Her er regeringens udkast til Ytringsfrihedskommissionen

Politik

02/5/17 9:12

Nick Allentoft

Regeringen vil sammen med et bredt flertal af Folketingets andre partier nedsætte en ytringsfrihedskommission, som skal vurdere ytringsfrihedens rammer og vilkår. Læs justitsministerens udkast til kommissorium her.
  1. Det fremgår af regeringsgrundlaget For et rigere, friere og mere trygt Danmark, at regeringen vil værne om ytringsfriheden, og at regeringen derfor vil nedsætte en kommission, som skal vurdere ytringsfrihedens rammer og generelle vilkår i Danmark.   Den daværende regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 31. maj 2016 en politisk aftale om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser.

Det fremgår af aftalen, at de nævnte partier med tilslutning fra Socialistisk Folkeparti bl.a. er enige om at nedsætte en kommission, som skal vurdere ytringsfrihedens rammer og generelle vilkår i Danmark.

2. Ytringsfriheden er bl.a. beskyttet i grundloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder.   Den nationale og internationale beskyttelse af ytringsfriheden er udtryk for en almindelig anerkendelse af, at ytringsfrihed er en grundlæggende forudsætning for et velfungerende demokrati og for udviklingen af samfundet og det enkelte individ.   Ytringsfrihed er således en forudsætning for en demokratisk styreform, hvor vælgere kan træffe deres valg på baggrund af en fri politisk debat, hvor idéer og holdninger kan komme til orde og blive imødegået.   Samtidig sikrer ytringsfriheden, at politikere og magthavere kan undergives en offentlig kontrol, navnlig ved at medierne kan sikre den frie strøm af information og holdninger, som er nødvendig herfor.   Dertil kommer, at ytringsfrihed er nødvendigt for udviklingen af både samfundet og det enkelte individ. Adgangen til at give sin mening til kende er således en af de mest umiddelbare måder, hvorpå man kan udtrykke og udfolde sin personlighed i forhold til det omgivende samfund. Og det er i høj grad gennem mødet med andres opfattelser og meninger, at den enkeltes personlighed og samfundet udvikles.   Ytringsfriheden kan imidlertid komme i konflikt med andre rettigheder og samfundsinteresser. Det er derfor almindeligt anerkendt, at der kan foretages indgreb i ytringsfriheden af hensyn til bl.a. at beskytte den nationale sikkerhed, at forebygge uorden eller forbrydelse eller at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder.

3. Samfundet har de senere år været præget af udvikling på en række områder, som har betydning for ytringsfriheden.

Bl.a. har udbredelsen af sociale medier medført, at den enkelte borger har fået en række nye muligheder for at ytre sig og for at modtage informationer. Sociale medier sætter således borgerne i stand til at dele ufiltrerede meningstilkendegivelser, der kan være afsendt med kort reaktionstid, i en meget bred kreds af personer. Samtidig kan der rejses spørgsmål om betydningen af såkaldte ”fake news”, hvor falske nyheder spredes gennem bl.a. sociale medier, i forhold til den demokratiske debat.   Endvidere har den øgede globalisering og internationalisering af mediebilledet betydet, at borgerne har mulighed for at påvirke andre rundt om i verden og selv blive påvirket af dem.   Der kan også peges på, at udbredelsen af massemedier og konkurrencen blandt disse medier, bl.a. i takt med den teknologiske udvikling, har betydning for omfanget og karakteren af de informationer, som borgerne modtager.   Der kan endvidere peges på, at terrorisme bl.a. har rejst spørgsmål om myndighedernes adgang til at begrænse ytringsfriheden som led i bekæmpelsen af terrorisme.   De nævnte eksempler illustrerer, at ytringsfrihedens rammer og generelle vilkår i Danmark er tæt forbundne med samfundsudviklingen.   4. Der har i Danmark været en langvarig tradition for at diskutere de nærmere rammer for ytringsfrihedens udfoldelse i landet. Denne tradition har været central for udviklingen af det danske samfund.   Diskussionerne foregår bl.a. i Folketinget i forbindelse med behandlingen af lovforslag mv., som kan have betydning for borgernes adgang til at ytre sig eller modtage informationer.   Det er naturligt, at sådanne diskussioner finder sted i Folketinget, idet lovgivningsmagten – helt overordnet – er tillagt ganske vide rammer efter grundloven, når det handler om at fastsætte de nærmere grænser for ytringsfrihedens udfoldelse i Danmark.   Diskussioner om ytringsfrihedens rammer og generelle vilkår foregår naturligvis også i medierne og den brede offentlighed.   5. Som opfølgning på regeringsgrundlaget og den politiske aftale af 31. maj 2016 om initiativer rettet mod religiøse forkyndere mv. og med henblik på at kvalificere den løbende politiske og offentlige debat om ytringsfrihed nedsætter regeringen en Ytringsfrihedskommission.   Kommissionen har til opgave at belyse og vurdere de spørgsmål, der knytter sig til ytringsfrihedens rammer og generelle vilkår i Danmark.

Kommissionen skal i den forbindelse beskrive de retlige rammer for ytringsfriheden i Danmark, herunder med inddragelse af praksis fra både de danske domstole og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og drøfte, om grænserne for ytringsfriheden er tilstrækkeligt præcise.

Kommissionen skal endvidere beskrive den historiske udvikling af ytringsfriheden i Danmark samt de samfundsforhold, som har væsentlig betydning for ytringsfrihedens generelle vilkår i Danmark. Kommissionen skal i den forbindelse også inddrage erfaringer fra andre lande, herunder fra de nordiske lande, Tyskland, Frankrig og Storbritannien.   På baggrund af beskrivelserne af de retlige rammer, den historiske udvikling og væsentlige samfundsforhold skal kommissionen vurdere ytringsfrihedens aktuelle rammer og generelle vilkår i Danmark.   Kommissionens arbejde skal danne grundlag for en politisk debat om ytringsfrihedens udfoldelse i Danmark. Kommissionen skal ikke komme med forslag til nye tiltag.   Kommissionen skal afslutte sit arbejde inden udgangen af 2018.   6. Kommissionen sammensættes på følgende måde: [Formand] [Universitetshistoriker] [Universitetsjurist] [Universitetsstatskundskaber] [Chefredaktør] [Institut for Menneskerettigheder] [To meningsdannere] Kommissionens sekretariatsfunktioner varetages af Justitsministeriet  

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce