Rudersdal Kommunes borgmester giver en uforbeholden undsyldning. Foto: Shutterstock
Rudersdal Kommunes borgmester giver en uforbeholden undsyldning. Foto: Shutterstock

Kommune undskylder og ændrer praksis efter advokatundersøgelse

Kommunalt

01/09/2022 10:39

J. Bøgen

Advokaten konkluderer, at "kommunen har begået klare og alvorlige sagsbehandlingsfejl".

Advokatfirmaet Poul Schmith (også kendt som Kammeradvokaten) har netop afsluttet sin undersøgelse af, om i alt 86 sager, der har været behandlet i Rudersdal Kommunes Pædagogisk Psykologiske Rådgivningsafdeling (PPR) og afgjort i enten Skole- eller Dagtilbudsvisitationsudvalget, har fulgt en lovlig procedure og er afgjort på et lovmedholdeligt grundlag.

Undersøgelsen omfatter sager, hvor kommunen har truffet mindst en afgørelse i perioden fra den 29. november 2019 og frem til den 11. februar 2022. Der kan i nogle af sagerne tidligere være truffet afgørelse, derfor kan sagerne være startet i Kommunen før den nævnte klageprocedure.

Det skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Bekræfter kommunens egne undersøgelser

Undersøgelsen bekræfter kommunens egne undersøgelser efter forvaltningen i februar 2022 blev opmærksom på, at klager fra borgere over afgørelser i PPR de seneste godt to år ikke havde fulgt en lovlig proces.

Samlet konkluderer advokatfirmaet, at "Rudersdal Kommune i hovedparten af skolesagerne, skole- og dagbehandlingssagerne og dagtilbudssagerne, har begået klare og alvorlige sagsbehandlingsfejl, herunder fejl ved sagernes oplysning, begrundelse og partshøring, som er fejl, der er af så væsentlig karakter, at kommunen som udgangspunkt har pligt til at genoptage sagerne."

Borgmester undskylder og lover genoptagelse af sager

Borgmester i Rudersdal Kommune, Ann Sofie Orth (C), siger:

"Først og fremmest vil jeg sige uforbeholdent undskyld til de børn, unge og forældre, som formentlig ikke har fået den hjælp, de helt lovligt har krav på og frem for alt ikke et afklaringsforløb, hvor de har været involveret, er blevet hørt og vejledt, som de skal. Jeg er både vred og overrasket over det tilsyneladende systematiske omfang af tilsidesættelse af helt almindelige forvaltningsretlige principper. Vi taler om nogle af vores mest sårbare børn og deres familier, som kommunen selvfølgelig altid skal betjene korrekt og lovligt. Det har kommunen tydeligvis ikke gjort og derfor vil jeg opfordre alle berørte familier til at vurdere, om de ønsker deres sager behandlet igen. Vi har allerede genbehandlet en række sager og sikret familierne den hjælp og støtte, de både har behov for og krav på."

Rudersdal Kommune vil snarest rette henvendelse til alle berørte familier, ligesom det via kommunens hjemmeside vil være muligt for andre familier, der har fået sager behandlet i kommunens PPR-afdeling at begære en evt. genoptagelse af en tidligere behandlet sag.

Undersøgelsens hovedkonklusioner

Der er efter advokatfirmaets vurdering tale om en række klare og alvorlige forvaltningsretlige fejl og mangler i en lang række af de gennemgåede sager. Det gælder blandt andet:

  • Mangelfuld overholdelse af journaliserings- og notatpligten, hvilket i en række konkrete sager har vanskeliggjort advokatfirmaets arbejde.

  • Tilsidesættelse af princippet om at en sag skal være tilstrækkeligt oplyst, før der træffes en afgørelse. Der er således ikke udarbejdet en pædagogisk psykologisk vurdering i en række af sagerne.

  • Manglende fast praksis for partshøring inden der træffes en afgørelse.

