Embedsmand i Justitsministeriet bedt om at stoppe sin efterforskning i Tibet-sagen

Ledelse

12/10/2016 10:35

Nick Allentoft

”Kan du ikke prøve at for­klare hende (embeds­man­den i Justits­mi­ni­ste­riet, red.) at hun nu må stoppe sin egen lille pri­vate efter­forsk­ning? Det er ikke godt at rode ministeren/ministeriet ind i detal­jer, der i løbet af behand­lin­gen af kla­ge­sa­gerne kan vise sig ikke at være helt korrekt/præcise,” skrev afdelingschef til kollega.

En kvin­de­lig embeds­mand i Justits­mi­ni­ste­riet blev i som­me­ren 2013 bedt om at stoppe med at bore i, hvor­vidt Køben­havns Politi ulov­ligt havde for­hin­dret fre­de­lige akti­vi­ster i at demon­strere under et kine­sisk stats­be­søg i juni 2013. Det kunne skade davæ­rende justits­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) og Justits­mi­ni­ste­riet, for­kla­rede en afde­lings­chef i Rigs­po­li­tiet, og der­for skulle hun stoppe ”sin egen lille pri­vate efter­forsk­ning.”

Det viser doku­men­ter fra Justits­mi­ni­ste­riet og Rigs­po­li­tiet, som Radio24syv har fået adgang til at se.

Davæ­rende justits­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov blev i som­me­ren 2013 mødt med skep­sis og kri­tik, efter at Kina-kritiske akti­vi­ster for andet år i træk hæv­dede, at Køben­havns Politi i strid med grund­loven havde for­hin­dret dem i at demon­strere frit, for eksem­pel ved at vise ban­nere, t-shirts eller flag med støtte til Tibet.

        Nr 1: Du skal tale sandt - LÆS OM De syv dyder for embedsmanden

I et år havde Køben­havns Politi og Justits­mi­ni­ste­riet afvist påstan­dene, men nu stil­lede med­lem­mer af Fol­ke­tin­get igen en række kri­ti­ske spørgs­mål på bag­grund af besø­get fra den kine­si­ske top­po­li­ti­ker Yu Zhengs­heng i begyn­del­sen af juni 2013. Justits­mi­ni­ste­riet bad der­for poli­tiets øver­ste myn­dig­hed, Rigs­po­li­tiet, om at skaffe de nød­ven­dige svar fra Køben­havns Politi – blandt andet om epi­so­der, hvor akti­vi­ster havde sagt, at de var ble­vet næg­tet at demon­strere frit.

Den 16. juli 2013 modtog Justits­mi­ni­ste­riet et udkast fra Rigs­po­li­tiet på de svar, som poli­tiet mente skulle vide­re­gi­ves til Fol­ke­tin­get, og en embeds­mand i Justits­mi­ni­ste­ri­ets poli­ti­kon­tor, der skulle behandle sagen, begyndte nu at spørge yder­li­gere ind til for­lø­bet.

Hun bad den 17. juli 2013 Rigs­po­li­tiet skaffe et svar på, om poli­tiet kendte til “andre epi­so­der”, hvor der var “uenig­hed mel­lem poli­tiet og demon­stran­ter” og Rigs­po­li­tiet måtte 12 dage senere – den 29. juli 2013 – over­for Justits­mi­ni­ste­riet erkende, at to kvin­der havde kla­get over, at de under det kine­si­ske besøg på Chri­sti­ans­borg den 6. juni 2013 var ble­vet ført væk fra ste­det med magt og med den begrun­delse, at de bar t-shirts med tibe­tan­ske flag.

Køben­havns Politi hæv­dede der­i­mod, at poli­ti­folk intet havde gjort de to kvin­der, ud over at sikre deres iden­ti­tet. Og den store for­skel på det, akti­vi­sterne havde sagt om for­lø­bet, og det, som Køben­havns Politi havde oplyst i de offi­ci­elle svar, fik embeds­man­den i Justits­mi­ni­ste­riet til at stille nye spørgs­mål.

Hen­des nye spørgs­mål vakte nu imid­ler­tid bekym­ring internt i Rigs­po­li­tiet, hvor en sags­be­hand­ler den 30. juli 2013 hen­vendte sig på mail til afde­lings­chef Tro­els Jen­sen i Rigs­po­li­tiet og for­talte, at den pågæl­dende embeds­mænd fra Justits­mi­ni­ste­riet nu for anden gang ønskede at få “uddy­bet” Køben­havns Poli­tis påstande om, at betjente intet havde gjort for at for­hin­dre de to kvin­de­lige akti­vi­ster i at vise deres Tibet-trøjer.

