Her er hovedpunkterne i finansloven for 2016

Politik

19/11/2015

Nick Allentoft

Her er hovedpunkterne i Finanslovsaftalen, som kommunikeret af Finansministeriet.
Aftale om finansloven for 2016   Fakta om nye initiativer Styrket kernevelfærd: Markant løft af sundhedsområdet på 2,4 mia. kr. og 1 mia. kr. yderligere til en værdig ældrepleje

Finanslov 2016

Følg udviklingen i stammedansen om Finanslov 2016 lige her.

Vi sorterer noget af det rituelle cirkus fra, så du får mere af det væsentlige.

Hurtigere udredning og behandling

• Der afsættes 300 mio. kr. i 2016 og 450 mio. kr. årligt fra 2017 til at sikre patienterne hurtig udredning og behandling på sygehuset. De afsatte midler skal blandt andet bruges til opbygning af tilstrækkelig kapacitet i regionerne til at sikre rettidig udredning og behandling.   Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning • Der afsættes 320 mio. kr. i 2016 og 300 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, herunder en akutpakke målrettet nedbringelse af overbelægning på sygehusene. Handlingsplanen skal sikre en konkret og målrettet indsats mod bl.a. overbelægningen på de medicinske sygehusafdelinger. Samtidig skabes bedre vilkår og sammenhængende forløb for patienterne • Med aftale om udmøntning af satspuljen for 2016-2019 på sundheds- og ældreområdet prioriteres herudover knap 200 mio. kr. årligt 2016-2019 til national handlingsplan for demens 2025 samt konkrete initiativer for de svageste ældre.   Løft til fødeafdelinger • Der afsættes 50 mio. kr. årligt fra 2016 til en styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger.

Tryghed for akuthjælp i alle dele af landet

• Med etableringen af den nye sygehusstruktur over de kommende år skal der sikres tryghed for hurtig hjælp i alle dele af landet. Det akutte beredskab i regionerne er styrket de senere år, bl.a. med en landsdækkende lægehelikopterordning. Aftaleparterne ønsker yderligere at styrke den akutte indsats i landets yderområder og er derfor enige om at afsætte en pulje på 20 mio. kr. i 2016 til at styrke den regionale akutindsats i områder med lang responstid. Midlerne kan bl.a. anvendes til støtte til akutbiler og akutlægebiler.   Infektionsbekæmpelse, rengøring og hygiejne • I forhold til rengøring, hygiejne og infektioner på sygehuse er antibiotikaresistens et voksende problem. Aftaleparterne er derfor enige om at prioritere 20 mio. kr. i 2016 til en styrket resistensbekæmpelse. Midlerne prioriteres bl.a. til en styrket indsats mod infektioner og resistens på sygehusene og i praksissektoren, styrket rådgivning samt overvågning og forskning i relation hertil.   En værdig ældrepleje • Kommunerne skal fremover formulere en værdighedspolitik, hvor den enkelte kommune beskriver sine overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. • Der afsættes 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016, og midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle. • Midlerne kan bl.a. anvendes til personale (varme hænder) og til kompetenceudvikling med fokus på at understøtte arbejdet med værdighed i ældreplejen mv. Dette skal ske ud fra en vurdering i den enkelte kommune af, hvor behovet er størst lokalt.   En fast udlændingepolitik • Flere omfattes af integrationsydelsen. Målgruppen for integrationsydelsen udvides til at omfatte alle, som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år.    JobReform fase I • Der indføres et nyt kontanthjælpsloft og et skærpet rådighedskrav i form af en 225-timers regel for både gifte og ugifte. Endvidere reduceres kontanthjælpsmodtageres ret til ferie fra fem uger til fire uger.   Lettere at være dansker • Nedsættelse af registreringsafgiften for personbiler og motorcykler fra 180 pct. til 150 pct. Der skal betales ca. 10-20.000 kr. mindre i registreringsafgift for en mellemstor familiebil. Med afgiftsnedsættelsen bliver det i højere grad muligt at købe mere familievenlige og trafiksikre biler. • Nominel fastfrysning af grundskylden i 2016. Boligejere skal betale det samme i kroner og øre i 2016 som i 2015 ved uændret grundskyldspromille i kommunerne. • BoligJobordning fastholdes i 2015 og videreføres i 2016 og 2017 med en ny grønnere profil.   Et bedre grundlag for at drive virksomhed i Danmark • Ramme til Vækst i Hele Danmark. Der afsættes i alt 150 mio. kr. årligt i 2016- 2019 til initiativer, der kan skabe vækst og udvikling i hele Danmark. • Nedsættelse af NOx-afgiften fra 25 til 5 kr. pr. kg med virkning fra 1. juli 2016. Dermed føres NOx-afgiften tilbage til det niveau, den oprindeligt havde, da den blev indført. • Annullering af reklameafgiften.   • Bedre vilkår for virksomheder i Danmark. o Der gennemføres en erhvervsbeskatningsreform, der skal gøre den danske erhvervsbeskatning mere enkel og konkurrencedygtig. Der afsættes i alt 210 mio. kr. årligt fra 2016 til initiativer. o Ved overdragelse af aktier i en erhvervsvirksomhed til en erhvervsdrivende fond vil der ikke ske avancebeskatning ved overdragelsen. I stedet vil den nye ejer (fonden) indtræde i den tidligere ejers skattemæssige stilling. Der afsættes 360 mio. kr. årligt til initiativet.   • Bedre vilkår for generationsskifte for erhvervsvirksomheder. o Der afsættes 200 mio. kr. fra 2016 og frem til at nedsætte bo- og gaveafgiften ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed (personligt ejede virksomheder samt selskaber) til et nært familiemedlem mv. o Aftaleparterne er endvidere enige om at styrke rammevilkårene yderligere fra 2018 og frem i forbindelse med generationsskifte i familieejede virksomheder. Der afsættes derfor 600 mio. kr. i 2018, 700 mio. kr. i 2019 og 800 mio. kr. i 2020 og frem til en yderligere nedsættelse af bo- og gaveafgiften i forbindelse med generationsskifte af familieejede erhvervsvirksomheder.   • Udvidelse af tonnageskatordningen således at mobile borerigge omfattes fra 2016. • Mulighed for medarbejderaktier. Der genindføres skattefrihed for individuelle medarbejderaktier svarende til tidligere regler.     En styrket indsats for danske landbrug og miljø • Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer. Der afsættes en reserve på 75 mio. kr. årligt 2016-19 til initiativer indenfor fødevarer- og landbrugserhvervet. • Miljøtiltag for at modsvare lempeligere kvælstofregulering af dansk landbrug. Der afsættes en reserve på 75 mio. kr. i 2016 og 150 mio. kr. årligt i 2017-2019 til målrettede kompenserende miljøtiltag for at kunne lempe landbrugets kvælstofregulering.     Uddannelse og kultur • Forøgelse af tilskudsprocenten for frie grundskoler. Der afsættes i alt 120 mio. kr. årligt til at øge tilskuddet til frie grundskoler med 2 pct.-point til i alt 73 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen. • Der gennemføres et ekstraordinært løft af erhvervsuddannelserne på 150 mio. kr. i 2016 med henblik på at understøtte erhvervsskolernes arbejde med at implementere erhvervsuddannelsesreformen. • Styrkelse af dansk kulturarv. Der omprioriteres 2 pct. af bevillingerne til Statens Kunstfond, svarende til 9 mio. kr. årligt, i perioden 2016-2019 til en række udvalgte initiativer.   Udviklingsbistand i 2016 • Der afsættes en reserve på 300 mio. kr. i 2016 for at tage højde for et evt. højere dansk EU-bidrag eller nationalt bidrag - bl.a. som følge af den igangværende flygtningekrise i Europa og øvrige merudgifter til nærområdeindsatsen.   • Den humanitære bistand, herunder nærområdeindsatsen, øges i udgangspunktet med 50 mio. kr. på finansloven for 2016 i forhold til det budgetterede på finansloven for 2015. De humanitære midler vil blive prioriteret til de områder, hvor behovet er størst, herunder basale fornødenheder, såsom mad og telte i flygtningelejre i nærområdet.   Et tryggere Danmark • Et stærkt politi. Et tryggere Danmark. Der afsættes 1,9 mia. kr. mere til politiet frem mod 2019. Se selvstændig aftale herom på jm.dk   Øvrigt • Styrket indsats for dyrevelfærd. Der afsættes yderligere 4 mio. kr. i 2016 til dyrevelfærdspuljen, hvorfra der kan gives tilskud til foreninger og organisationer, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark. Dermed øges det samlede tilskud fra puljen til i alt ca. 10 mio. 

Mest Læste

Annonce