VU-rektor om reform: Rigtig meget virker, så hvorfor så meget nyt?

Politik

09/06/2017 10:00

Carina Leth

Læs indlæg fra rektor Dorthe Jensen Lundqvist om regeringsudspillet til en ny uddannelsesreform.

Den 10. maj præsenterede statsminister Lars Løkke Rasmussen, undervisningsminister Merete Riisager og børne- og socialminister Mai Mercado ved et pressemøde udspillet om Den Forberedende Grunduddannelse under titlen ”Tro på dig selv – det gør vi”.

En central del af regeringens udspil er at slå seks forberedende tilbud sammen til én ny uddannelse, der får navnet Forberedende Grunduddannelse. Uddannelsen skal, ifølge regeringen, ruste de unge under 25 år, som hverken har job eller uddannelse, så de fagligt, personligt og socialt kan gennemføre en ungdomsuddannelse eller fastholde et arbejde. Undervisningen i den Forberedende Grunduddannelse skal være mere praksisfaglig.

Som en del af sit udspil lægger regeringen op til en ny uddannelsespolitisk målsætning, som skal afløse 95-procentmålsætningen. Udgangspunktet er, at regeringen har ambitioner om, at alle unge skal have en uddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet. Her lægger regeringen vægt på, at 90 procent skal have en ungdomsuddannelse, inden de fylder 25 år.

Regeringen fremhæver, at målsætningen er mere ambitiøs end 95-procentmålsætningen, som måler den unges uddannelsesstatus inden det fyldte 40. år, for med den nye målsætning måles den unges status allerede inden den unge fylder 25. år. Regeringen har desuden en ambition om, andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet, skal være halveret i 2030.

Af Undervisningsministeriets pressemeddelelse fremgår dette:

Hovedelementerne i regeringens udspil på det forberedende område

 • En ny Forberedende Grunduddannelse, der løfter de unge
 • Et enkelt og overskueligt tilbud med høj kvalitet og stor fleksibilitet
 • Tre alternative spor, der er målrettet de unges forudsætninger: Almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse samt erhvervsgrunduddannelse
 • Fokus på praksisnær undervisning, dansk og matematik, holdfællesskab, digital dannelse og teknologiforståelse i alle spor
 • Obligatoriske prøver efter hvert modul
 • Klare mål for progression og trivsel
 • Samlet maksimal varighed på uddannelsen er to år
 • Markant kompetenceløft af lederne og lærere
 • Fokus på ledelsesopgaven
 • Undervisningen foregår i et inkluderende læringsmiljø
 • Specialpædagogisk støtte til elever med funktionsnedsættelse
 • Skoleydelse svarende til produktionsskoleydelse, men med tillæg til forsørgere.

Et samlet kommunalt ansvar for de unge

 • Kommunen skal følge alle unge op til 25 år
 • Koordineret og sammenhængende ungeindsats:
  - Varetagelse af Ungdommens Uddannelsesvejlednings (UU) opgaveportefølje
  - Koordinering af støtte- og vejledningsfunktioner som f.eks. Specialpædagogisk støtte, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og misbrugsindsats
  - Én plan, der leder til uddannelse og beskæftigelse
  - Én fast kontaktperson gennem hele forløbet for de unge, der har behov
  - Jobcentrenes funktioner og opgaver over for den unge
  - Koordinering af opsøgende funktioner bl.a. i forhold til virksomhedspraktikker
 • Kommunalt ansvar for den nye Forberedende Grunduddannelse
 • 10. klasse styrkes med en ny praksisfaglig 20/20-ordning.

Uddannelsesdækning i hele landet

 • Ca. 75 uddannelsessteder spredt over hele landet, heraf ca. 25 moderinstitutioner
 • Alle uddannelsessteder skal have faglig bredde og være økonomisk bæredygtige
 • Regelforenkling og plads til lokale løsninger
 • Kommunale samarbejder
 • Opmand understøtter processen
 • Veltilrettelagt proces for overgang fra de nuværende institutioner.

Regeringen har meddelt, at der nu skal indgås forlig med de andre partier før reformudspillet kan vedtages og det regner regeringen med sker inden sommerferien.

Kommentarer fra VUC
Jeg glæder mig over, at alderskriteriet er sat ned til at omfatte unge under 25 år, ikke unge under 30 år, som ekspertudvalget havde anbefalet. Så indbefatter den ny forberedende uddannelse da en mindre andel af vores kursister. Jeg glæder mig også over, at man gerne vil inddrage og bruge de kompetente og erfarne kræfter (undervisere etc.) fra de eksisterende uddannelser, herunder avu, obu og fvu. Og en fælles kommunal ungeindsats, der sikrer en god og sammenhæng vejledning og visitation til videre uddannelse og støtte af de unge, der har behov for et sikkerhedsnet på deres uddannelsesvej, det er også et kærkomment tiltag.

Men bortset fra det, er der en del, der godt kunne tænkes anderledes.

Jeg kunne ønske en mindre omfattende reform med statslig styring i stedet for entydigt kommunalt ansvar og éntydig kommunal finansiering – for at sikre samme kvalitet i de unges uddannelse, ens styring og finansiering og ensartede tilbud i hele landet.

Jeg kunne ønske, at der ikke skal bruges skønne spildte penge på at etablere ny institutioner for den forberedende uddannelse, men at regeringen ville pege på, at de nuværende institutioner, VUC, produktionsskoler og erhvervsskoler, (blot) skulle indgå i mere forpligtende samarbejder på tværs af sektorerne – og med styrket samarbejde med kommunerne og den kommunale ungeindsats.

Og fremfor alt så kunne jeg ønske, at regeringen og folketingets forligspartier ville tænke på de mange AVU-kursister under 25 år, der IKKE har brug for det tilbud, regeringen har præsenteret i deres reformudspil – unge voksne, der har behov for uddannelse i et fagligt voksenuddannelsesmiljø og som med regeringens udspil risikerer at blive afskåret fra den uddannelse de ønsker, hvis denne reform realisere.

En målgruppedifferentiering der tager afsæt i de unges forudsætninger fremfor alder, en aldersgrænsen på 20 år fremfor 25 eller at unge under 25 skal kunne tilvælge voksenmiljøet på VUC fremfor den Forberedende Grunduddannelse, hvis det er bedst for dem, ville gøre en positiv forskel for rigtig mange. Og så skal der være mulighed for at lave gode, lokale løsninger.

Dorthe Jensen Lundqvist

Rektor, VUC Roskilde.

 

Mest Læste

Annonce