, regioner og kommuner på 25,4 pct. set under ét, hvilket svarer til en stigning på 0,8 procentpoint siden 2011.   » Staten skabte i 2013 konkurrence om opgaver for 22 mia. kr., svarende til 28,7 pct. af de udbudsegnede opgaver, hvilket er en stigning på knap 3 procentpoint siden 2009.   » I 2013 sendte regionerne opgaver for 19 mia. kr. i udbud. Det svarer til en konkurrenceudsættelsesgrad på 21,2 pct., som er på niveau med de foregående år.   » Kommunerne konkurrenceudsatte opgaver for 58 mia. kr. i 2013, hvilket vil sige 26,0 pct. af de udbudsegnede opgaver, hvilket svarer til en stigning på knap 2 procentpoint siden 2009.   » Derudover løste den offentlige sektor myndighedsopgaver m.v. for 131 mia. kr. og yderligere 116 mia. kr. gik til løsning af opgaver i offentlige virksomheder m.v., for hvilke der ikke opgøres data om konkurrenceudsættelse.   » Der er betydelige forskelle i konkurrenceudsættelsesgraderne mellem forskellige typer af offentlige myndigheder. De forskellige ministerieområder, som staten kan opdeles i, har meget forskelligartede opgaveporteføljer, og konkurrenceomfanget mellem ministerområderne kan derfor ikke meningsfuldt sammenlignes med hinanden. Sådanne forskelle er der dog ikke i samme grad mellem forskellige regioner eller mellem kommunerne.   » Blandt regionerne varierede konkurrenceudsættelsesgraderne i 2013 fra 18,3 pct. i Region Midtjylland til 23,4 pct. i Region Syddanmark.   » Mens de ti kommuner, der skabte konkurrence om flest opgaver i 2013, i gennemsnit konkurrenceudsatte 33,0 pct. af de udbudsegnede opgaver, var gennemsnittet for de ti kommuner med de laveste konkurrenceudsættelsesgrader på 20,2 pct.   » Udgifterne til indkøb fra private leverandører og løn til offentlige ansatte var i 2013 på henholdsvis 292 og for 345 mia. kr. og bruges tilsammen til at stille en række ydelser til rådighed for borgerne og til opgaver om myndighedsudøvelse.   » Klagenævnet for Udbud afsagde i 2012 og 2013 henholdsvis 109 og 80 kendelser. Kendelserne vedrører især offentlige EU-udbud. Omkring en tredjedel af kendelserne giver klager delvist medhold, og knap hver tiende klager får medhold.  

Mest Læste

Annonce