Lyden af velfærd

Velfærd

07/5/14 10:36

Freja Eriksen

Lyd påvirker os både i forhold til indlæring og vores oplevelse af ting. Derfor giver det mening at benytte lyd i forhold til skole-, sundheds-, ældre- og handicapområdet - og meget mere end den offentlige velfærd. Struer Kommune tænker lyd ind i alt hvad, de gør. Brandingen som "Lydens By" skal skabe national og international opmærksomhed om, at der er grund til at lytte til Struer.

I årene efter kommunalreformen har kommunerne haft fokus på at brande sig selv for at tiltrække borgere og virksomheder ud fra devisen om, at netop deres kommune er et godt sted at bo, leve og arbejde.

Et brand var oprindelig det mærke, kvægavlerne brændte på deres kvæg for at kunne kende flokken fra naboens og hindre tyveri. I dag handler det i højere grad om at differentiere sig fra andre, men samtidig med ønsket om at skabe et image for virksomheden, varen eller området.

Fokus på erhvervsudvikling og bosætning er vigtige indsatser, men et positivt image af en kommune vil også kunne tiltrække virksomheder, borgere og turister. I sidste ende har dette stor betydning for tiltrækning af kvalificerede ansatte, ikke kun til kommunen, som dermed vil kunne levere en bedre service til kommunens borgere, men også til de lokale virksomheder.

Branding skal være funderet i virksomhedens/kommunens reelle værdier, dens egenart, medarbejdernes kultur, viden og visioner. En væsentlig del af dens værdi er forbundet med at have en stærk positionering og indarbejdelse på markedet. Jo stærkere branding, jo større markedsværdi.

Lydens By

I efteråret 2012 besluttede byrådet, at Struer Kommune skulle brandes som Struer ”Lydens By/City of Sound”, hvor 2013 blev brugt til at identificere strategi og dermed handlinger i forhold til en fremtidig positionering, både lokalt, nationalt og internationalt.

Lyd har en særlig betydning i Struer Kommune. I næsten 90 år har den verdenskendte virksomhed Bang & Olufsen ikke bare været designikon og synonym med akustisk perfektion, den har også været med til at forme egnen og byens liv. Ikke kun som central arbejdsplads for tusindvis af borgere, men også som katalysator for hele områdets identitet, erhvervsstruktur, kulturliv og kreative miljø.

Læs også: Sverige er bedre til de kommunale visioner

Med den strategiske satsning Lydens By, vil Struer Kommune forsøge at fastholde, bygge videre på og forny områdets dna - og de kompetencer, der er her.

Dermed bliver det, Struer Kommune brander sig på, ikke bare på noget der adskiller os fra de andre - men også noget, hvor der i forvejen er et solidt fundament at bygge ovenpå. 

Lydens By handler om at sætte en dagsorden for, hvordan vi får sat yderligere fokus på beskæftigelse, bosætning og branding. Når vi skal brande os på Struer som Lydens By betyder det derfor, at vi fremadrettet skal tænke lyd ind i alt det, vi gør som kommune samtidig med at vi skaber en platform for udviklingsaktiviteter.

Vi har overordnet defineret 3 ’lydspor’, nemlig lydsporet Erhverv, lydsporet Kultur & Turisme og lydsporet Velfærdsinnovation.

Vi vil have fokus på den erhvervsudvikling, som knytter sig til styrkepositioner inden for lyd, lyd i forhold til kunst og kultur, lyd i forhold til velfærdsydelser og lyd i den fysiske planlægning i forbindelse med bl.a. udvikling af midtbyen, havn og nye byrum. Det vil også sige, at vores uddannelser har fokus på lyd - og at vi turismemæssigt drager nytte af, at vi som kommune kan noget med hensyn til lyd osv. Det skal alt sammen ske i samarbejde med lokale erhvervsvirksomheder, ildsjæle, turistaktører og med handels-, erhvervs-, og kulturliv.

Som et af indsatsområderne er alle institutioner og afdelinger i kommunen blevet bedt om at arbejde med lyd i forhold til mødet med borgeren i deres serviceproduktion. Det kan være oplevelses-, udviklings- eller behandlingsmæssigt. Det har samtidig den hensigt, at borgeren, eleven, den pårørende osv. kommer i ’berøring’ med Lydens By - og projektet derved forankres.

Derfor er opgaven med Lydens By både en tværgående kommunal opgave, en opgave som går på tværs af aktører i lokalområdet samt en opgave der peger ud over kommunegrænsen.

