Faglig ledelse er ikke for sarte sjæle

Ledelse

30/9/17 5:00

Faglig ledelse blomstrer i alle former og farver. Det er efterspurgt af medarbejderne, som ønsker sparring og retning i det daglige arbejde - og faglig ledelse efterspørges også af det politiske niveau som valgmuligheder i den politiske proces.

Teknik-og miljøområdet er kendt for høj fagprofessionalisme - også på chefkontorerne. Mange chefer og ledere har - trods mange år med fokus på generalistkompetencer - fortsat en solid fagfaglig baggrund som fx ingeniører, biologer eller arkitekter. Inden for teknik-og miljøområdet har fagligheden mange ansigter. Et mere detaljeret kig ind i området afslører godtfolk som jurister, dyrlæger, økonomer. Teknik-og miljøområdet involverer mange fagligheder, som med rette ledelse skal trække i samme retning.

Faglig ledelse krydser klinger
Teknik-og miljøområdet er et sprængfyldt minefelt. Området er fyldt med interessekonflikter mellem de forskellige faglige områder - arealanvendelse, natur-og miljøproblematikker, afvikling af trafik og investeringer infrastruktur osv. Interessekonflikter der skal håndteres inden for lovgivningens rammer og muligheder - og med almenvellets interesser som højeste mål.

Læs mere fra COI

Center for Offentlig Innovation deler viden og erfaringer på DenOffentlige.

Læs mere fra COI lige her.

Vil du også præge den offentlige debat, så bliv redaktør for eget indhold så kontakt os.

Som leder kan det koste at stå i spidsen for fagprofessionelle - og tage ansvaret for faglighed. Det vidner en lang række sager i dagspressen om: "Efter gensidig overenskomst har vi valgt at opsige samarbejdet som følge af, at parterne ikke længere er enige om, hvordan teknik-og miljøområdet ledelsesmæssigt bedst drives og udvikles i de kommende år. I det lys er der enighed om at afslutte samarbejdet".

Tilsvarende slutter samarbejdet også ofte, hvis der opstår for mange uoverensstemmelser mellem den faglige leder og de fagprofessionelle praktikere, hvis faglige identitet ofte er vævet tæt sammen med personlige værdier og interesser.

Faglig ledelse kræver ledere med personlig integritet og pondus, som ikke er bange for konflikter og modstand - og som samtidig er villig til at sætte sig selv i spil om nødvendigt for at værne om demokrati, lovgivning og almenvel.

Overblik fremfor detailkendskab
Faglig ledelse må ikke skygge for medarbejdernes faglighed. Men samtidig er kernen i fagligt lederskab at udfordre kerneopgavens drift, udvikling og kobling til den politiske dagsorden. Det betyder, at den faglige lederes rolle bliver at sætte fokus på medarbejdernes faglighed ved at være den kritiske stemme, der udfordrer medarbejdernes måde at løse kerneopgaven på. Faglig ledelse skal udfordre medarbejdernes faglige ambitioner, vilje og evne til at arbejde effektivt, tværfagligt og helhedsorienteret.

Og netop det at sætte fokus på en faglig praksis i ofte stærke faglige arbejdsmiljøer, som hersker inden for teknik-og miljøområdet, kalder på lederskab med overblik. Her behøver lederen ikke nødvendigvis at være afdelingens bedste fagmand/-kvinde. I stedet er der brug for en faglig leder, som kan grundsubstansen i faget ledelse. En leder der kan sætte det lange lys på i forhold til fagområdets udfordringer og politiske dagsordner og samtidig udfordre de fagligt stærke medarbejdere på praksis og selvforståelse.

Det kræver, at den faglige leder har det fornødne overblik over eget fagområde og kan se hele paletten af muligheder og koblinger til andre fagområder.

Distribueret lederskab
Det distribueret lederskab er kommet for at blive. Derfor er det helt centralt, at den formelle ledelse undgår at styrke de autonome faglige miljøers tendens til monofaglig tænkning og suboptimering.

Fagligt stærke medarbejdere har ofte en tendens til at løsrive sig, hvis ikke ledelsen er insisterende nærværende. En naturlig konsekvens af generelt færre ledelseslag og større kompleksitet i opgaverne er, at medarbejdere bliver pålagt ledelsesopgaver - distribueret ledelse, hvor opgaver og beføjelser bliver uddelegeret, uden at den formelle ledelsesret følger med.

Udviklingen med færre ledelseslag, større opgavekompleksitet og distribueret ledelse i autonome faglige miljøer kalder på, at den faglige leders opmærksomhed bør være på de involverende og ejerskabsskabende processer, hvor nøglemedarbejderne -ofte de uformelle ledere -bliver klædt på til at drive og udvikle eget team i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer og politiske dagsordner. Nøglemedarbejderne og de uformelle ledere skal med andre ord involveres i oversættelsesarbejdet og inviteres ind i det formelle ledelsesrum. Kun gennem involvering kan en ledelse opnå nøglemedarbejderne og de uformelle leders loyalitet, som igen er altafgørende for den organisatoriske sammenhængskraft.

Faglig ledelse handler derfor i høj grad om at øge den organisatoriske legitimitet hos nøglemedarbejdere og uformelle ledere. Lykkes det, vokser mulighederne for at skabe en organisation, der på én og samme tid kan innovere, begejstre og ikke mindst udfordre de faglige medarbejderes tilgang til kerneopgaven.

Faglig ledelse
Faglig ledelse er ledelse med personaleansvar for et eller flere fagområders drift og udvikling i henhold til budgetter og politiske dagsordner. Faglig ledelse har fokus på at styrke og udfordre de faglige normer og sikre, at faglige standarder overholdes.

Artiklen har været bragt i tidsskriftet Teknik og Miljø 20. september 2017.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce