Embedsmand i Justitsministeriet bedt om at stoppe sin efterforskning i Tibet-sagen

”Kan du ikke prøve at for­klare hende (embeds­man­den i Justits­mi­ni­ste­riet, red.) at hun nu må stoppe sin egen lille pri­vate efter­forsk­ning? Det er ikke godt at rode ministeren/ministeriet ind i detal­jer, der i løbet af behand­lin­gen af kla­ge­sa­gerne kan vise sig ikke at være helt korrekt/præcise,” skrev afdelingschef til kollega.

En kvin­de­lig embeds­mand i Justits­mi­ni­ste­riet blev i som­me­ren 2013 bedt om at stoppe med at bore i, hvor­vidt Køben­havns Politi ulov­ligt havde for­hin­dret fre­de­lige akti­vi­ster i at demon­strere under et kine­sisk stats­be­søg i juni 2013. Det kunne skade davæ­rende justits­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) og Justits­mi­ni­ste­riet, for­kla­rede en afde­lings­chef i Rigs­po­li­tiet, og der­for skulle hun stoppe ”sin egen lille pri­vate efter­forsk­ning.”

Det viser doku­men­ter fra Justits­mi­ni­ste­riet og Rigs­po­li­tiet, som Radio24syv har fået adgang til at se.

Davæ­rende justits­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov blev i som­me­ren 2013 mødt med skep­sis og kri­tik, efter at Kina-kritiske akti­vi­ster for andet år i træk hæv­dede, at Køben­havns Politi i strid med grund­loven havde for­hin­dret dem i at demon­strere frit, for eksem­pel ved at vise ban­nere, t-shirts eller flag med støtte til Tibet.

        Nr 1: Du skal tale sandt - LÆS OM De syv dyder for embedsmanden

I et år havde Køben­havns Politi og Justits­mi­ni­ste­riet afvist påstan­dene, men nu stil­lede med­lem­mer af Fol­ke­tin­get igen en række kri­ti­ske spørgs­mål på bag­grund af besø­get fra den kine­si­ske top­po­li­ti­ker Yu Zhengs­heng i begyn­del­sen af juni 2013. Justits­mi­ni­ste­riet bad der­for poli­tiets øver­ste myn­dig­hed, Rigs­po­li­tiet, om at skaffe de nød­ven­dige svar fra Køben­havns Politi – blandt andet om epi­so­der, hvor akti­vi­ster havde sagt, at de var ble­vet næg­tet at demon­strere frit.

Den 16. juli 2013 modtog Justits­mi­ni­ste­riet et udkast fra Rigs­po­li­tiet på de svar, som poli­tiet mente skulle vide­re­gi­ves til Fol­ke­tin­get, og en embeds­mand i Justits­mi­ni­ste­ri­ets poli­ti­kon­tor, der skulle behandle sagen, begyndte nu at spørge yder­li­gere ind til for­lø­bet.

Hun bad den 17. juli 2013 Rigs­po­li­tiet skaffe et svar på, om poli­tiet kendte til “andre epi­so­der”, hvor der var “uenig­hed mel­lem poli­tiet og demon­stran­ter” og Rigs­po­li­tiet måtte 12 dage senere – den 29. juli 2013 – over­for Justits­mi­ni­ste­riet erkende, at to kvin­der havde kla­get over, at de under det kine­si­ske besøg på Chri­sti­ans­borg den 6. juni 2013 var ble­vet ført væk fra ste­det med magt og med den begrun­delse, at de bar t-shirts med tibe­tan­ske flag.

Køben­havns Politi hæv­dede der­i­mod, at poli­ti­folk intet havde gjort de to kvin­der, ud over at sikre deres iden­ti­tet. Og den store for­skel på det, akti­vi­sterne havde sagt om for­lø­bet, og det, som Køben­havns Politi havde oplyst i de offi­ci­elle svar, fik embeds­man­den i Justits­mi­ni­ste­riet til at stille nye spørgs­mål.

Hen­des nye spørgs­mål vakte nu imid­ler­tid bekym­ring internt i Rigs­po­li­tiet, hvor en sags­be­hand­ler den 30. juli 2013 hen­vendte sig på mail til afde­lings­chef Tro­els Jen­sen i Rigs­po­li­tiet og for­talte, at den pågæl­dende embeds­mænd fra Justits­mi­ni­ste­riet nu for anden gang ønskede at få “uddy­bet” Køben­havns Poli­tis påstande om, at betjente intet havde gjort for at for­hin­dre de to kvin­de­lige akti­vi­ster i at vise deres Tibet-trøjer.

Sags­be­hand­le­ren i Rigs­po­li­tiet, en spe­ci­al­kon­su­lent, med­gav i en mail til afde­lings­chef Tro­els Jen­sen, at “der er ret stor diskre­pans mel­lem udlæg­nin­gen i kla­gerne og og i det Køben­havns Politi havde regi­stre­ret,” men sags­be­hand­le­ren ønskede, at Fol­ke­tin­get alene fik den ver­sion, der kom fra poli­tiet og hvoraf det frem­gik, at poli­tiet ikke havde fjer­net demon­stran­terne.