Sags­be­hand­le­ren i Rigs­po­li­tiet, en spe­ci­al­kon­su­lent, med­gav i en mail til afde­lings­chef Tro­els Jen­sen, at “der er ret stor diskre­pans mel­lem udlæg­nin­gen i kla­gerne og og i det Køben­havns Politi havde regi­stre­ret,” men sags­be­hand­le­ren ønskede, at Fol­ke­tin­get alene fik den ver­sion, der kom fra poli­tiet og hvoraf det frem­gik, at poli­tiet ikke havde fjer­net demon­stran­terne.

En halv time senere, den 30. juli klok­ken 11.29, sva­rede afde­lings­chef Tro­els Jen­sen sin kol­lega i Rigs­po­li­tiet:

”Kan du ikke prøve at for­klare hende (embeds­man­den i Justits­mi­ni­ste­riet, red.) at hun nu må stoppe sin egen lille pri­vate efter­forsk­ning? Det er ikke godt at rode ministeren/ministeriet ind i detal­jer, der i løbet af behand­lin­gen af kla­ge­sa­gerne kan vise sig ikke at være helt korrekt/præcise.”

Det lyk­ke­des for Tro­els Jen­sen og Rigs­po­li­tiet at få stop­pet embeds­man­den i Justits­mi­ni­ste­riet, for 18 minut­ter efter – klok­ken 11.47 – sva­rede sags­be­hand­le­ren i Rigs­po­li­tiet, at hun havde talt med embeds­man­den i Justits­mi­ni­ste­riet og at de havde ind­gået et “kom­pro­mis,” der betød, at Fol­ke­tin­get kun fik poli­tiets offi­ci­elle for­kla­ring, hvoraf det frem­gik, at poli­tiet ikke havde for­hin­dret de to kvin­der i at vise den kine­si­ske dele­ga­tion deres Tibet-trøjer.

Hvis det ikke var lyk­ke­des at indgå et kom­pro­mis, var afde­lings­chef Tro­els Jen­sen dog selv klar til at tage en snak med embeds­man­den i Justits­mi­ni­ste­riet.

“Hvis det bli­ver nød­ven­digt, bistår jeg gerne med at for­klare hende (ven­ligt natur­lig­vis …) at festen stop­per hér,” skrev han i en mail sendt den 30. juli 2013, klok­ken 11.50.

Da Mor­ten Bødskov under et sam­råd i rets­ud­val­get d. 22. august 2013 skulle udspør­ges, var kla­ge­sa­gerne fra Chri­sti­ans­borg dog helt ude­ladt. Bødskov sagde nu blot, ”at vi kan være enige om, at den nær­mere beskri­velse af disse epi­so­der bør finde sted i de respek­tive kla­ge­or­ga­ner og ikke i Rets­ud­val­get.”

Lek­tor i for­valt­nings­ret ved Aal­borg Uni­ver­si­tet, Sten Bøn­sing, mener, at for­lø­bet er en klok­ke­klar over­træ­delse af embeds­vær­kets reg­ler.

”Det er i strid med de reg­ler, der gæl­der for embeds­mænd. Især når det hand­ler om oplys­nin­ger, der skal videre til Fol­ke­tin­get og mini­ste­ren, så er der pligt til at sørge for, at alle rele­vante infor­ma­tio­ner kom­mer frem, for ellers kan man ikke give et dæk­kende og kor­rekt svar til Fol­ke­tin­get,” siger til han til Radio24syv.

Enheds­li­stens Per­nille Skip­per, der ind­kaldte til sam­råd i sagen og stil­lede kri­ti­ske spørgs­mål i som­me­ren 2013, er rystet over, at poli­ti­sy­ste­met på den måde har luk­ket ned for embeds­man­den i Justits­mi­ni­ste­riet, der helt natur­ligt har undret sig over for­lø­bet.

”Det siger mig, at alle der har været i nær­he­den af denne her sag, både i Justits­mi­ni­ste­riet og Rigs­po­li­tiet, har vidst, at noget var helt galt. Det er vir­ke­lig bekym­rende, at man alli­ge­vel fra poli­tiets side kan formå at lukke sagen ned, og de har jo tyde­lig­vis også vidst, at den var helt galt, efter­som de er bekym­rede for, om mini­ste­ren er invol­ve­ret. Det er jo kun noget, som en embeds­mand ville være, hvis man godt ved, at der ikke er helt rent mel i posen,” siger hun til Radio24syv.

Det har ikke været muligt for Radio24syv at få en kom­men­tar fra embeds­man­den i Justits­mi­ni­ste­riet, og hos Rigs­po­li­tiet er man ikke vendt til­bage på Radio24syvs fore­spørgs­ler om en kom­men­tar til sagen fra afde­lings­chef Tro­els Jen­sen.

 

Mest Læste

Annonce