DOKUMENTATION: HER ER GRÆNSEAFTALEN

Politik

10/06/2011 23:32

Nick Allentoft

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet begået af udenlandske bander, ind- og udsmugling af narkotika, våben, personer og større pengebeløb samt unddragelse af dansk skat ved brug af udenlandsk arbejdskraft.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller er enige om, at der skal bremses op for denne udvikling, og at det skal ske ved en kraftig oprustning og en permanent og synlig kontrol ved de danske grænseovergange.

Det skal bl.a. sikres ved betydelige investeringer i nye kontrolanlæg, markant flere toldere, omfattende videoovervågning af biler, der krydser de danske grænser, samt hurtig bistand fra politiet, hvis toldere opdager kriminalitet.

Den styrkede kontrol skal finde sted ved alle Danmarks grænseovergange. Det betyder permanent tilstedeværelse ved den landfaste dansk-tyske grænse, Øresundsforbindelsen, danske færge- og lufthavne samt de danske farvande, jf. nedenfor.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller er enige om at afsætte en ramme på op til 150 mio. kr. til investeringer i nye synlige kontrolanlæg og nyt it-udstyr mv. samt en ramme på op til 35 mio. kr. i 2011 stigende til op til 119 mio. kr. i 2015 til flere toldere og en styrket politiindsats mv. Der forventes samtidig afledte indtægter som følge af den styrkede indsats.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller vil løbende følge op på implementeringen af den styrkede kontrolindsats med særlig fokus på fremdriften i og effekten af de enkelte initiativer.

Den styrkede indsats vil bidrage væsentligt til at afsløre og dæmme op for ulovligheder ved de danske grænser, jf. boks 1 nedenfor. Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol)

Boks 1

Gevinster ved permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol)

Konkret forventes en styrket indsats ved de danske grænser at have gevinster på følgende områder:
• Indsmugling af narkotika, dopingmidler mv.
• Indsmugling af våben, sprængstoffer mv.
• Indsmugling af punktafgiftspligtige varer til salg i danske butikker, restaurationer mv.
• Indsmugling af punktafgiftspligtige varer til privat brug i større mængder end tilladt
• Anden indsmugling af varer mv. til salg eller brug i Danmark fx fødevarer, sprøjtemidler, planter, dyr mv.
• Ind- og udsmugling af penge
• Socialt bedrageri
• Ulovlig anvendelse af udenlandsk indregistrerede biler i Danmark
• Ulovlig anvendelse af biler på gule plader og firmabiler
• Menneskesmugling
• Vignetkontrol af lastbiler
• Forsøg på at undgå at betale busmoms ved kørsel i Danmark med udenlandske busser
• Udenlandske virksomheder og arbejdstagere, der ikke er korrekt registreret i forhold til myndighederne

Det skal undersøges, om der er internationale erfaringer – herunder norske - med toldkontrol, der kan forbedre kontrollen i Danmark.

Styrket grænsekontrol ved den landfaste dansk-tyske grænse

Kontrollen ved den landfaste dansk-tyske grænse styrkes ved at etablere nye synlige kontrolanlæg ved motorvejen (Frøslev) og ved de mellemstore landeveje (Padborg, Kruså og Sæd), jf. vedlagte illustrationer.

Kontrolanlæggene bemandes med toldere, der har adgang til nyt it-udstyr, der kan scanne personer og køretøjer ved indrejse fra Tyskland til Danmark. Det gør det muligt at opdage fx smugling af narkotika, våben og personer over den dansk-tyske grænse.

Samtidig intensiveres kontrollen ved de mindre grænseovergange (fx Vilmkjær, Sofiedal og Bøgehus). Det sikres gennem mobile kontrolteams, der foretager en synlig og målrettet toldkontrol mv. af de rejsende.

Kontrollen styrkes også i tog, der krydser den landfaste dansk-tyske grænse, herunder internationale tog til Danmark. Kontrollen vil fokusere på bl.a. smugling af narkotika, våben og penge. Det sikres gennem mobile kontrolteams.

