Borgmestre: Stop råstofindvinding i Øresund

Bæredygtighed

22/8/14 10:58

Suleman Haider

Råstofindvindingen i Øresund har konsekvenser for Sundets fiskebestand og fauna. Politikere, forskere og erhvervsfiskere råber nu vagt i gevær og opfordrer ministeren til at få det stoppet.

Mellem Helsingør og Helsingborg er Øresund smallest. Det er her, at skibstrafikken er tættest, og hvor aktiviteten og dynamikken på et af verdens mest befærdede stræder for alvor fornemmes. Men det er også i denne del af Øresund, at både dykkere og lokale fiskere oplever et unikt og varieret dyre- og planteliv. Den rige natur i Øresund er blandt andet knyttet til gode opvækstmuligheder for fisk, som blandt andet lever af Øresunds mange bunddyr. Når nogle af de vigtigste levesteder for bunddyr ødelægges, går det ud over fødegrundlaget for mange fiskearter.   

-Vi har med stor interesse, men også bekymring fulgt den seneste tids debat om råstofindvinding i den danske del af Øresund. Det er helt uforståeligt, at det danske miljøministerium fastholder, at der skal kunne indvindes råstoffer i de områder i Øresund, der er afgørende for, at bestandene af fisk og anden marin fauna kan sikres og blive endnu rigere, siger Peter Danielsson, borgmester i Helsingborg.

I Helsingborg findes der allerede to marin naturreservater, som den svenske borgmester ønsker at værne om. 
 

-Der behøver ikke at være en modsætning mellem en dynamisk Øresundsregion i vækst og samtidig sikre de helt unikke kvaliteter, der er under havoverfladen. Vi er overbeviste om, at et styrket fokus på Øresunds kvaliteter kan være med til at generere øgede indtægter til det lokale erhvervsliv og dermed de to stater, siger Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune.

Mere end 80 års trawlforbud i Øresund har sikret et bæredygtigt fiskeri, der sikrer, at grundlaget for sunde bestande og stor biologisk variation ikke forsvinder.

-I denne del af Øresund ser vi et af de bedste eksempler på, at bæredygtig erhvervsudnyttelse og naturkvaliteter i særklasse kan kombineres. Det skal vi simpelthen værne om, siger Peter Danielsson.

Naturvårdsverket i Sverige har oplyst, at det som udgangspunkt er udelukket, at der kan opnås tilladelse til indvinding i den svenske del af Øresund, ligesom den danske stats indtægter fra privat råstofindvinding i de pågældende marine områder er begrænsede. Det fremgår af den danske Miljøministers svar til Folketingets Miljøudvalg i juni 2014.

 

-Der er gentagne gange i 2013 og 2014 indvundet langt flere råstoffer, end hvad der er tilladt, og derfor opfordrer vi til, at Sverige og Danmark på statsligt niveau indgår en forpligtende aftale, om hvordan Øresunds unikke havmiljø bliver sikret i en fremtid med vækst, forøget trafik og store byggeprojekter. En del af en aftale bør være, at den danske politik bliver som den svenske, så den danske råstofindvinding bliver stoppet og havmiljøet bliver beskyttet. Det bør også være i vores miljøministers interesse, afslutter Benedikte Kiær.
 

Fakta 
I Øresund findes der en helt unik samling af meget forskellige plante- og dyresamfund. På grund af Øresunds store variation i både dybde-forhold, sedimenttyper og saltindhold har Øresund i forhold til sin størrelse en unik samling af forskellige plante- og dyresamfund. Der findes alt fra klippekyster over stenrev til sand og blød mudderbund.

-Biodiversiteten og det varierede dyreliv i Øresund skyldes blandt andet trawlforbuddet fra 1932, og faktisk så minder diversiteten på mange måder om diversiteten i en regnskov, siger Jens Peder Jeppesen, leder af Øresundsakvariet.
 

Indvinding af råstoffer
For de vigtige fiskebanker Lappegrunden og Disken blev der i 2006 lavet en VVM-screening, hvor det danske miljøministerium nåede frem til den konklusion, at der ikke ville være væsentlige miljømæssige konsekvenser af, at fjerne havbunden på Øresunds to vigtigste områder for opvækst af fisk. I 2010 udlagde Miljøministeriet de to områder som såkaldte fællesområder til råstofindvinding. I praksis har der siden været indvundet råstoffer i den danske del af Øresund, dog i små mængder.  I december 2013 og januar 2014 var der pludselig en indvinding, der var ca. 12 gange større end den gennemsnitlige årlige indvinding i årene 1997-2012.
 

I juni 2014 viser det sig, at selskabet By & Havn, har indvundet over 50 procent mere end tilladt på Disken. Miljøministeriet reagerer på dette, med en påtale, selv om loven angiver bødestraf. Overtrædelsen var den anden på et år.

Indvindingen med den gældende tilladelse er nu stoppet, da den tilladte mængde er opgravet. Øresund er dog stadig indvindingsområde.
 

Om marine beskyttelsesområder
Der findes talrige marine beskyttelsesområder, herunder nationalparker, fordelt over hele kloden. Fra mindre lokale udpegninger til de største og mest kendte, som The Great Barrier Reef på 350.000 km².

I Europa findes eksempelvis marine nationalparker i Albanien, Grækenland, Italien, Frankrig (Bretagne), Wales, Norge og såmænd også i Sverige. Sidstnævnte er Kosterhavets National Park, der blev udpeget i 2009 og grænser op til den norske nationalpark Ytre Hvaler. Kosterhavet er på ca. 390 km² og er kendetegnet ved stor artsrigdom, store mængder torsk og fladfisk, men også sjældne havfugle og ynglende sæler. I nationalparken er kommercielt fiskeri tilladt, men med restriktioner i forhold til redskaber m.v.
 

En marin nationalpark i hele Øresund ville blive lidt større end Kosterhavet, men har derudover flere af de samme karakteristika såsom stor artsrigdom, varierede bundforhold, der giver fødegrundlag for mange forskellige fiskearter, samt et fiskeri, der på grund af trawlforbuddet fra 1932 allerede i praksis er bæredygtigt.

I forhold til de fleste andre marine parker ville Øresund adskille sig positivt ved at kombinere natur- og miljømæssige værdier med beliggenheden i en metropolregion og nem tilgængelighed. Det giver en række kommercielle muligheder, som flere andre parker ikke har. Blandt andet vil der være en unik målgruppe i de turister, der både ønsker storbyferie, kulturoplevelser og natur på samme lokalitet. Den kombination kan meget få lokaliteter tilbyde.