Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Ny dansk forskning: Tallet er faktisk 4 gange højere end politiets optælling viser

Generelle nyheder

03/04/2024 07:31

J. Bøgen

Håbet er, at afsløringen af det store mørketal kan føre til bedre forebyggende arbejde.

Trafikforskningsgruppen fra instituttet BUILD på Aalborg Universitet (AAU) har sammen med forskere fra Center for Præhospital- og Akutforskning ved Aalborg Universitetshospital, Aalborg Kommune og Ulykkesanalysegruppen ved Odense Universitetshospital undersøgt, hvordan data på ambulanceudkald kan forbedre det forebyggende arbejde og øge trafiksikkerheden.

Resultatet af undersøgelserne er, at antallet af trafikulykker på kommunevejene måske er langt større, end vi går og tror.

I projektet er ulykkesstedet for alle tilskadekomne, der kommer på hospitalet med en ambulance, fundet ved at knytte den adresse, som ambulancen er kaldt ud til, med den patient, der kom på hospitalet. 

Projektet har brugt ambulanceudkald i Aalborg Kommune i perioden 2016-19 og på den måde fået kortlagt, hvor ulykken skete for de tilskadekomne, der kom på hospitalet med ambulance. Helt præcist 3.358 trafikulykker i perioden.

Det er cirka fire gange så mange, som politiet rapporterede og stedfæstede i perioden.

Giver et mere præcist billede

Ved at inddrage datamateriale fra ambulancetjenesten og køre det sammen med de eksisterende politidata for de samme geografiske områder har forskerne dermed formået at afdække mørketal, der ændrer ulykkesstatistikken og viser, at der er langt flere ulykker i trafikken end tidligere antaget.

"Vores tal viser, at der sandsynligvis er mere end en tredobling i antallet af trafikulykker i Danmark. Det vil derfor give rigtig god mening at implementere den nye metode i kommunernes forebyggende arbejde med at trafiksikre vejene på landsplan," siger Harry Lahrmann, der er leder af projektet og lektor på instituttet BUILD på AAU.

Afdækningen af mørketal har givet et mere retvisende billede af, hvor der sker flest ulykker, så kommunerne fremover bedre kan prioritere arbejdet der, hvor man får mest trafiksikkerhed for pengene.

"Projektet viser, at 55 procent af ulykker med alvorligt tilskadekomne skete uden for de store veje, og at det i særlig grad er eneulykker med cyklister og faldulykker med fodgængere, der sker her. Ser vi på Aalborg er det tydeligt, at mange ulykker sker i centrum uden for de store veje," forklarer lektor Harry Lahrmann.

Det er ifølge Harry Lahrmann ny viden. Traditionelt har sortpletarbejdet være koncentreret om de store trafikveje, men det nye projekt viser, at ved inddragelse af ambulancedata, dukker der nye sorte pletter op, som viser, at Aalborg Kommune eksempelvis også bør have fokus på de mange lokalveje.

Flere trafikulykker end først antaget

Projektet behandlede data fra perioden 2016-19 inden for Aalborg Kommunes grænser. I denne periode blev der indrapporteret 963 personskader fordelt på 765 unikke trafikulykker af politiet.

I dette projekt var de tilsvarende antal 3.358 personskader/ambulanceudkald fordelt på i alt 2.466 unikke trafikulykker inklusive koordinater.

I forhold til politidata er der altså godt tre gange flere trafikulykker at gøre godt med, når man bruger ambulancedata.

Mørketal er et problem

Mørketal på området for trafiksikkerhed har været under lup i et stykke tid. Grundproblemstillingen i trafiksikkerhedsarbejdet er, at der ikke findes en samlet og dækkende registrering af alle trafikulykker.

Studier har vist, at den officielle ulykkesstatistik baseret på politiregistrerede ulykker er belastet af et meget stort mørketal. Udfordringen i det såkaldte ’sortpletarbejde’ i Danmark og andre europæiske lande er, at politiet ikke nødvendigvis kommer ud til mange af de trafikulykker, der sker på offentlig vej.

Derfor findes der ikke en politirapport på alle trafiksager og derved opstår mørketal i registrene.

Mere retvisende trafikdata i fremtiden

Forskellige aktører inden for arbejdet med trafiksikkerhed har diskuteret, om man kan anvende andre kilder til at øge viden om trafikulykker. Data fra ambulanceudkald er en af de muligheder, der nu er blevet testet med succes af forskergruppen.

Personalet i alarmcentralen, som tager imod 112-opkaldet, gemmer nemlig information om de GPS-koordinater, som ambulancen sendes ud til. Det gør det muligt at indsamle disse tal og sammenligne med politiets registre.

Det forebyggende arbejde kan derfor fremover tage afsæt i mere retvisende data over de vejstrækninger, hvor ulykkerne reelt finder sted.

På den måde kan arbejdet med trafiksikkerhed forbedres, så ulykker bedre kan undgås de steder, der ikke tidligere har været registreret som ulykkesstrækninger, og som derfor ikke har været i fokus i det forebyggende arbejde, udtaler lektor Harry Lahrmann.

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet, Aalborg Kommune, Center for Præhospital- og Akutforskning ved Aalborg Universitetshospital og Ulykkesanalysegruppen ved Odense Universitetshospital. Projektet er støttet af TrygFonden.

Mest Læste

Annonce