Parallelt med den intensiverede toldkontrol styrkes også politiets indsats. Således vil toldere, der opdager grænseoverskridende kriminalitet, hurtigt og effektivt kunne få assistance fra politiet. Politiets indsats skal ses i sammenhæng med en generel styrkelse af politiets indsats i forhold til organiserede tyvebander og hælernetværk, som politiet kan forfølge og stoppe ved både indrejse til og udrejse fra Danmark.

Ved motorvejen etableres også videoovervågning, der gør det muligt for politiet at spore køretøjer, der fx er meldt stjålet eller på anden vis er relateret til indsmugling af narkotika, våben og personer. Endvidere etableres mobil videoovervågning ved de mellemstore landeveje og de mindre grænseovergange med henblik på en fremadrettet indsats for at dæmme op for ulovlig grænsetrafik på strategisk udvalgte steder.

Den intensiverede og permanente toldkontrol vil betyde, at tolderne ved den dansk-tyske grænse målrettet kan undersøge mistænkelige personer, der rejser til og fra Danmark.

Den samlede indsats ved den landfaste dansk-tyske grænse er uddybet i boks 2 nedenfor.

Boks 2
Styrket grænsekontrol ved den landfaste dansk-tyske grænse

• Nyt kontrolanlæg ved motorvejen (Frøslev), hvor hastigheden på den indgående trafik fra Tyskland til Danmark sænkes, og hvor trafikken fordeles på 6 vejbaner med tilhørende kontrolposter. I tilknytning hertil opføres et nyt kontrolareal samt en ny toldbygning, der muliggør døgnbemanding af kontrolanlægget.
• Nye kontrolanlæg ved de mellemstore landeveje (Padborg, Kruså og Sæd), hvor hastigheden på den indgående trafik fra Tyskland til Danmark sænkes. I tilknytning hertil opføres kontrolarealer og -poster, der muliggør en synlig tilstedeværelse og fokuseret kontrol ved kontrolanlæggene.
• Nyt scanningsudstyr til toldere, herunder nye røntgenscannere samt øvrigt udstyr til brug for scanning af personer og køretøjer, der rejser fra Tyskland til Danmark.
• Nyt videoovervågningssystem ved motorvejen (Frøslev), der via opslag i politiets database muliggør sporing af køretøjer, der er meldt stjålet eller i øvrigt kan relateres til kriminalitet.
• Nyt mobilt videoovervågningsudstyr ved de mellemstore landeveje og de mindre grænseovergange mellem Danmark og Tyskland med henblik på en fremadrettet indsats for at dæmme op for ulovlig grænsetrafik på strategisk udvalgte steder.
• Mobile kontrolteams, der sikrer en styrket toldkontrol ved de mindre grænseovergange (fx Vilmkjær, Sofiedal og Bøgehus) og af togtrafikken fra Tyskland til Danmark.
• Styrket politiindsats til at understøtte den øgede toldkontrol.

Styrket grænsekontrol ved Øresundsforbindelsen

Kontrollen ved Øresundsforbindelsen styrkes gennem en intensiveret indsats af den danske toldkontrol på den svenske side af Øresundsforbindelsen (Lernacken), herunder et styrket samarbejdet med de svenske toldmyndigheder. En sådan indsats vil skulle aftales med de svenske myndigheder.

De danske toldere vil få adgang til nyt it-udstyr, der kan scanne personer og biler ved indrejse fra Sverige til Danmark. Det gør det muligt at opdage fx smugling af narkotika, våben og personer over grænsen.

Kontrollen styrkes også i Øresundstogene. Kontrollen vil fokusere på bl.a. smugling af narkotika, våben og penge. Det sikres gennem mobile kontrolteams.

Parallelt med den intensiverede toldkontrol styrkes politiets indsats også. Således vil toldere, der opdager grænseoverskridende kriminalitet, hurtigt og effektivt kunne få assistance fra politiet.

Den samlede indsats ved Øresundsforbindelsen er uddybet i boks 3 nedenfor.

