Patientuddannelse giver patienter med kronisk sygdom bedre livskvalitet

22/03/2013 11:42

KORA

KORAs evaluering af patientuddannelseskonceptet Vejen videre viser, at deltagernes livskvalitet rykker sig positivt både umiddelbart efter og op til tre måneder efter kurset.

Der ses også et lille fald i deltagernes BMI - særligt hos de kvindelige deltagere. Deltagerne vurderer desuden deres fysiske form bedre og oplever færre smerter efter at have gennemført kurset. Der ses dog ingen udvikling hvad angår psykiske tilstande som tristhed, træthed eller dét at føle sig rolig eller afslappet.

KORA har evalueret et koncept for kommunal patientuddannelse, udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning og Region Syddanmark i samarbejde med Esbjerg, Varde, Langeland og Odense kommuner. Konceptet går på tværs af diagnoserne type 2-diabetes, KOL og hjertesygdom og har sundhedsprofessionelle som undervisere. Uddannelsen består af træning, et grundmodul, valgfrie sygdomsspecifikke moduler samt et valgfrit madmodul.

Større selverkendelse og bedre tiltro til egne evner

Deltagernes vurderinger af kurset er gennemgående positive. De fortæller, at de har opnået større selverkendelse, bedre tiltro til egne evner og en større forståelse for at indarbejde fysisk aktivitet og god sundhedsadfærd i deres hverdag. Størstedelen finder både moduler og redskaber relevante og anvendelige. Desuden sætter deltagerne pris på sammenholdet og erfaringsudvekslingen i gruppen. Udover udveksling af tips bruger gruppen også hinanden til at tale om svære følelser, som følger med en kronisk sygdom.

Træning er et trækplaster

Såvel deltagere som undervisere er meget begejstrede for træningsmodulet. Mange deltagere fremhæver træningsmodulet som det vigtigste trækplaster i forhold til deltagelse i Vejen videre. Desuden kan flere af de mål, hvor der er opnået en selvrapporteret effekt, antages at være relateret til den fysiske træ-ning. Evalueringen viser, at træningsdelen er et godt grundlag for at videreføre og eventuelt udbygge konceptet. Træningsdelen kan også tilbydes efter endt patientuddannelse - eventuelt etableret under andre former.

Et godt alternativ til andre patientuddannelser

KORAs evaluering viser, at Vejen videre er et fuldgyldigt alternativ til anden patientuddannelse, og at der kan være gode argumenter for at benytte konceptet i det videre arbejde med at tilbyde patientuddannelse i kommunerne. Det velbeskrevne undervisningsmateriale udviklet til Vejen videre rummer en række fordele særligt for de undervisere, som ikke har tidligere erfaring med patientuddannelse. Som fagpersoner har underviserne dog et stort behov for at kunne løsrive sig fra og gøre undervisningsmaterialet til deres eget, så de virker troværdige som undervisere.

Fast organisatorisk forankring

Det er en fordel, hvis implementeringen af Vejen videre forankres i en fast organisatorisk enhed i kommunen, hvor ledelsen bakker op om og engagerer sig i implementeringsarbejdet. Desuden viser evalueringen gode erfaringer med at lade underviserne arbejde i teams. En eventuel bredere udrulning af konceptet bør lede til overvejelser om at igangsætte et egentligt randomiseret studie af effekten af en multifacetteret og sundhedsfagligt ledet patientuddannelse som Vejen videre, således at det kan dokumenteres, om konceptet leder til større udbytte og effekt end andre tiltag.

Fakta

Patientuddannelseskonceptet Vejen videre består af træning, et grundmodul, valgfrie sygdomsspecifikke moduler samt et valgfrit madmodul. Konceptet er blevet pilotafprøvet i Esbjerg, Varde, Langeland og Odense kommuner.

Vejen videre er finansieret af midler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en styrket indsats for patienter med kroniske sygdomme.

Vejen videre er et af flere projekter, som Region Syddanmark har taget initiativ til i en tværsektoriel strategi for kronikerindsatsen.

Hent rapporten

 

Mest Læste

Annonce