Politikere foreslår, at der laves et kodeks for godt politisk lederskab. Det kan passende laves med inspiration fra Nørby-udvalgets arbejde omkring god selskabsledelse for nogle år siden. Foto er fra Horsens Kommune.

Nu siger politikerne det selv: Vil have plads til mere politisk lederskab

Politik

11/01/2015 09:07

Nick Allentoft

Politikere foreslår, at der laves et kodeks for godt politisk lederskab. Det kan passende laves med inspiration fra Nørby-udvalgets arbejde omkring god selskabsledelse for nogle år siden.

“Efter nu at have siddet i tre forskellige byråd er min erfaring af sagernes kompleksitet og omfang stiger med kommunens størrelse. Det er en norm i København, at modtage udvalgs dagsordener og bilag med over 1000 siders tekst op til en weekend, og skulle nå at sætte sig ind i det inden mandag morgen.”

Anbefalinger til godt politisk lederskab

Den Lokalpolitiske Tænketank har følgende anbefalinger, der skal bidrage til bedre arbejdsbetingelser og rammevilkår for udførelsen af det politiske lederskab.  Læs hele debatoplægget her. Behov for kodeks for godt politisk lederskabDer bør udarbejdes kodeks med anbefalinger for godt politisk lederskab. Den Lokalpolitiske Tænketank deltager gerne i sådan et arbejde, men initiativet til sådan et arbejde bør komme fra centralt hold. Anbefalinger til Danske Regioner og KLKL og Danske Regioner opfordres til at debattere behovet for tilbud om kompetenceudvikling til politikere, herunder finansieringenBegge bør anbefale, at alle politiske forsamlinger gennemfører en årlig drøftelse om politiske arbejdsvilkår og rammer, og vedtager fokusområder for det kommende år Anbefalinger til kommuner og regionerByråd og Regionsråd opfordres til at afsætte midler til individuelt valgt  kompetenceudvikling for politikere, og evaluere erfaringerne årligtDer bør lokalt findes anbefalinger for introduktion og uddannelse til nyvalgte politikerePolitikere og forvaltninger bør fremme en kultur, hvor det er tilladt at være sagligt kritisk og hvor der konsekvent og gennemskueligt følges op på relevante sager Anbefalinger til lokal- og regionalpolitikerePolitikere bør på tværs af partier bakke hinanden op, når man mødes med urimelige arbejdsvilkårPolitikere bør insistere på en kultur, der er åben og inddragende.  Politikere bør på tværs af partier og uanset magtforhold acceptere en kultur med plads til uenigheder og debatter. Det er et vilkår for det politiske arbejde. Politikere skal insistere på en kultur, hvor den besluttede strategi er ledetråd, hvor der er rimelig dokumentation for sagsfremstillingens anbefalinger, hvor der er gennemskuelighed og åbenhed i beslutningsgangen, og hvor det er ok at begå fejl.

 

Det fortæller Henrik Nord, der har siddet i først Værløse Byråd, der siden blev til Furesø efter sammenlægningen med Farum Kommune og i dag er medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Han er også medlem af Den Lokalpolitiske Tænketank, som nu efterlyser debat om politisk lederskab. I et nyt debatoplæg peger tænketanken på, at rammerne for at føre politisk lederskab er skrumpet siden kommunalreformen.

“Når vi kigger til andre dele af samfundet ser vi en seriøs og saglig debat om ledelse. Der er omfattende fokus på offentlig ledelse og uddannelse af ledere. Der er fokus på bestyrelsesmedlemmers kompetencer og bidrag i private selskaber. Der er fokus på embedsværket, ja, fokus på kompetenceudvikling på alle niveauer i den offentlige sektor. Bare ikke på et af de vigtigste, nemlig det politiske. Centralnerven i vores demokrati, nemlig byråd og regionsråd, er foreløbig gået fri for væsentlig debat,” skriver lokalpolitikerne i debatoplægget.

Nyvalgte politikere har i årtier haft et tilbud, der går under navnet Kattegatkurset. Det er et kursus over to dage, hvor nyvalgte politikere introduceres til opgaven. Navnet på kurset kommer af et rollespil, som blev udviklet for mange år siden i regi af Den Kommunale Højskole, som i dag hedder COK. Kursusdeltagerne skal forestille sig at sidde i byrådet for Kattegat Kommune, og udsættes for en række opgaver i det spil.

 

Mangfoldigheden bliver overset

Underviserne, der skal introducere politikerne til deres arbejde og råderum, er kommunaldirektører. Derudover modtager nye politikere generelt ikke anden introduktion end det, der er besluttet lokalt. Det er et problem, skriver tænketanken i sit oplæg.

“Den oprindelige og for samfundet meget værdifulde funktion, som det repræsentative demokrati skulle varetage, bliver klemt og kvalt i en stadig mere regel og lovstyret offentlig sektor. Den politiske forsamling afspejler samfundet og repræsenterer borgerne. Alligevel oplever vi, at netop den mangfoldighed, som byrådet og regionsrådet repræsenterer, bliver overset eller sjældent brugt. Vi har som politikere fået stadig sværere ved at være….politikere. Stadig mindre tid til politikudvikling.”

Mai-Britt Iversen er rådmand og har som fuldtidspolitiker helt anderledes vilkår end øvrige lokalpolitikere. Det er hun meget bevidst om.

“Som fuldtidspolitiker er det muligt for mig at sætte retning. Det er lykkedes mig gennem års erfaring og fokus, at indtage pladsen for bordenden i udvalgene, i forhold til forvaltningsledelsen, på lederkonferencer og den slags. Men mine betingelser er gode. Jeg er fuldtidspolitiker og har en stor gruppe jeg kan samarbejde med. Jeg erkender også, at det er en fordel for mig at være akademiker, at jeg har brugt enormt mange timer gennem årene og har en stor basisviden fra mange års politisk arbejde. Så ja, på sin vis bliver det elitært, at være politiker,” siger Mai-Britt Iversen, der er rådmand i Aalborg Kommune, medlem af Den Lokalpolitiske Tænketank og har over ti års erfaring som folkevalgt.  

Hun håber udspillet fra tænketanken kan sætte en vigtig debat igang, men ønsker også forandringer.

 

Politikere skal blive bedre til at dele erfaringer

“Det her med politisk lederskab har haft min opmærksomhed nogle år efterhånden, og som en stor kommune har vi nogle fordele, som andre måske ikke har. Derfor er vi nok på forkant, og vil meget gerne dele ud af vores erfaringer med uddannelse af udvalgsmedlemmer, løbende politiske evalueringer, deltagelse i lederfora, praktikker i den kommunale hverdag, gennemsigtighed, åbenhed og ikke mindst konstant fokus på godt ledelsesinformationsmateriale,” siger Mai-Britt Iversen.

I Kolding Kommune har borgmester Jørn Pedersen også haft fokus på, at der kan føres politik, og det er vigtigt for ham, at også menige politikere har mulighed for at følge med.

“Vi lægger stor vægt på, at der er tid og plads til at tale politik i hverdagen, men også at det er politiske beslutninger, der dikterer retningen. Det betyder eksempelvis helt konkret, at det ikke er forvaltningen der beslutter at centraliserer et område, når vi politisk har besluttet det modsatte. Det kunne være indenfor specialområdet for børn i folkeskole. Når vi så har sat retning og udstukket rammerne, så skal vi så til gengæld heller ikke blande os i daglig drift,” siger Jørn Pedersen.

 

Mest Læste

Annonce