Boks 3
Styrket grænsekontrol ved Øresundsforbindelsen

• Styrket dansk toldkontrol af den indgående trafik via Øresundsbroen gennem en intensiveret indsats af den danske kontrol på den svenske side af Øresundsforbindelsen (Lernacken), herunder et styrket samarbejde med de svenske toldmyndigheder.
• Nyt scanningsudstyr til tolderne, herunder nye røntgenscannere samt øvrigt udstyr til brug for scanning af personer og køretøjer, der rejser til Danmark via Øresundsforbindelsen.
• Styrket politiindsats til at understøtte den øgede toldkontrol.

Styrket grænsekontrol ved danske færge- og lufthavne samt dansk farvand

Kontrollen ved de danske færgehavne styrkes ved at genetablere synlige kontrolbygninger ved havnene i Rødby, Gedser og Helsingør. Kontrolbygningerne bemandes med kontrolteams, der bakkes op af politiet, hvis tolderne opdager grænseoverskridende kriminalitet.

Herudover intensiveres kontrollen på færgehavnen i Rønne med henblik på en styrket kontrol af færgeruterne fra Rønne til henholdsvis Ystad i Sverige og Sassnitz i Tyskland. SKAT har gode erfaringer med anvendelse af en mobil scanner, som kan scanne containere, som føres over grænsen, for bl.a. narkotika. I efteråret 2011 anskaffes yderligere en scanner som supplement til den eksisterende. Med erhvervelsen af den ekstra containerscanner stationeres fast en containerscanner i Århus Havn, hvorved scanningskapaciteten på havnen øges betydeligt.

Parallelt hermed intensiveres den stærke og fokuserede kontrol af udlandstrafikken i de danske lufthavne bl.a. gennem et tæt samarbejde mellem SKAT, udenlandske toldmyndigheder og politiet.

Den systematiske og målrettede toldkontrol af skibe i danske farvande styrkes også med stor bistand fra Søværnet og Marinehjemmeværnet, herunder bl.a. ”her og nu assistance” og patruljesejlads. Den samlede indsats ved danske færge- og lufthavne samt i dansk farvand er uddybet i boks 4 nedenfor.

Boks 4
Styrket grænsekontrol ved de danske færge- og lufthavne samt dansk farvand

• Genetablering af kontrolbygningerne ved havnene i Rødby, Gedser og Helsingør, der muliggør en fokuseret tilstedeværelse og kontrol.
• Mobile kontrolteams, der sikrer en styrket toldkontrol af de øvrige danske færgehavne.
• Styrket politiindsats til at understøtte den øgede toldkontrol.
• Styrket kontrol af udlandstrafikken i de danske lufthavne, bl.a. gennem et tæt samarbejde mellem SKAT, udenlandske toldmyndigheder og politiet.
• Styrket kontrol af skibe i de danske farvande bl.a. med bistand fra Søværnet og Marinehjemmeværnet. Ændring af Schengen-reglerne

Den ovenfor beskrevne indsats i forhold til at styrke grænsekontrollen i Danmark skal kunne gennemføres inden for rammerne af det nuværende Schengen-samarbejde. Det vil blive sikret i implementeringen i alle faserne.

Medlemsstaterne har i dag mulighed for undtagelsesvist at genindføre grænsekontrollen ved de indre grænser i en begrænset periode, såfremt der foreligger en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed.

Som følge af situationen i Nordafrika og ulovlig indvandring til EU har Frankrig og Italien foreslået, at de gældende Schengen-regler vedrørende indførelse af midlertidig grænsekontrol ændres til også at omfatte tilfælde, hvor gennemførelse af grænsekontrollen på de ydre grænser til EU er særdeles vanskelig.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller deler den bekymring, som er rejst af Frankrig og Italien. Regeringen vil derfor arbejde for en ændring af Schengen-regelsættet, således at der fremover også kan genindføres midlertidig grænsekontrol ved de indre grænser ved en massiv tilstrømning af migranter til medlemslandene, og hvis et Schengen-land ikke overholder sine forpligtelser til at udføre kontrol ved EU’s ydre grænser.

Bilag 1.

Bilag 2.

Mest Læste

Annonce