Ø&I Årgang 31 nr. 1: Redaktionelt forord

Ledelse

01/10/15 1:43

Freja Eriksen

Kære læser, hermed byder redaktionen dig hjertelig velkommen til Ø&I’s 31. årgang.

Vi har som alle tidsskrifter været igennem en forenklingsproces, der som mål har haft at reducere produktionsudgifterne i fremtiden, uden at det går ud over indholdet og kvaliteten. Dette betyder, at Ø&I stadig årligt udgiver 12 artikler, men de bliver nu samlet på fire numre i stedet for seks. Ø&I udkommer derfor nu i oktober, december, marts og maj. Omfanget og kvaliteten af artiklerne bliver uændret.

Ø&I har også gennemført en undersøgelse blandt tidsskriftets forfattere, læsere og interessenter, som klart viser stor opbakning til tidsskriftets videreførelse. Det er vigtigt, at vi i Skandinavien opretholder og nyudvikler et ledelsessprog på skandinavisk som modvægt til den overvældende engelske eller amerikanske sprogdominans, som ensretter vores lokale ledelsesdebat. Universitets-, forsknings- og undervisningssprog bliver i stigende grad koncentreret om engelsk, og mange store organisationer og rådgivningsorganisationer bliver i stigende grad bemandet internationalt og er derfor tilbøjelige til at varetage hele deres interne kommunikation på engelsk. Vi mener, at vi i Skandinavien har et ansvar for at bevare vores nationale organisation, særpræg og ledelsesmæssige kultur, og derfor bør vi også opretholde det lokale modersmål på ledelsesfeltet. Ø&I’s skandinaviske redaktører har bakket op om denne beslutning. Læs mere herom i dette nummers lederartikel.

Ø & I bliver til Samfundslederskab i Skandinavien

Tidsskriftet Samfundslederskab i Skandinavien er en relancering af det 32 år gamle forskertidsskriftet Ø & I - Økonomistyring & Informatik, der nu er blevet digitalt og en del af DenOffentlige.

Samfundslederskab i Skandinavien lægger vægt på empiriske studier af ledelsespraksis og har hele Skandinavien som redaktionelt afsæt.

Læs mere her

 

I dette nummer vil du – ud over lederartiklen om vigtigheden af at bevare ledelsesdebatten og begrebsudviklingen på det lokale sprog – kunne læse 3 interessante faglige artikler.

Den første artikel giver en status over brugen af »Beyond Budgeting (BB)«. For snart 20 år siden blev BB præsenteret som nutidens alternativ til den traditionelle faseopdelte budgetmodel, startende med fastlagte budgetmål og dokumenterede handlingsplaner. Artiklen opsummerer erfaringerne med BB og vurderer, hvordan BB-modellen har virket. Ud fra de empiriske erfaringer konkluderes, at BB ikke har overtaget budgetlægningen, snarere tværtimod. Det er åbenbart vanskeligt at styre uden en form for budgetmål og dokumentationsgrundlag. Til sidst diskuteres, hvorvidt BB egner sig særligt til bestemte virksomhedstyper, f.eks. offentlige organisationer. Artiklen er forfattet af Niels Sandalgaard, der er cand.oecon., ph.d. og lektor, og Per Nikolaj Bukh, der er cand.oecon., ph.d. og professor. Begge er tilknyttet Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet.

Den anden artikel i dette nummer udgør 2. og sidste del af den artikel om »Teknologispring med triple loop«, som blev bragt i Ø&I’s 30. årgang nr. 6. Den handler om en organisation, der udadtil gør det rigtige, men hvor der alligevel er alvorlige problemer med et stort forandringsprojekt. Det beskriver en ledelse, der tror på de basale antagelser, der ligger i det rationelle perspektiv på organisationer, dvs. hvor topledelsen har udarbejdet klare økonomiske mål og strategier, hvor medarbejderne er loyale og følger topledelsens mål, og hvor der er regler og rammer for alt. Men det er imidlertid ikke nok, fordi den bagvedliggende uformelle organisation ikke hænger socialt sammen. Medarbejderne har nemlig ikke taget fremtidsprojektet til sig, hvorfor »tryllestøvseffekten« udebliver. I artiklen i dette nummer beskrives det efterfølgende forløb af organisationens opvågning til de alvorlige politiske og sociale realiteter. Først når disse problemer bliver bragt på plads, kan det store udviklingsprojekt begynde at virke. Artiklen er skrevet af Peter Beyer, der er akademiingeniør, ph.d., erhvervsforsker og ekstern lektor på CVL/CBS. Det præsenterede caseforløb er lærerigt for enhver, der står og skal gennemføre større strategiske forandringsprojekter. Den er et opgør med tryllestøvseffekten og troen på de rationelle snuptagsprojekter, som vi ser mange eksempler på ude i praksis.

