Her er økonomiaftalen for regionerne i 2018

Politik

07/06/2017 07:29

Nick Allentoft

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om regionernes økonomi for 2018. Hent aftalen her.
Regeringen har flere gange prioriteret ekstra midler til danskernes sundhed. Med aftalen sikres et løft på 0,5 mia. kr. i 2018 til en fortsat udvikling på sundhedsområdet. Hertil kommer, at regeringen på forhånd havde sikret et løft af sundhedsområdet på 110 mio. kr. i 2018.   De regionale investeringer på sundhedsområdet fastholdes på et historisk højt niveau på over 7 mia. kr., så blandt andet byggeriet af de nye supersygehuse kan realiseres efter planerne.

Tema om offentlig modernisering

Gennem 30 år har politikerne forsøgt at modernisere den offentlige sektor.

Læs her hvad centrale nøglepersoner mener om de forsøg. 

Med aftalen fastholdes det årlige produktivitetskrav på 2 pct. for blandt andet at sikre, at regionerne løbende udnytter mulighederne ved ny teknologi og nye behandlinger. 

Samtidig har regeringen med udspil til sammenhængsreform lanceret en samlet gennemgang af styringen på sundhedsområdet. Gennemgangen skal belyse, hvad der virker og ikke virker i den nuværende styring og komme med forslag til en bedre styring fremadrettet.   Finansminister Kristian Jensen siger: Vi har indgået en god aftale med Danske Regioner, som viser, at regeringen atter har prioriteret sundhedsområdet højt. Det er vigtigt, at vi prioriterer et godt og trygt sundhedsvæsen. Aftalen bygger oven på de seneste års løft på kræftområdet. Det glæder mig også, at der er enighed om, at vi skal se på den nuværende styringsmodel for at sikre, at den både virker til gavn for høj produktivitet og høj kvalitet i sundhedsvæsenet.   Med aftalen er regeringen og Danske Regioner enige om at gennemføre anbefalingerne fra lægedækningsudvalget, som skal sikre en bedre lægedækning i hele landet. Der er også enighed om, at alle relevante patienter skal have en patientansvarlig læge inden udgangen af 2019. 

Økonomiaftalerne

Læs flere artikler vedrørende budgetforhandlingerne mellem KL, Regionerne og Regeringen her.

 

Parterne er endvidere enige om at arbejde for at udvikle styringen af psykiatrien med fokus på bedre sammenhæng for patienter med forløb på tværs af sektorer. Arbejdet skal også sikre bedre omkostningseffektivitet og ensartet kvalitet i behandlingen.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger: Vi har fået et vigtigt ekstra løft på 500 mio. til sundhedsvæsnet, så jeg er meget tilfreds med den aftale, der er faldet på plads i dag. Den er til gavn for både psykiatriske og somatiske patienter. På det psykiatriske område har vi blandt andet fokus på de nye pladser i psykiatrien til at hindre vold på botilbud, og på kræftområdet skal regionerne i 2018 i gang med at indfri målsætningen om, at 90 procent af alle kræftpatienter skal have en patientansvarlig læge i 2020   Med aftalen er parterne enige om et ambitiøst analysearbejde af regionernes administration. Det skal skabe grundlag for at vende udviklingen med et stigende antal administrative medarbejdere.    Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger: For mig og LA har det været afgørende at få regionernes administration sat under lup og se på, hvor vi kan effektivisere. Der er noget at komme efter i regionernes økonomi, det er mit klare indtryk. Med økonomiaftalen undersøger vi derfor, hvor regionernes administration kan effektiviseres, så vi kan frigøre penge til kerneopgaverne på sundhedsområdet. Vi vil have mindre administration og mere sundhed   Som led i sammenhængsreformen vil regeringen også drøfte med Danske Regioner, hvordan der kan sikres færre regler og mindre bureaukrati i det daglige arbejde. Parterne er også enige om at igangsætte analyser af mulighederne for tværgående og fælles løsninger, der kan skabe mere sammenhæng og kvalitet til gavn for borgere og virksomheder.   Innovationsminister Sophie Løhde siger: Regeringen ønsker en styring og finansiering af sundhedsområdet, der sikrer kvalitet og værdi for patienterne og dermed mest mulig sundhed for pengene. Derfor er jeg glad for, at regionerne nu bakker op om og går ind i arbejdet med en styringsgennemgang, som vi har foreslået som led i Sammenhængsreformen. Jeg ser frem til arbejdet med at udvikle styringen i sundhedsvæsnet, så patienterne kan få bedre og mere sammenhængende behandlingsforløb.

Regeringen og Danske Regioner er også enige om, at regionerne skal være med til at understøtte vækst og arbejdspladser i hele landet med fokus på områderne uden for de store byer.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen siger: Regeringen ønsker et enkelt og effektivt erhvervsfremmesystem til gavn for danske virksomheder. Derfor glæder det mig, at vi med aftalen slår fast, at den regionale erhvervsudvikling skal understøtte vækst og udvikling i hele Danmark. Vi vil forankre vores fælles indsatser i de vækstpartnerskaber, som forventes aftalt mellem regeringen og vækstfora i sommeren 2017. Det vil sikre større sammenhæng mellem den nationale og regionale erhvervsudvikling til gavn for virksomhederne   Oversigt over hovedelementerne i aftalen • De regionale sundhedsudgifter løftes med 0,5 mia. kr. i 2018. De regionale sundhedsudgifter udgør i alt 111,9 mia. kr. i 2018   • De regionale anlægsudgifter udgør 7,2 mia. kr. i 2018   • Udgifterne til regional udvikling udgør 3,1 mia. kr. i 2018   • Der fastsættes et loftsbelagt niveau for anlægsudgifterne (brutto) på 2,2 mia. kr. i 2018 med tillæg af afløb fra puljer med statsligt projekttilskud. Anlægsniveauet for kvalitetsfondsbyggeri udgør 4,8 mia. kr. i 2018. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at kvalitetsfondsbyggeriet fortsat realiseres i overensstemmelse med indgåede kontrakter og planer   • Med henblik på at fremme offentligt-privat samarbejde etableres en depone-ringsfritagelsespulje på 400 mio. kr. i 2018, hvor der kan søges om dispensation fra deponeringsforpligtelsen i lånebekendtgørelsen. Der etableres en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag inden for en ramme på 650 mio. kr. i 2018   • Den nuværende styringsmodel på sundhedsområdet fastholdes i 2018, herun-der produktivitetskravet på 2 pct. De nuværende muligheder med at få godt-gjort aktivitet i forbindelse med omlægninger fastholdes, herunder indsatser for øget forebyggelse og kvalitet, som gavner patienten og kan forebygge indlæggelser   • Som en del af sammenhængsreformen har regeringen lanceret en samlet gennemgang af styringen på sundhedsområdet, der skal komme med forslag til en bedre styring fremadrettet. Arbejdet afsluttes i foråret 2018   • Der igangsættes blandt andet analyser af regionernes administration, kapacitetsanvendelsen på de psykiatriske sygehuse og de medicinske afdelinger og af organiseringen af de fælles akutmodtagelser.

Mest Læste

Annonce