Eksporten af velfærdsteknologi taber pusten

Velfærd

21/11/14 7:49

Nick Allentoft

Eksporten af sundhedsrelaterede velfærdsløsninger til det europæiske marked oplevede pæn fremgang i 2010 og 2011, men er stagneret siden. Eksporten ud af Europa har derimod kunnet holde fast i fremgangen fra 2012 til 2013.
Eksporten af sundhedsrelaterede velfærdsløsninger har i en årrække klaret sig langt bedre end den øvrige danske eksport. De seneste år er det især eksporten ud af Europa, der trækker fremgangen, mens virksomhederne mister markedsandele i Europa. Sundhedsindustrien er en af Danmarks styrkepositioner, der er kendetegnet ved, at virksomhederne producerer produkter af en så høj kvalitet, at prisen er væsentligt højere end hos de europæiske konkurrenter.   ”Den danske eksport af af medicoteknisk udstyr, hjælpemidler og teknologi som f.eks. velfærdsteknologi og telemedicin har oplevet et fald, hvilket er et udtryk for, at der fortsat er en række barrierer for at nå det store eksporteventyr. Vi ser et stort potentiale for øget eksport inden for hjælpemidler, medicoteknisk udstyr og teknologi relateret til sundhedsbehandlinger. Vi har et stærkt fundament i Danmark og flere nystartede virksomheder inden for velfærdsteknologi og telemedicin. Fremtidens vækst kan ligge gemt i få udløst dette eksportpotentiale for virksomheder inden for hjælpemidler, medicoteknisk udstyr og teknologi til sundhedsbehandlinger. Vi kan se en trend i, at lægemiddelvirksomhederne indgår innovative samarbejder med teknologibranchen og medicoteknisk udstyr. Dette kan være en vej for fremtidig vækst og eksport,” siger branchedirektør Mette Rose Skaksen. 

Udviklingen betyder, at eksporten til landene uden for Europa nu overstiger eksporten til det europæiske marked. Tilbagegangen i Europa på knap en pct. fra 2012 til 2013 dækker over store forskelle i udviklingen på de enkelte markeder. Eksporten til Tyskland, Norge og Spanien er i 2013 således steget med henholdsvis 11, 17 og 25 pct. Omvendt kan der registreres større fald i salget på markederne i Holland, Frankrig og Belgien i fjor.

