Digital sundhed får et løft med ny teknologi

Velfærd

17/06/2013 11:58

Ministerie for Sundhed og Forebyggelse

Regeringen, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner har netop aftalt en ny fællesoffentlig strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet for 2013-2017.

Strategien skal skabe bedre sammenhænge på tværs og sikre behandling, der tager afsæt i den enkeltes muligheder og behov.

It og digitalisering åbner mange døre. Det giver fx mulighed for bedre samarbejde mellem sygehuse, borgerens egen læge og den kommunale sygeplejerske. Det giver også større mulighed for at involvere borgeren i egen sygdom og behandling. Og alt i alt sikrer it og digitale løsninger en bedre behandling og mere tryghed i hverdagen for pårørende og borgere med langvarig eller kronisk sygdom.

Fordelene er altså mange, og brugen af it i sundhedsvæsenet skal udbredes. Regeringen, KL og Danske Regioner har derfor netop aftalt en ny fællesoffentlig strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017.

Strategien sætter en fælles, forpligtende og ambitiøs kurs for det videre arbejde med digitalisering af sundhedsvæsenet, og indeholder 22 konkrete initiativer, der skal realiseres frem mod 2017.

Oveni den eksisterende finansiering fra parterne vil regeringen afsætte knap 80 mio. kr. til at starte strategien, heraf 75 mio. kr. til nye investeringer i telemedicin.

Blandt de centrale mål på kort sigt er:

- Fuld anvendelse af it-arbejdspladser (EPJ) i regionerne inden udgangen af 2014 samt mål for it-understøttelse af centrale arbejdsgange i kommunerne inden udgangen af 2014, baseret på klare indikatorer.

- Fuld anvendelse af Fælles Medicinkort i regionerne i 2013 og fuld udbredelse i alle kommuner i 2014 med henblik på fuld anvendelse medio 2015.

- Understøttelse af digital kommunikation mellem sundhedsvæsenets parter gennem fuld anvendelse af MedCom-beskeder inden udgangen af 2014.

- Fortsat udbredelse af telemedicin med afsæt i samlet nationalt program.

- Udbredelse af Fællessprog III i alle kommuner frem mod 2017.
Minister for Sundhed og Forebyggelse Astrid Krag udtaler:

"Sundhedsvæsnet har gennem flere år arbejdet på at udvikle og afprøve it-løsninger. Nu skal vi have de eksisterende it-løsninger, som vi ved virker, bredt ud og taget rigtigt i brug, så både patienter, pårørende og medarbejdere i vores sundhedsvæsen kan høste gevinsterne ved digitaliseringen. Og med den nye strategi forpligtes regioner og kommuner i endnu højere grad til at tage it-løsningerne i anvendelse, samtidig med at vi får større synlighed om brugen og effekterne af løsningerne. Det giver os mulighed for at følge digitaliseringen af sundhedsvæsnet helt til dørs."

Formand for Danske Regioner Bent Hansen udtaler:

"Med den nye fællesoffentlige strategi bekræfter regioner, stat og kommuner den fælles retning for sundheds-it og digitalisering af sundhedsvæsenet. Her skal vi i mål med de store fælles projekter - fx Det Fælles Medicin Kort. Og vi er også klar til at være ambitiøse på nye områder som fx inden for telemedicin. Vi gælder os til at levere sundhedsydelser til danskerne på nye måder. Det vil gøre borgere og patienter til aktive medspillere i deres eget sygdomsforløb. Vi vil også give dem flere selvbetjeningsløsninger, så borgerne f.eks. selv kan booke tid til undersøgelser, så det passer til deres kalender. Og så skal vi give vores mange, dygtige medarbejdere bedre og mere stabile it-systemer så det bliver nemmere for dem at passe deres kerneopgaver."

Formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg Anny Winther udtaler:

"Med denne strategi bliver kommunerne nu fuldgyldige medlemmer af den digitale familie på sundhedsområdet. Det er vi meget glade for, da det er en klar markering af, at det nære sundhedsvæsen spiller en stadigt større rolle. Med udgangspunkt i borgerens eget liv og it-vaner ønsker vi at skabe et bedre grundlag for, at borgere kan mestre eget liv og deltage aktivt i egen forebyggelse, genoptræning og behandling. Jeg er overbevist om, at det vil føre til færre (gen)indlæggelser, og det er til gavn både for borgerne og for samfundsøkonomien."

Tidstro data, sammenhæng i processer og bedre kommunikation er en central forudsætning for en god behandling af den enkelte borger og for, at vi har et sundhedsvæsen, der samlet set hænger sammen.

Midler til strategien udmøntes som led i den samlede strategi for Digital velfærd og aftales derfor endeligt mellem parterne i efteråret. Fremadrettet vil Regeringen, Danske Regioner og KL som led i de årlige økonomiaftaler fastlægge yderligere mål for digitaliseringsindsatsen frem mod 2017.

Mest Læste

Annonce