Beskyttelsen af miljø og natur styrkes med 143 millioner kroner

09/11/2010 14:11

Nick Allentoft

Miljøminister Karen Ellemann (V) har som led i drøftelserne om finansloven for 2011 indgået en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, som løfter miljø- og naturbeskyttelsen med 143 millioner kroner i årene 2011-2013. Aftalen styrker indsatsen for at forbedre vilkårene for miljøet samtidig med, at den vil føre til mærkbare forbedringer for danskerne i dagligdagen.

- Regeringen prioriterer fortsat miljøet højt – og det viser denne aftale. Vi afsætter 143 millioner kroner til en styrket indsats på mange vigtige områder. Jeg er tilfreds med, at vi med aftalen har opnået enighed om at målrette midler til projekter, hvor vi får en mærkbar miljøeffekt for pengene. Blandt andet forbedrer vi levevilkårene for en række udsatte arter og øger danskernes mulighed for at træffe grønne valg i dagligdagen, siger Karen Ellemann.

Miljøordfører Eyvind Vesselbo (V) lægger desuden vægt på, at der med aftalen afsættes midler dels til renere vand ved at forbedre kommunernes og vandværkernes muligheder for reduktion af pesticidrester i drikkevand, dels til udvikling af løsninger der kan begrænse klor i svømmebade, dels til renere luft gennem nedbringelse af partikelbelastningen fra transport og fyring.

Miljøordfører Tage Leegaard (K) noterer sig, at der med aftalen skabes et bedre grundlag for at gøre det attraktivt for landbruget at inddrage naturplejen i den almindelige drift samt afsættes midler til skovrejsning af hensyn til bl.a. drikkevandsbeskyttelse og friluftsliv.

Miljøordfører Jørn Dohrmann (O) tillægger det væsentlig betydning, at aftalen bidrager dels med en målrettet indsats i forhold til forbedret sortering og genanvendelse af affald, dels til forbedringer af danskernes muligheder for at nyde glæderne ved naturen, fx ved anlæg af bænke og stier, samt til forebyggelse af de skader, som vildt kan forvolde på markafgrøder.

Aftalen bidrager endelig til finansiering af oprydning efter igangværende sager vedrørende lækager fra villaolietanke.

Fakta om aftalen:
Der afsættes i 2011 til 2013:
• 19 mio. kr. til at styrke borgernes miljørigtige valg, herunder vejledning om kemikalier og sundhed, indkøb og forbrugsvalg samt en indsats til forebyggelse af madspild og forbedret affaldshåndtering.
• 15 mio. kr. til styrket friluftsliv og bynær skovrejsning
• 13 mio. kr. til beskyttelse af truede danske arter og til biodiversitet
• 5 mio. kr. til en indsats for drikkevand med fokus på vandværker
• 5 mio. kr. til teknologiudvikling i forhold til svømmebade
• 3 mio. kr. til en pulje til nedbringelse af partikelbelastning
• 10 mio. kr. til at styrke naturpleje som driftsgren
• 5 mio. kr. til håndtering af vildtskader
• 36 mio. kr. til et forbedret grundlag for beskyttelse af værdifuld dansk natur
• 32 mio. kr. til yderligere indsatser vedrørende kemikalier, miljøteknologi og villaolietanke.

Læs hele aftaleteksten her.

Aftalen finansieres af Miljømilliard II. Det er derudover tidligere besluttet, at der i 2011 afsættes midler fra miljømilliarden til følgende initiativer:
• 171 mio. kr. til natur- og miljøbeskyttelse inden for aftalen om Grøn Vækst
• 31 mio. kr. til kemikalieindsatsen
• 25 mio. kr. til fremme af miljøteknologi
• 10 mio. kr. til ekstraordinær sagspukkelafvikling i Natur- og Miljøklagenævnet.
 

Mest Læste

Annonce