Brøkpensionister får genoptaget deres sager

11/11/2011 14:09

Nick Allentoft

Aarhus Kommune vælger at genbehandle sager om brøkpension. Det sker efter at Ankestyrelsen har konstateret, at styrelsen tidligere har truffet en afgørelse, der var uforenelig med loven. ”Hensynet til borgernes retssikkerhed gør det nødvendigt, at vi tager sagerne op af egen drift,” siger rådmand Hans Halvorsen.


Fuld førtidspension kræver, at man har boet i Danmark i 40 år. Har man opholdt sig i landet i kortere tid, har man kun ret til en brøkdel af pensionen, suppleret med ekstraydelser  og så er man brøkpensionist.
Men kommunerne har været ladt i stikken, når de skulle udregne supplerende ydelse til brøkpension. Ankestyrelsen, der udstikker ram-merne for kommunernes administration, har ændret sin praksis gen-tagne gange, og det har skabt tvivl om beløbet til den enkelte brøk-pensionist.
”Det er utilfredsstillende for både borgerne og sagsbehandlerne, at Ankestyrelsen ikke formår at udstikke klare retningslinjer. Jeg håber, at styrelsen nu én gang for alle har lagt sig fast på praksis, så vi ved, hvad vi skal rette os efter,” siger Hans Halvorsen, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
Ret til minimumsydelse
Ankestyrelsen har nu truffet afgørelse om, at brøkpensionister har ret til en minimumsydelse, der svarer til starthjælp eller kontanthjælp. Afgørelsen har tilbagevirkende kraft, fordi den hidtidige praksis vurde-res at have været i strid med loven.

Det betyder, at et antal brøkpensionister i Aarhus har ret til at få gen-behandlet deres sager, hvis de selv henvender sig til kommunen. Rådmand Hans Halvorsen har imidlertid bedt Beskæftigelsesforvalt-ningen finde sagerne frem og kontakte de pågældende borgere.
”Det er rigtig ærgerligt for brøkpensionister og vores administration, at Ankestyrelsen i sin tid traf en afgørelse, der var i strid med loven. Jeg finder, at hensynet til borgernes retssikkerhed gør det nødvendigt, at vi tager sagerne op af egen drift. Vi taler om mennesker, der i for-vejen lever på et absolut eksistensminimum og måske ikke har kræf-terne til at tale deres sag. Så det vil være helt urimeligt, hvis de skal snydes for den pension, de har krav på,” siger rådmanden.
Der er tale om et antal sager, der stammer fra perioden november 2007 til januar 2011. Det er endnu for tidligt at vurdere omfanget af udbetalinger. Nogle brøkpensionister vil ikke være berettiget til en yderligere ydelse, mens andre brøkpensionister vil få en udbetaling på nogle tusinde kroner, vurderer Beskæftigelsesforvaltningen.

Mest Læste

Annonce