  • Manglende begrundelser for de afgørelser, der er truffet i visitationsudvalgene.

  • Manglende klagevejledning og frem for alt en ukorrekt procedure for behandling af klager, hvor afsendelsen af klage fra borgeren til Ankestyrelsen først er sket, hvis borgeren fortsat klager efter PPR-afdelingen eller visitiationsudvalgets fornyede behandling af sagen.

  • Manglende anvendelse af folkeskoleloven og specialundervisningsbekendtgørelsen om førskolebørn. Kommunen har således tilsidesat sine kommunale forpligtelser om at sørge for specialpædagogisk bistand til førskolebørn.

Et klart ledelsesansvar

Ann Sofie Orth siger:

"Efter at have hørt Kammeradvokatens gennemgang og læst den meget omfattende rapport er det tydeligt, at der i den grad har manglet ensartede vejledninger og retningslinjer samt et kvalificeret og løbende ledelsestilsyn."

Hun tilføjer, at hun er overbevist om, at ansvaret for de omfattende fejl og mangler entydigt kan placeres på ledelsesniveau og at det derfor helt naturligt overvejes, om der kan gøres ansvar gældende.

"Jeg tror på ingen måde, at vores medarbejdere bevidst har brudt loven. Til gengæld oplever jeg, at der ikke har været taget det ledelsesmæssige ansvar, som borgerne i kommunen og vi som politikere med rimelighed kan forvente. Dette er en meget alvorlig sag og derfor har kommunalbestyrelsen i aftes tiltrådt en fratrædelsesaftale med den ansvarlige direktør, Henning Bach Christensen, da et fremtidigt samarbejde ikke længere er muligt."

Genoptagelse af sager

Rudersdal Kommune tog umiddelbart efter, at den ulovlige praksis i PPR-afdelingen var blevet kendt initiativ til at ændre de procedurer, som advokatundersøgelsen har bekræftet, er ulovlige. Ligeledes tog kommunen i begyndelsen af marts kontakt til alle familier, der kan have været berørt af den ulovlige praksis. Herudover kontaktede en del familier kommunen med oplysninger om egne sagsforløb. Alle sager er omfattet af advokatundersøgelsen.

Rudersdal Kommune vil i forlængelse af advokatundersøgelsen opfordre til, at alle familier som har haft behandlet sager i PPR-afdelingen eller i Skole- eller Dagtilbudsvisitationsudvalget overvejer om de ønsker, at deres sag bliver genoptaget. Kommunen vil informere herom i den nærmeste fremtid.

Forvaltningen arbejder i øjeblikket på en samlet plan for genopretning af sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet, herunder proces, dokumentation, forældreinddragelse og klagevejledning i forbindelse med sager, der afgøres i visitationsudvalgene samt ikke mindst en systematisk praksis for ledelsestilsyn og placering af det ledelsesmæssige ansvar. Planen vil blive præsenteret i forbindelse med det førstkommende møde i kommunens Børne- og Skoleudvalg den 14. september.

Ann Sofie Orth siger:

"Vi har naturligvis ændret praksis, da vi blev bekendt med den ulovlige praksis i PPR-afdelingen. Tilbage står et omfattende genopretningsarbejde, som kommer til at tage tid og hvor vi i tæt samarbejde med de berørte familier vil tage deres sager op til fornyet behandling, hvis det er det, de ønsker."

Mulighed for kompensation eller erstatning

Advokatfirmaet har oplyst Rudersdal Kommune, at det ikke er muligt at kompensere evt. skadelidte borgere uden en nærmere vurdering af kommunens ansvar og et tab eller en godtgørelsespligt. Kun hvor der foreligger et ansvarsgrundlag i form af klare fejl og et økonomisk tab, som er forårsaget af disse fejl, kan erstatningsansvar efter Kammeradvokatens opfattelse være aktuelt.

Du kan finde hele advokatundersøgelsen via linket her.

Mest Læste

Annonce