Formålet er at:

  • Skabe et fyrtårn eller et lokomotiv for udvikling og vækst i Struer Kommune
  • Styrke erhvervslivets position inden for teknologi, kreativitet og oplevelsesøkonomi – og derved at skabe flere jobs
  • Understøtte udvikling og innovation i relation til lyd og parallelle initiativer og projekter, der har et erhvervsfremmende perspektiv - og går på tværs af kultur, uddannelse og turisme
  • Skabe grundlag for at folk har lyst til og mulighed for at arbejde, bosætte sig og besøge Struer Kommune
  • Positiv, tydelig og synlig branding af Struer som en kommune, der er kendt for aktiviteter, initiativer og kompetencer omkring lyd
  • Medvirke til at medarbejdere, borgere og virksomheder får en selvforståelse/identitet og en sammenhængskraft, der giver dem oplevelse af, at de arbejder og bor i et specielt område
  • Sætte fokus på entreprenørskab, kreativitet og innovation i skolesystemet - og understøtte rekrutteringen af morgendagens kompetente medarbejdere, ledere og iværksættere

Succeskriteriet med Lydens By er at skabe merværdi for borgere, virksomheder og kommune.

Konkret er der sat mål for nyetablerede arbejdspladser i regi af Lydens By, ligesom der er målsætning for, at Lydens By bidrager positivt til den demografiske udvikling og til at Lydens By har iværksat nye ”lyd-oplevelser” inden udgangen af 2017 - året, hvor Struer by markerer sit 100 års jubilæum som købstad samtidig med den regionale markering af Aarhus som europæisk kulturhovedstad. Men Lydens By handler i lige så høj grad om at skabe endnu mere kvalitet i udviklingen af kommunen, i serviceydelser, i kulturtilbud osv. for de borgere og virksomheder som allerede bor her. 

Lyd i international klasse

Inden for de tre lydspor Erhverv, Kultur & Turisme samt Velfærdsinnovation er der nu defineret 3 x 12 aktiviteter/projekter, der skal realiseres frem mod 2017.

I Struer Kommune er lyd et lokomotiv for udvikling og vækst i mange private virksomheder, i kultur- og turismetilbud og i kommunale institutioner, der arbejder med undervisning eller leverer velfærdsydelser. Derfor er ambitionen også, at Struer vil være Danmarks bedste område for virksomheder, der arbejder med lyd. Struer skal være stedet, hvor lokale, nationale og internationale virksomheder får ’toptunet’ lyd-kompetencerne.

En satsning på Struer som Lydens By i et bredere erhvervsudviklings-perspektiv peger fremad og sætter lyd på nye dagsordner med en langsigtet ambition om, at blive førende inden for lyd - både nationalt og internationalt.

Lyd påvirker os både i forhold til indlæring og i forhold til vores oplevelse af ting - og i dag kan man designe specifikke lydmiljøer i forhold til ønsket adfærd og velfærd. Derfor giver det mening at benytte lyd i forhold til skole-, sundheds-, ældre-, og handicapområdet – men også i forhold til det rekreative. På lydsporet velfærdsinnovation har vi samtidig stillet virksomheder, vidensmiljøer i udsigt, at vi gerne stiller institutioner, medarbejdere, byrum mv. til rådighed som laboratorium med det mål, at skabe adgang til et særligt offentligt-privat miljø, der kan være med til at tiltrække virksomheder, kompetencer og viden til kommunen. Dette har allerede i et konkret tilfælde bidraget til lancering af et nyt produkt og flere arbejdspladser.

I forhold til Kultur & Turismesporet handler det om, at bygge ovenpå det vi har og kan - men også om at skabe nye, spændende og anderledes oplevelser i kommunen – og nogle med et internationalt format.

Vi vil gerne invitere folk der bor, eller kommer til kommunen, til at bruge vores kulturtilbud, opleve vores fantastiske natur og se vores seværdigheder - hvor lyden eller måske fraværet af den, gør det til en særlig oplevelse.

Gennem en stærk fokusering på ”Lydens By” vil vi om føje tid kunne måle på, om det har skabt flere arbejdspladser og om det har øget vores bosætning.

Men målet vil også være en branding af kommunen, hvor vi som borgere, gæster og turister i kommunen vil have en oplevelse af, at lyd spiller sammen med lokalområdet og giver et fælles fundament. At Struer Kommune får skabt et image, hvor lyden er i fokus og borgere og ansatte oplever, at lyd er en væsentlig dimension for kommunen på såvel erhvervs-, velfærds- og kulturområdet. Ligeledes ønsker vi at skabe national opmærksomhed på, at der er en grund til at lytte til Struer!