37 anbefalinger: Uddannelse til fremtidens arbejdsmarked

Bedre undervisning, mere feedback, bedre mulighed for at veksle mellem uddannelse og job og nye kompetencer til fremtiden er blandt Universitetsudvalgets anbefalinger til, hvordan universitetsuddannelserne kan styrkes. Læs anbefalinger og hent rapport her.

Vi skal have universitetsuddannelser i verdensklasse, siger Søren Pind.
 
Vi har gode universitetsuddannelser i Danmark. Universiteterne tilbyder undervisning, som udspringer af stærke forskningsmiljøer, og der er stigende efterspørgsel efter universitetsuddannede.
 
Men der er også udfordringer: På nogle uddannelser er der for lidt fokus på at give studerende god undervisning, nyuddannede fra en række uddannelser går længe uden job, og de mange forskellige uddannelser gør det svært for unge at overskue deres valg af uddannelse.

Udvalg om bedre universitetsuddannelser præsenterer i dag 37 anbefalinger til, hvordan Danmark kan få endnu bedre universitetsuddannelser i fremtiden.

- I Danmark skal vi leve af vores klogskab. Derfor skal vi have nogle af verdens bedste universitetsuddannelser, som klæder studerende på til en fremtid med ny teknologi og stor omstillingshastighed. Jeg synes, at udvalgets arbejde er et godt indspil til den udvikling, og ser frem til at nærstudere anbefalingerne og den viden, der ligger bag, siger Søren Pind.
 
 
Universitetsvalget anbefaler blandt andet, at universiteterne løbende tilpasser antallet af studiepladser til efterspørgslen på arbejdsmarkedet. At universiteterne gennemgår uddannelsesudbuddet for at gøre uddannelseslandskabet mere overskueligt. Og at det såkaldte retskrav forlænges, så de studerende får bedre mulighed for at prøve arbejdsmarkedet af mellem bachelor- og kandidatuddannelsen. Universiteterne skal også kunne tilbyde en ny 1-årig overbygningsuddannelse til de akademiske bachelorer.
 
Udvalget anbefaler også, at universiteterne indarbejder digitale kompetencer og teknologiforståelse i uddannelserne, tilbyder mere undervisning og vejledning på de uddannelser, hvor niveauet i dag er lavt, at undervisning anerkendes og belønnes på lige fod med forskning, og at underviserne løbende udvikler deres pædagogiske kompetencer.
 
Udvalg om bedre universitetsuddannelser
Regeringen nedsatte sidste år Udvalg om bedre universitetsuddannelser. Udvalgets opgave har været at opstille konkrete modeller for at styrke universitetsuddannelserne.
 
Med i udvalget sidder repræsentanter fra Danske Universiteters rektorkollegium, Dansk Industri, Akademikerne, Dansk Erhverv, Finansministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet samt tre danske eksperter fra universiteterne.
 
 
Udvalg om bedre universitetsuddannelser
Samlede anbefalinger
Universitetsuddannelser med høj værdi for den enkelte og for samfundet
1. At universiteterne løbende tilpasser antallet af studiepladser til efterspørgslen på arbejdsmarkedet
2. At universiteterne udvikler flere tværgående kandidatuddannelser, der er særligt efterspurgte på arbejdsmarkedet
3. At Uddannelses- og Forskningsministeriet styrker vejledningsindsatsen med fokus på arbejdsmarkedets behov og et godt match mellem ansøger og uddannelse
4. At universiteterne offentliggør standardiserede oplysninger om løn, beskæftigelse mv.
 
Universitetsuddannelser, der imødekommer kompetencebehov på arbejdsmarkedet nu og i fremtiden
5. At universiteterne indarbejder digitale kompetencer og teknologiforståelse i uddannelserne
6. At universiteterne styrker koblingen mellem teori og praksis i uddannelserne
7. At Uddannelses- og Forskningsministeriet etablerer et nationalt kompetencepanel
8. At Uddannelses- og Forskningsministeriet, universiteterne og aftagere i fællesskab udarbejder best practice for aftagerpaneler
9. At universiteterne styrker udbuddet af forskningsbaseret efter- og videreuddannelse til universitetsuddannede inden for særligt efterspurgte fagområder
 
Mere fleksibel uddannelsesstruktur og hurtigere veje til gode job
10. At retskravet på en kandidatuddannelse forlænges til at gælde f.eks. 2-3 år
11. At universiteterne får mulighed for at udbyde 1-årige ”overbygningsuddannelser” (60 ECTS) som ordinære heltidsuddannelser
12. At universiteterne tilrettelægger bacheloruddannelser, så de kan give umiddelbar erhvervskompetence
13. At erhvervskandidatordningen (ordinære kandidatuddannelser på deltid) udvides
14. At Uddannelses- og Forskningsministeriet undersøger fordele og ulemper ved, at universiteterne får større fleksibilitet i kandidatoptaget
 
Mere overskueligt uddannelseslandskab og styrket optagelsessystem
15. At universiteterne gennemgår uddannelsesudbuddet for at gøre uddannelseslandskabet mere overskueligt
2
16. At Uddannelses- og Forskningsministeriet belyser mulighederne for at forbedre optagelsessystemet
17. At universiteterne tilrettelægger bredere indgange til bacheloruddannelserne, hvor det vurderes fagligt relevant (FLERTAL)
18. At ordningen med bonus for hurtig studiestart (1,08-reglen) afskaffes (FLERTAL)
 
Høje ambitioner for uddannelse og undervisning
19. At universiteterne tilrettelægger uddannelserne med styrket fokus på formativ feedback
20. At universiteterne anvender relevante digitale teknologier i undervisningen
21. At universiteterne tilbyder mere undervisnings- og vejledningstid til de studerende på de uddannelser, hvor niveauet i dag er lavt
22. At best practice om studieintensitet undersøges og udbredes
23. At der skabes bedre mulighed for løbende bedømmelse af studerende med henblik på et øget læringsudbytte
24. At universiteterne får mulighed for at bruge studiestartsprøver på kandidatuddannelsen
25. At universitetsuddannelserne sammenholdes med højeste internationale niveau
26. At Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsætter en national indsats for at fremme de studerendes it-kompetencer og integration af digitale teknologier i de videregående uddannelser
27. At universiteterne styrker videngrundlaget for effekten af teknologi i undervisningen
28. At universiteterne i endnu højere grad videndeler om god undervisning mellem universiteterne
29. At universiteterne anerkender værdien af at skrive lærebøger
 
Stærke ledelsesmæssige rammer og anerkendelse af fremragende undervisning
30. At der indføres ret og pligt til pædagogisk og didaktisk kompetenceudvikling for undervisere på alle karrieretrin
31. At universiteterne anerkender undervisning på lige fod med forskning
32. At universiteterne reducerer brugen af eksterne lektorer, som ikke har en hovedstilling uden for universitetet
33. At universiteterne systematisk bruger studerendes evalueringer af kurser og undervisere til at styrke uddannelserne
34. At Uddannelses- og Forskningsministeriet etablerer en national pris for fremragende undervisning
35. At universiteternes mulighed for at ansætte af fuldtidsundervisere udvides i forhold til i dag (FLERTAL)
36. At ansvaret for at udpege studieledere forankres entydigt i den enstrengede ledelse (FLERTAL)
37. At ansvaret for uddannelsernes indhold og kvalitet forankres entydigt i den enstrengede ledelse (FLERTAL)
Emneord: Videregående uddannelse, Videregående uddannelser, Universiteter, Danske Universiteter, Universitetsudvalg, Søren Pind, Fremtidens arbejdsmarked, 160318
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også