KL/FM analyse af kommunale indkøb - resume

22/06/2011 14:05

Nick Allentoft

Som opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2011 er der gennemført en analyse af det kommunale varekøb. Analysen er gennemført af KL og Finansministeriet i fællesskab med brug af ekstern konsulentbistand.

Find hele analysen her

I analysen undersøges varegrupper med en samlet indkøbsvolumen på ca. 10 mia. kr. årligt. Det samlede kommunale indkøb af varer er på ca. 21,5 mia. kr. årligt. Konklusionen på analysen er, at kommunerne kan spare mellem 1 og 2 mia. kr. om året på de analyserede varekategorier, hvis kommunerne køber ind som de bedste kommuner i dag.

Læs også: Kommunale milliarder af spare på effektive indkøb

Da analysen kun omfatter ca. halvdelen af kommunernes varekøb, og der ikke er analyseret på potentielle effektiviseringsgevinster på køb af tjenesteydelser, vurderes det samlede potentiale på indkøbsområdet dog reelt at være endnu større.

Analysen viser ligeledes, at der er markante forskelle på de priser, som kommunerne køber ind til. Eksempelvis betaler en lang række kommuner 2-3 gange mere for kontorvarer end den kommune, der køber billigst ind.

Koordinering og standardisering giver de bedste priser
Analysen peger ligeledes på, at nyere aftaler generelt har billigere priser. Sammenhængen kan formentlig forklares med, at der både har været et generelt prisfald på nogle markeder, og at kommunerne er blevet mere effektive i deres indkøb.

Indkøbsaftaler indgået af indkøbsfællesskaber og Statens Indkøb har endvidere typisk lavere priser end de indkøbsaftaler, som kommunerne har indgået alene. Det viser, at de bedste priser og mest effektive indkøb opnås gennem fælles og forpligtende udbud med stor volumen og en høj grad af standardisering af sortimentet.

Analysen viser således også, at priserne i Statens Indkøb i gennemsnit er lavere end i de undersøgte kommuner. Såfremt der fremadrettet i højere grad købes fælles og forpligtende ind i kommunerne, vil dette således formentlig bidrage til effektivisering af det kommunale indkøb.

Dette understøttes af erfaringerne fra Statens Indkøbsprogram, der gennem standardisering, koordinering, og forpligtelse af det statslige indkøb har muliggjort årlige effektiviseringer på mere end 1 mia. kr. i staten.

Både KL og Finansministeriet har derfor fokus på, at der arbejdes videre med at etablere fælles og forpligtende indkøbsaftaler for kommunerne. I aftalen om kommunernes økonomi for 2012 er der derfor aftalt nogle konkrete målsætninger for, hvordan det kommunale indkøb effektiviseres.

Effektiviseringspotentiale på udvalgte vareområder
Analysen viser, at der er mulighed for væsentlige effektiviseringer på konkrete vareområder, jf. tabel 1.

Som det fremgår af tabel 1 viser analysen, at udgifterne til f.eks. kontorvarer i gennemsnit kan reduceres med 51 pct., hvis alle kommuner køber ligeså godt ind, som de kommuner, der købes bedst ind. På tilsvarende vis viser analysen, at udgifterne til f.eks. beklædning i gennemsnit kan reduceres med 32 pct.

Effektiviseringsprocenterne i tabel 1 angiver det potentiale, som kommunerne i gennemsnit kan realisere, såfremt alle kommuner køber lige så effektivt ind som den kommune, der på nuværende tidspunkt køber billigst ind.

Det er således en central forudsætning i analysen, at alle kommuner kan opnå indkøbsaftaler med lige så gode priser som de bedste kommuner i dag.

Datagrundlag for analysen
I analysen er 15 kommuner blevet bedt om at oplyse, hvilke priser de betaler for 176 konkrete produkter inden for udvalgte vareområder. De udvalgte områder er karakteriseret ved at omfatte varer, som alle kommuner køber.

Vareområderne er således er udvalgt med henblik på at sikre sammenlignelighed og repræsentativitet. Derudover er der i udvælgelsen lagt vægt på, at varegrupperne repræsenterer et betydeligt indkøbsvolumen, samt at varegrupperne erfaringsmæssigt kan standardiseres og effektiviseres ved professionelle indkøb og effektiv konkurrenceudsættelse.

De 15 kommuner i analysen er udvalgt, så de er geografisk og indkøbsmæssigt repræsentative. Analysen er gennemført med stor inddragelse af de 15 deltagende kommuner, og der er foretaget en grundig validering af datagrundlaget for at sikre, at analysen er baseret på sammenlignelige produkter med ens kvalitet
 

Mest Læste

Annonce