Hvordan skaffer ledelsen sig overblik på handicapområdet?

22/03/2013 11:08

KORA

Der er brug for viden og overblik for at kunne styre økonomien og indsatserne på handicapområdet. En ny rapport kortlægger, hvordan ledelsesinformation produceres og anvendes i 11 kommuner.

En ny rapport kortlægger, hvilke muligheder der er for at producere ledelsesinformation, og hvordan ledelsesinformationen anvendes på det kommunale voksenhandicapområde. Dette gøres for senere at kunne vurdere, hvilken forskel implementeringen af et nyt digitalt sagsbehandlingssystem, DHUV, (Digitalisering Handicap og Udsatte Voksne) gør for kommunernes ledelsesinformation.

Analysen er foretaget på basis af 34 kvalitative interview med sagsbehandlere, økonomimedarbejdere og chefer i 11 forskellige kommuner.

Stor forskel fra kommune til kommune

Nogle af hovedkonklusionerne er:

Det varierer, hvor meget og hvilken type ledelsesinformation de 11 kommuner har. Kommunerne fordeler sig i to grupper: Den ene gruppe har få muligheder for udtræk ud over de basale, lovpligtige udtræk. Den anden gruppe har flere muligheder for at lave udtræk.

Ledelsesinformationen produceres i et samspil mellem sagsbehandlere og økonomimedarbejdere. Sagsbehandlernes primære rolle består i at registrere og videregive oplysninger om kommunens borgere. Økonomimedarbejdernes opgave er at samle den indtastede information og foretage relevante aggregerede dataudtræk.

Kommunerne anvender ledelsesinformation i flere forskellige sammenhænge og til flere forskellige formål. Dog bliver ledelsesinformationen i særlig grad brugt til at styre kommunernes økonomi.

Der kan være mange forklaringer på, hvorfor kommunerne ikke producerer den ledelsesinformation, de selv efterspørger. I rapporten fokuseres på tre faktorer: 1) faktorer ved opgaven (vurdering og tilbud til mennesker med handicap), 2) faktorer i organiseringen af området og 3) tekniske faktorer (it-systemer).

Nogle kommuner er tilfredse med den ledelsesinformation, de har til rådighed. De fleste kommuner giver dog udtryk for, at de gerne vil have adgang til yderligere information.

Alle de kommuner, der indgår i undersøgelsen, står over for at skulle implementere DHUV, og der er knyttet en række forhåbninger til det nye digitale system. Spørgsmålet er, i hvilken grad DHUV kan afhjælpe de problematikker, som kommunerne oplever med deres nuværende produktion af ledelsesinformation.

Første del af stort forskningsprojekt

Rapporten her er første del af et større forskningsprojekt finansieret af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv (FSE) om digitale systemers rolle i produktion af ledelsesinformation i kommuner. Den skal fungere som sammenligningsgrundlag for den analyse, der vil blive foretaget efter implementeringen af DHUV.

DHUV er et digitaliseringsprojekt iværksat af Socialministeriet og KL. DHUV har bl.a. til formål at producere ledelsesinformation af høj kvalitet. Intentionen er, at kommunerne med DHUV får bedre ledelsesinformation, som de kan bruge til økonomisk og faglig styring af området.

Næste delrapport vil handle om, hvorvidt implementeringen af DHUV har medført forandringer i produktionen og anvendelsen af ledelsesinformation. Den forventes at udkomme primo 2014.

Læs rapporten

Mest Læste

Annonce