En halv time senere, den 30. juli klok­ken 11.29, sva­rede afde­lings­chef Tro­els Jen­sen sin kol­lega i Rigs­po­li­tiet:

”Kan du ikke prøve at for­klare hende (embeds­man­den i Justits­mi­ni­ste­riet, red.) at hun nu må stoppe sin egen lille pri­vate efter­forsk­ning? Det er ikke godt at rode ministeren/ministeriet ind i detal­jer, der i løbet af behand­lin­gen af kla­ge­sa­gerne kan vise sig ikke at være helt korrekt/præcise.”

Det lyk­ke­des for Tro­els Jen­sen og Rigs­po­li­tiet at få stop­pet embeds­man­den i Justits­mi­ni­ste­riet, for 18 minut­ter efter – klok­ken 11.47 – sva­rede sags­be­hand­le­ren i Rigs­po­li­tiet, at hun havde talt med embeds­man­den i Justits­mi­ni­ste­riet og at de havde ind­gået et “kom­pro­mis,” der betød, at Fol­ke­tin­get kun fik poli­tiets offi­ci­elle for­kla­ring, hvoraf det frem­gik, at poli­tiet ikke havde for­hin­dret de to kvin­der i at vise den kine­si­ske dele­ga­tion deres Tibet-trøjer.

Hvis det ikke var lyk­ke­des at indgå et kom­pro­mis, var afde­lings­chef Tro­els Jen­sen dog selv klar til at tage en snak med embeds­man­den i Justits­mi­ni­ste­riet.

“Hvis det bli­ver nød­ven­digt, bistår jeg gerne med at for­klare hende (ven­ligt natur­lig­vis …) at festen stop­per hér,” skrev han i en mail sendt den 30. juli 2013, klok­ken 11.50.

Da Mor­ten Bødskov under et sam­råd i rets­ud­val­get d. 22. august 2013 skulle udspør­ges, var kla­ge­sa­gerne fra Chri­sti­ans­borg dog helt ude­ladt. Bødskov sagde nu blot, ”at vi kan være enige om, at den nær­mere beskri­velse af disse epi­so­der bør finde sted i de respek­tive kla­ge­or­ga­ner og ikke i Rets­ud­val­get.”

Lek­tor i for­valt­nings­ret ved Aal­borg Uni­ver­si­tet, Sten Bøn­sing, mener, at for­lø­bet er en klok­ke­klar over­træ­delse af embeds­vær­kets reg­ler.

”Det er i strid med de reg­ler, der gæl­der for embeds­mænd. Især når det hand­ler om oplys­nin­ger, der skal videre til Fol­ke­tin­get og mini­ste­ren, så er der pligt til at sørge for, at alle rele­vante infor­ma­tio­ner kom­mer frem, for ellers kan man ikke give et dæk­kende og kor­rekt svar til Fol­ke­tin­get,” siger til han til Radio24syv.

Enheds­li­stens Per­nille Skip­per, der ind­kaldte til sam­råd i sagen og stil­lede kri­ti­ske spørgs­mål i som­me­ren 2013, er rystet over, at poli­ti­sy­ste­met på den måde har luk­ket ned for embeds­man­den i Justits­mi­ni­ste­riet, der helt natur­ligt har undret sig over for­lø­bet.

”Det siger mig, at alle der har været i nær­he­den af denne her sag, både i Justits­mi­ni­ste­riet og Rigs­po­li­tiet, har vidst, at noget var helt galt. Det er vir­ke­lig bekym­rende, at man alli­ge­vel fra poli­tiets side kan formå at lukke sagen ned, og de har jo tyde­lig­vis også vidst, at den var helt galt, efter­som de er bekym­rede for, om mini­ste­ren er invol­ve­ret. Det er jo kun noget, som en embeds­mand ville være, hvis man godt ved, at der ikke er helt rent mel i posen,” siger hun til Radio24syv.

Det har ikke været muligt for Radio24syv at få en kom­men­tar fra embeds­man­den i Justits­mi­ni­ste­riet, og hos Rigs­po­li­tiet er man ikke vendt til­bage på Radio24syvs fore­spørgs­ler om en kom­men­tar til sagen fra afde­lings­chef Tro­els Jen­sen.

 

Emneord: Tavshedskultur, Mundkurv, Offentlighedslov, Lukkethed, Tibet, Københavns Politi, Justitsministeriet, Troels Jensen, Kodeks for embedsmænd
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
  • 12.10.16 Henrik Hjortdal
    Whistleblower

    Det er en sag som denne, der viser, at en whistleblowerordning nogle gange er eneste vej ud af moradset. Enten kunne den medarbejder, der blev stoppet eller en af hendes kollegaer, som har fået kendskab til sagen være gået til en uvildig instans. Og her med anmeldelse af ikke bare lovstridig, men grundlovstridig adfærd.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også