Lad os tale de unge op – og ikke ned!

Politik

24/02/2017 11:45

VUC

Unge i uddannelse: Lad os kigge på det, der ikke virker, og holde fast i det, der virker. 91% af de unge, der ikke går den snorlige vej, skal mødes i øjenhøjde - ikke som klienter eller børn. De sidste 9% skal vi koordinere indsatserne meget bedre om.

Regeringens ekspertgruppe ”Bedre veje til ungdomsuddannelse” har fokus på, at for mange unge ikke går den direkte vej til en ungdomsuddannelse fra folkeskolen. Vi hilser det fokus meget velkommen.

Fakta - hvem er avu-kursisterne egentlig, og hvor mange hjælper VUC videre i job og uddannelse

Ekspertgruppen vil bygge deres viden på en undersøgelse, der viser, at 29% af de unge ikke har færdiggjort en ungdomsuddannelse fem år efter grundskolen.

Det er der mange grunde til. Hovedparten er faktisk startet på en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, men dropper ud. Det skyldes mange andre grunde end karakterer og faglige kompetencer. Ja måske er det den faktor, som i virkeligheden er den mindste.

Sygdomme eller sociale problemer hos en selv eller i familien og kriminalitets- og misbrugsproblemer. Det rammer på vidt forskellig vis grupper af unge. Andre årsager er fx sproglige udfordringer med det danske sprog blandt store grupper af tosprogede.

Læs også: Følg med i danske VUC’ers synspunkter og historier på Facebook

Mange får senere deres ungdomsuddannelse gennem en hf på et af Danmarks 30 voksenuddannelsescentre, og det er faktisk en national succeshistorie. På den måde sikrer vi, at vi får alle med i det danske velfærdssamfund, og det er noget vi skal værne om.

"Problemet i denne diskussion er, at alle kursisterne på avu skæres over en kam"

En mindre del har problemer allerede i folkeskolen og får enten ikke deres afgangsprøver eller får for dårlige karakterer til at komme videre til fx en erhvervsuddannelse. Mange af dem kommer ind på den almene voksenuddannelse på 9. og 10. klasses niveau på et VUC.

Det er den almene voksenuddannelse, som Kommunernes Landsforening (KL) i deres udspil ”Godt på vej – alle unge skal med” særligt fokuserer på, når de taler om, at der skal skabes ”en indgang for alle”.

Det, der er problemet, i denne diskussion er, at kursisterne på den almene voksenuddannelse alle skæres over én kam. Realiteten er, at der er tale om en meget forskellig målgruppe, der kræver forskellige indsatser og miljøer.

Vi kan kalde 9% af kursisterne på avu for ”svage” i den forstand, at de er blevet henvist til uddannelse fra offentlige instanser. De resterende 91% kan også have udfordringer, men det er en helt anden målgruppe, som selv har fundet ud af, at det er en god ide for dem at komme videre med deres uddannelse på et VUC.

Det er forskellige ting, der skal til, når vi vil styrke indsatserne for at få de to grupper unge med:

  1. Vi skal udvikle og værne om de stærke faglige uddannelsesmiljøer med engagerede og dygtige lærere, som de 91% selv opsøger, og hvor vi får bedre og bedre resultater med at skræddersy uddannelsestilbud til den enkelte. Miljøerne skal åbne flest mulig døre for uddannelse og beskæftigelse, som de unge kan bruge til at forfølge deres drømme med.  Denne målgruppe må vi ikke ”klientgøre” – det vil skabe bureaukrati, det vil være meget økonomisk omkostningskrævende, og det vil skade læringsmiljøet.
  2. Vi skal rydde op i den måde de 9% risikerer at blive kastet rundt imellem beskæftigelses- og uddannelsessystemer og mange forskellige kommunale tilbud, herunder også finansieringen af indsatserne. Der skal sikres en sammenhængende og koordineret indsats, hvor der bygges videre på de vigtige erfaringer, som mange VUC’er har udviklet i de senere år i kølvandet på kontanthjælpsreformen og erhvervsuddannelsesreformen, og som skal give de unge en kærlig og fast hånd videre.

Læs også: Pressemeddelelse fra danske VUC'er "Der er brug for både sikkerhedsnet og springbræt"

Vi skal bygge stærke overgange mellem de to forskellige indsatser, og vi skal være gode til at samarbejde på tværs af indsatserne, men vi må ikke klientgøre den store gruppe, og vi må ikke kaste den svage gruppe ud i krav, de slet ikke kan klare.

"VUC sikrer i dag, at rigtig mange får en ungdomsuddannelse - som måske ellers aldrig ville få dette"

Målsætningen bag dagsordenen om at få flere til at tage en ungdomsuddannelse og finde deres rette hylde så tidligt som muligt – den tror jeg, alle er helt enige om. Samtidig vil det være gavnligt med en refleksion om, at det både i Danmark og internationalt er kendt gennem årtier, at der er ret store grupper af unge, for hvem det af vidt forskellige grunde ikke altid går sådan.

Uanset hvor perfekt vi gerne vil have, at alle mennesker og alle systemer er, så skal vi i Danmark glæde os over, at vi med voksenuddannelserne har skabt en national succeshistorie, der sikrer, at rigtig mange får en ungdomsuddannelse, som ellers aldrig ville få dette.

Læs også: Forskellige unge kræver forskellige tilbud - blogindlæg af formanden for danske VUC'ers Lederforening og formanden for Uddannelsesforbundet

Det er med til at gøre Danmark rigere. Det er med til at skabe fundamentet for vores velfærdssamfund, at vi på den måde netop får alle med. Hf på VUC er en stor succeshistorie, som skaber nye fremtidsmuligheder for rigtig mange unge.

"Vi må gøre op med myten om, at de 29% alle er stakkels mennesker, som har brug for nye systemer"

Vi må gøre op med myten om, at de 29% alle er ”stakkels” mennesker, som har brug for nye systemer. De unge skal mødes som voksne i øjenhøjde og hverken behandles som klienter i et behandlingssystem eller som børn i skole. Langt de fleste skal nok komme videre i deres liv – bare de har en dør at gå ind ad. For dem er VUC ikke en omvej. For dem er VUC et springbræt til at begynde en ny fremtid. For Danmark er det en god chance til at få alle unge med, og det lykkes faktisk ganske ofte.

Over 11.000 har bestået forberedende forløb til erhvervsuddannelserne

Der er meget politisk fokus på erhvervsuddannelserne. En større VUC-undersøgelse i januar 2017 har vist, at landets vuc’er fra 2013/2014 til 2015/2016 har haft en stigning på 52% i antallet af kursister, der har skulle opnå de nødvendige kvalifikationer for at blive optaget på en erhvervsuddannelse. Mere end 11.000 kursister har på landsplan bestået et forberedende forløb til erhvervsuddannelserne i 2015/2016. Det er store tal.

Er erhvervsuddannelser da mest for de svage?

Der er mange grunde til, at erhvervsuddannelserne ikke altid er et førstevalg. Måske det heller ikke hjælper, at man hele tiden taler så meget om, at det er de ”bogligt svageste” fra folkeskolen, der skal ind her. Er erhvervsuddannelser da mest for de svage? Det vil nok være en refleksion værd i den politiske debat at tænke lidt over sine ordvalg her. Vi har brug for dygtige og intelligente håndværkere.

En anden ting, der er værd at have i baghovedet i den politiske debat er, at danske VUC’er i de senere år har fået nogle nye, store og krævende opgaver i kølvandet på netop erhvervsuddannelsesreformen og på kontanthjælpsreformen.

Store og krævende opgaver i kølvandet på kontanthjælps- og erhvervsuddannelsesreformer

De nye karakterkrav på erhvervsuddannelserne har forventeligt ført til, at nogle af de kursistgrupper, som ikke har gode nok karakterer fra folkeskolen, ikke er er blevet optaget på en erhvervsuddannelse. Disse er i stedet søgt til VUC for at opnå de fornødne kvalifikationer.

Hvis frafaldet fra erhvervsuddannelserne derfor er faldet, vil det omvendt betyde, at vi som VUC har overtaget en gruppe kursister med særlige udfordringer med det mål at løfte dem videre mod en erhvervsuddannelse.

Læs også: Pressemeddelelse - VUC løfter flere videre til erhvervsuddannelser

Vi har taget imod denne gruppe med glæde og ved at gennemføre særligt tilrettelagte forløb, som mere end 10.000 har gennemført med succes. Mange af disse unge voksne har skullet lære at gå i skole igen, og for mange er det altså svært. Det kan være vanskeligt at sidde stille og vanskeligt at møde hver dag.

Tre nøgletal viser, hvad det er for en samfundsopgave VUC løser: 11620 - 5223 og 9 ud 10

Kontanthjælpsreformen har haft den samme effekt, idet landets jobcentre har henvist flere til voksenuddannelsescentrene med pålæg om uddannelse som betingelse for at modtage kontanthjælp. Det er ikke altid den mest motiverede gruppe af kursister, VUC’erne her har modtaget. Alligevel har VUC ligesom med forberedelserne til erhvervsuddannelser også succes med at løfte mange kærligt og håndfast videre.

Læs også: Stefan Hermann – hold øje med fravær

Det er derfor ikke rimeligt at skyde på frafald og fravær på VUC’erne i nogle år, hvor vi har taget ansvar for at løfte prioriterede samfundsopgaver i kølvandet på store reformer.

Læs også: Fravær på VUC - hvad er et godt tal egentlig?

Hver eneste dag løfter mange dygtige lærere mange unge videre ud fra deres engagement, pædagogiske evner og stærke praksisnære erfaringer med målgrupperne.  Det er ikke altid let, og det lykkes ikke altid i første omgang.

Tre nøgletal viser noget om, hvad det er for en opgave VUC’s uddannelsesmiljøer løfter i det danske samfund:

  1. 11620 unge blev klar til en erhvervsuddannelse gennem avu i 2015.
  2. 5223 kursister gik videre på universitet, professionsbachelor eller erhvervsakademi fra hf i 2015.
  3. 9 ud af 10 af VUC’s hf-kursister er i job eller uddannelse to år efter de forlader VUC.

Lad mig være ærlig at sige, at vi på de danske VUC’er i de senere år nok har fået en overraskelse over, at vi har skullet modtage så mange af de svagere grupper af unge. Det er bestemt ikke nogen nem opgave, men det har været opgaver, vi med glæde har taget imod.

Der skal sikres en bedre koordinering af indsatserne for de 9%

Det har taget tid for os at indrette og udvikle indsatserne, og jeg tror, det er rigtigt, at der skal sikres en bedre koordinering af indsatserne for de 9% ud fra VUC’ernes, vores læreres og vores uddannelsesmiljøers erfaringer i de senere år.

Der er områder, hvor vi helt sikkert kan blive bedre og mere synlige og tydelige både overfor de unge og overfor de parter, vi samarbejder med. Der er skudt mange gode samarbejder op med kommunerne og andre uddannelsesaktører og de lokale VUC’er rundt omkring i det danske land, og det skal vi bygge videre på.

Et af de allervigtigste skridt det er, at vi en gang for alle får talt de unge op - og ikke ned. Vi har rigtig mange dygtige og flittige unge på danske VUC’er, som går videre til alle typer uddannelser. Som bliver håndværkere, finansøkonomer, sygeplejersker og lærere – og ganske mange læser videre på universitetet.

Lad os også udvikle morgendagens indsatser ud fra dem, og ud fra hvad de har brug for, og hvilke erfaringer vi har på de danske VUC’er. Det vil vi i Lederforeningen for de danske VUC’er meget gerne invitere til dialog om i de kommende måneder under overskriften:

 ”Rigtig uddannelse til dem, der kan og vil – springbræt til fremtiden”

 

 

 

Mest Læste

Annonce