Den tredje artikel i dette nummer handler om konsekvensen af vores måde at bedrive styring og ledelse på i vort teknokratiske, konkurrenceprægede og præstationsfokuserede samfund. Artiklen anlægger et kritisk humanistisk perspektiv på Konkurrencestaten og dens ensidige syn på menneskers værdighed og livsudfoldelse. Pointen er, at samfundets overdrevne individualistiske materialisme og ensidige kompetence- og færdighedsstræben har alvorlige konsekvenser for samfundets relationelle sammenhængskraft, sociale udsyn og demokratiske dannelse. Et sådant identitetsløst, teknokratistyret og kulturfattigt samfund har svært ved at overleve på sigt, fordi det mangler fælles ejerskab, kritisk udsyn og etisk bevidsthed. Artiklen søger at finde alternative kreative kræfter, som kan give inspiration og refleksionsvene til at tænke, handle og agere hen imod det alternative, gode og retfærdige samfund. Hertil inddrages filosofiens menneskesyn og kunstens æstetiske kraft som nye mulighedsrum. Artiklen er skrevet af Preben Melander, der er professor i anvendt ledelsesteknologi, og som har taget initiativ til at udfolde de nye debatbevægelser som SACRE og Lederskabsreformationen.

De tre artikler i dette nummer ser styring og ledelse ud fra hver sit perspektiv, nemlig et rationelt designperspektiv, et organisatorisk og ledelsesmæssigt strategiperspektiv og et alternativt socialt og humanistisk værdiperspektiv. Alle tre perspektiver er relevante for at forstå betydningen af styring og ledelse som en flerdimensionel helhed.

Med dette nummer af Ø&I følger en indbydelse til sæsonens første debatmøde, som finder sted onsdag den 11. november 2015 kl. 16.00 på CBS. Mødets tema er aktuelt og vigtigt, nemlig hvordan vi som ledere skal håndtere den tiltagende kompleksitet og uklarhed, som præger organisationers og samfundets strategiske situation, og hvor ensidig jagt på rationalitet og styringsteknologi ofte gør mere skade end gavn. Vi vil tage afsæt i Ralph Staceys syn på ledelse og styring med afsæt i aktørernes praksisnærhed, menneskers erfaringer og det refleksive samspil på tværs af organisationen. Du kan læse mere om debatmødet inde i dette nummer.

Næste nummer af Ø&I udkommer til december og vil indeholde en tankevækkende lederartikel samt tre faglige artikler. Her vil vi belyse 1) vores tiltro til de store styringskoncepter, som f.eks. Balanced Scorecard, 2) en casebeskrivelse om medledelsesforsøg, med jagten på fremtidens velfærdslederskab tæt på virkeligheden, samt 3) et studie af overlægernes lederrolle i det danske hospitalsvæsen.

På gensyn til december.

Med venlig hilsen
Preben Melander

Ansvarshavende redaktør

 

Læs artiklerne: 

Fokus & Forum 

Af Preben Melander, ansvarshavende chefredaktør for Ø&I  

Beyond Budgeting: Storm eller let brise?

Af Niels Sandalgaard, cand.oecon., ph.d. og lektor ved Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet og Per Nikolaj Bukh (www.pnbukh.com), cand.oecon., ph.d. og professor samme sted

A. Indledning
B. Budgetteringens styrker og svagheder  
C. Beyond Budgeting konceptet
D. Udbredelsen af Beyond Budgeting
E. Erfaringer fra praksis: Virker opskriften?
F. Diskussion
G. Konklusion og perspektivering 

Teknologispring med triple loop (2. del) – Et opgør med tryllestøvseffekten 

Af Peter Beyer, akademiingeniør, erhvervsforsker og ph.d., ansat på CVL på CBS

A. Disponering af casen
B. Etablering af konsistens og fodslag i magtsystemet
C. Etablering af samarbejdskultur og ændringsparathed
D. Endelig plan for dybdeimplementering
E. Centrale læringspunkter 

Menneskers værdighed og livsudfoldelse er begrænset af statens ensrettende styringslogik og tomme menneskesyn – Vi har brug for et alternativt samfund
med mindre stat, marked og ekspertvælde, og som i højere grad sætter menneskers livsværdier og handlefrihed i centrum  

Af Preben Melander, professor og centerdirektør på CVL/CBS

A. Indledning 
B. Samfundets etiske og politiske dilemmaer 
C. Vi må finde ny inspiration, alternative rum og skjulte drivkræfter uden for statens sproglige rationelle logik 
D. Behovet for et alternativt samfundssyn 
E. Det åbne uendelige mulighedsrum 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce