Satspuljen: En værdig død – modelkommuneprojekt

Velfærd

06/3/15 9:53

Nick Allentoft

Sundhedsstyrelsen inviterer kommuner til at ansøge om satspuljemidler til projekter, der skal styrke den basale palliative indsats i kommunerne.

Målet er at kunne imødekomme borgernes ønske om at være længst muligt hjemme og dø hjemme med bedst mulige livskvalitet og høj kvalitet i den faglige indsats.

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2015–2018 afsat i alt 14 mio. kr. til satspuljeprojektet ”En værdig død – modelkommuneprojekt”.

En række undersøgelser peger på, at flere mennesker med uhelbredelige sygdomme dør på sygehus, selvom de ønsker at dø i eget hjem. Det kan skyldes flere forhold, som fx manglende tidlig afklaring mellem fagpersoner og den syge om, hvilke ønsker denne måtte have til den sidste tid; manglende kompetencer til at sikre den faglige kvalitet i hjemmet; manglende afklaring om ansvarsfordeling mellem de involverede fagpersoner, som kan resultere i rettidige indsatser og utryghed for den syge og dennes pårørende samt manglende anvendelse.

Derfor er formålet med denne pulje bl.a.: 

  • at fremme en tidlig afklaring og forventningsafstemning af, hvor den enkelte borger med livstruende sygdom ønsker at dø og ønsker dertil
  • at udvikle og optimere sammenhængende tværfaglige og tværsektorielle forløb for denne målgruppe
  • at udvikle og optimere kompetencer hos de involverede aktører i kommuner, regioner og almen praksis

Midlerne gives til nye indsatser, der skal udvikle og kvalificere kommunens eksisterende palliative indsats. Der lægges dog vægt på en projektorganisering og en anvendelse af midlerne, der gør det muligt for andre kommuner at implementere resultaterne.

 

Annonce