  Fremgang i USA og Kina  Den pæne vækst i eksporten ud af Europa i 2013 skyldes især en markant fremgang i eksporten til USA og Kina på henholdsvis syv og ti pct. Også eksporten til Saudi Arabien viste pæn fremgang i 2013. Generelt har eksporten til BRIK-landene – Brasilien, Rusland, Indien og Kina – klaret sig godt de senere år og er siden 2010 vokset med mere end to mia. kr. Det svarer til en fremgang på knap 42 pct. og skal blandt andet ses i lyset af et stigende velstandsniveau i de pågældende lande. De lande, der aftog størstedelen af den danske eksport af sundhedsrelaterede løsninger i 2000, er dog fortsat blandt dem, der sidste år importerede mest. Herunder er USA gået fra at være de danske virksomheders tredjestørste marked til nu at være det absolut største. Kina er i 2013 blevet det fjerdestørste danske marked for sunhedsrelaterede velfærdsløsninger, mens Tyskland indtager andenpladsen.   Eksporten til EU under pres  Danmark har generelt tabt markedsandele i Europa de seneste godt ti år. Siden 2000 har Danmark mistet markedsandele i Frankrig, Tyskland og især Finland. Omvendt er der vundet mindre markedsandele i Italien og Storbritannien, mens der har været en pæn fremgang på det svenske marked. Tabet af markedsandele i EU siden 2000 er ikke kun bredt fordelt på tværs af vores største samhandelspartnere, men også på tværs af varegrupper, hvor alle fire hovedgrupper har oplevet tilbagegang.   Sundhedsindustriens eksport klarer sig bedre end den øvrige eksport   Eksporten af de sundhedsrelaterede velfærdsløsninger blev ikke ramt lige så hårdt af krisen i 2008 som den samlede danske eksport. Den samlede eksport faldt med 16 pct. fra 2008 til 2009, hvorimod eksporten af sundhedsrelaterede velfærdsløsninger steg med to pct. På trods af de faldende markedsandele i EU er eksporten af sundhedsrelaterede velfærdsløsninger samlet set steget 46 pct. fra 2009 til 2013. Dermed har sundhedsindustrien relativt set klaret sig dobbelt så godt som den samlede danske vareeksport, der er vokset med 23 pct. i samme periode. Stigningen i eksporten af sundhedsrelaterede velfærdsløsninger er primært trukket af eksporten af lægemidler, der fra 2009 til 2013 er steget med 63,5 pct. og nu udgør hele 80 pct. af eksporten af sundhedsrelaterede velfærdsløsninger. Denne udvikling skyldes primært, at eksporten af lægemidler ud af EU er forøget med 88 pct. i perioden 2009 – 2013, hvoraf halvdelen af fremgangen skete alene i 2012. Der har også været fremgang inden for to af de tre øvrige varegrupper, hvor specielt eksporten inden for automatisering og tele har klaret sig rigtig godt med en vækst på 46 pct. i samme periode. Medicoteknisk udstyr har omvendt oplevet et stort fald det seneste år, hvilket betyder, at eksporten af disse produkter er tilbage på samme niveau som i 2000.     Branchedirektør Mette Rose Skaksen, DI siger videre:    Hvad skal der til for at ændre det?  ”Fremtidens vækst ligger i det øgede branchesamarbejde mellem producenter af lægemidler, medicoteknisk udstyr, hjælpemidler og teknologi. Dertil kommer, at fremtidens vækst også ligger i et endnu bedre samspil med det offentlige sundhedsvæsen om indkøb af innovative lægemidler, medicoteknisk udstyr og velfærdsteknologi”. ”Det offentlige sundhedsvæsens indkøb af lægemidler, medicoteknisk udstyr og velfærdsteknologi udgør et helt centralt rammevilkår, fordi det samtidig er referencemarked, når virksomhederne skal sælge deres produkter i udlandet”.    Hvad kan politikerne gøre?  ”DI arbejder for, at den offentlige sektor gennem en mere innovativ efterspørgsel styrker udvikling af nye produkter. Vi opfordrer samtidig til, at der sættes konkrete mål for udbredelse af telemedicin”.   ”Vi oplever, at der udvikles løsninger, som er meget specifikke for f.eks. et enkelt hospital eller en enkelt patientgruppe. Løsningerne skal naturligvis være skræddersyet og sætte brugeren i centrum, hvad enten brugeren er patienten eller sundhedspersonalet. Men vi skal blive bedre til at videreudvikle disse løsninger, så de også kan bruges på et hospital i Japan, Kina eller USA. Det kræver et stærkt og tillidsfuldt samarbejde mellem det offentlige sundhedsvæsen og sundhedsindustrien”.    FAKTA: Hvad viser figuren?  Det fremgår af figuren, at den samlede eksport for sundhedsindustrien i 2013 udgjorde 90 mia. kr. Heraf udgjorde eksport af lægemidler over 70 mia. kr. De øvrige brancher af sundhedsindustrien så som teknologi (automatisering og it), hjælpemidler og medicoteknisk udstyr udgør samlet set knap 20 mia. kr.  Mens eksporten af lægemidler har været blødt stigende siden 2009, kan vi konstatere en faldende udvikling i de øvrige brancher af sundhedsindustrien. Der har således været et fald på ca. 2 mia. kr. i brancherne teknologi (automatisering og it), hjælpemidler og medicoteknisk udstyr siden 2010 svarende til knap 10 pct. i forhold til 2010.