KL igangsætter undersøgelse om anbragte børn

21/11/2011 23:36

Nick Allentoft

KL opfordrer kommunerne til at sikre, at plejefamilier får den uddannelse og de tilsynsbesøg, som de skal ifølge loven. Derudover vil KL kortlægge, om plejefamilierne får den lovpligtige grunduddannelse i at være plejefamilie og mindst to hele efteruddannelsesdage årligt. KL vil også se på kommunernes tilsynsopgave både med plejefamilien og det anbragte barn.

”KL vil tage et møde med socialministeren, hvor vi skal drøfte, hvordan det ser ud med gennemførelsen af Barnets Reform. Det er vigtigt, at vi tager nogle fremadrettede initiativer til at sikre, at vi får en endnu højere kvalitet i indsatsen for børn og unge med særlige behov.”

”Socialpædagogernes Landsforbund har lavet en undersøgelse af plejefamiliers supervision og uddannelse, som tyder på, at nogle plejefamilier ikke får den grunddannelse og efteruddannelse, de skal have ifølge loven. De tal stemmer ikke overens med vores billede af området, og vi vil derfor selv undersøge, om kommunerne lever op til deres forpligtelser,” siger Jane Findahl, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg.

Barnets Reform, som trådte i kraft 1. januar 2011, blev vedtaget af alle partier i Folketinget med undtagelse af Enhedslisten. Der er således endnu ikke gået et år fra de nye regler trådte i kraft. Implementering af ny lovgivning tager altid tid. Kommunerne skal have tid til at planlægge både indhold og gennemførelse af de nye krav om efteruddannelse og supervision til plejefamilier.

Vi kan ikke forvente fuld effektuering af nye regler dagen efter, at reglerne er trådt i kraft, når vejledningsmaterialet fra statsadministrationen først sendes ud efter reglernes ikrafttræden. Hvilket har været tilfældet med vejledningsmaterialet for Barnets Reform, siger Jane Findahl videre.

”Vi anbringer næsten 13.000 børn om året. Vi er i fuld gang med at indføre Barnets Reform, og jeg mener, at kommunerne er på rette vej. Loven skal følges, og det vil KL nu understrege i et brev til alle borgmestrene,” siger Jane Findahl.

For yderligere kommentarer kontakt pressekonsulent Line Oxholm Thomsen på tlf. 3370 3333 eller [email protected]

Fakta:

De nye regler fra Barnets Reform om efteruddannelse og supervision pr. 1. januar 2011

1. Alle plejefamilier, herunder også netværksplejefamilier, har en ret og en pligt til at modtage efteruddannelse og supervision. Efteruddannelse er noget nyt.

2. Kravet er, at den godkendende kommune skal sikre plejefamilierne minimum 2 dages efteruddannelse om året. For de kommunale plejefamilier gælder det, at de skal sikres yderligere efteruddannelse og supervision.

Deloitte-undersøgelse om de kommunale tilsyn

I forbindelse med Barnets Reform lavede Deloitte for Servicestyrelsen en rapport, der viste, at det ifølge kommunerne blot er 3 procent af børnene, der ikke modtager et individuelt tilsyn i løbet af et år; 23 procent modtager et tilsyn, 23 procent modtager to tilsyn, 21 procent modtager tre tilsyn, og 30 procent modtager fire tilsyn.
Deloitte-rapporten viser desuden, at der er en ret stor uoverensstemmelse mellem, hvor mange tilsyn kommunerne siger, at de fører, og hvor mange tilsyn plejefamilierne oplyser, at der har været. Nogle besøg opfattes måske ikke af familien som et tilsyn men som almindelig supervision, en del af den almindelige dialog med kommunen eller andet.

Mest Læste

Annonce