Sverige har officielt erklæret NPM-æraen slut

Sverige har nu officielt erkendt at NPM-æraen er slut. Topchefer, forskere og personaleorganisationer bakker op.

Den 16. februar i år gav den svenske regering Statskontoret - en blanding af vores Moderniseringsstyrelse og KORA - i opdrag at komme med forslag til nye styirngs- og ledelsesystemer i det offentlige i løbet af 2016.

Tema om offentlig modernisering

Gennem 30 år har politikerne forsøgt at modernisere den offentlige sektor.

Læs her hvad centrale nøglepersoner mener om de forsøg. 

Forud er gået en møderække gennem 2015 med alle betydende forskningsmiljøer, i alt 8 højere læreanstalter. Her har forskerne kommet med fagligt input og topchefer og personaleorganisationer har kommenteret.

Runden blev igangsat af den iranskfødte civilminister Adryan Shektabi, som opfølgning på regeringens ønske om at styrke den offentlige sektors kvalitet og effektivitet gennenm bedre involvering af de fagprofessionelle grupper og deres ekspertise.

Statskontorets opdrag består af fem delopdrag, herunder

 • - reduktion af rapportering og dokumentation
 • - bedre inddragelse af medarbejderes kompetence og erfaringer
 • - udvikling af styringen så den blive mere helhedsorienteret og effektiv

LÆS OGSÅ: Svensk tillidsreform vokser frem

Ifølge professor Bengt Jakobsson på Södertörns Högskola, som er en af de eksperter regeringen har trukket på, er Statskontorets opgave så omfattende, at de seks måneder ikke rækker. En række spørgsmål vil kræve nye politiske initiativer i begyndelsen af 2017 når minister og regering modtager forslagene.

Ifølge professoren er mulighed, at svenskerne nedsætter en kommission, hvis arbejde så vil løbe frem til næste Riksdagsvalg i efteråret 2017.

Det svenske opgør

Der er en stigende kritik af det, som i Sverige benævnes ”granskningssamfundet” (audit society) eller ”administrationssamfundet”, og styringskritikken er en del heraf.

Mål- og resultatstyringen er et meget gammelt fænomen i Sverige præget af de amerikanske planlægningsbestræbelser i 1960erne og er styrket løbende indtil 2007. Der har i hele perioden været kritik fra forskerside, men regeringen afviste denne og i Forvaltningskommissionen 1995 blev endog fastlagt som præmis at mål-og rammestyring ikke måtte anfægtes.

Først med Styringsudredningen i 2007 kom en kritik af selve ideen om mål- og resultatstyring fra officielt hold - især begrundet i vanskeligheden i at nedbryde politiske formål til operationelle målinger. Indtil da blev fejl og mangler se som implementeringsfejl ift. en i øvrigt principielt rigtig model.

Siden 2007 er der sket en vis lempelse af de obligatoriske krav og en gradueret opbremsning med fortsat øget brug i nogle sektorer og reduktion i andre.

NPM er i samme periode vokset gradvist frem med en markant markedsorienteret start i Bild-regeringen 1991-94 med bl.a. udlicitering af velfærd og skoler mv. Der har været kritik af styringen og NPM hele perioden, men vendepunktet kom i 2013.

Vendepunktet

I foråret 2013 skrev journalisten Maciejk Zaremba en artikelserie om styring i sygehusvæsenet, som blotlagde en række negative konsekvenser af økonomi- og resultatstyring. Serien fik kolossal omtale og førte til en omfattende debat i 2013-14.

Mange offentligt ansatte, borgere, personaleorganisationer, græsrodsbevægelser, Kvindebevægelsen og Socialdemokraterne så artikelseriens eksempler på dehumanisering som udtryk for NPMs problematiske sejrsgang. Kritik af taxameterstyring, bureaukratisering, fejlstyring, dokumentationskrav og udlicitering var en del af billedet.

Få overblik fra DenOffentlige

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

I valgkampen 2014 blev et centralt slagord for Stefan Löfven, at lade de professionelle være professionelle, og da Socialdemokraterne vandt valget og dannede regering var det uundgåeligt, at reformer af offentlige velfærdsstyring med fokus på mindre udlicitering, måling og dokumentation - og mere tillid - måtte blive en del af regeringsgrundlaget.  

 

Forankret i Finansministeriet

Ved regeringsdannelsen blev opgaven med at reformere styringssystemet placeret i Finansdepartementet under ledelse af en ”juniorminister”, den unge iransk fødte advokat og tidl. formand for socialdemokraternes ungdomsorganisation, Ardalan Shekarabi. Han igangsatte straks et arbejde med nye principper for udlicitering, et arbejde han selv havde arbejdet professionelt med som advokat.

 

På styringsområdet gav han reforminitiativer titlen ”Bortom NPM”, dvs. hvad kommer efter NPM?

Han har i 2015 gennemført en møderunde på ni universiteter i Sverige, hvor emner som motivation, markedsstyring, målinger mm. har været drøftet. Ved alle møder har udover ministeren deltaget forskere, offentlige topchefer og formænd for de offentlige personaleorganisationer. Der er ikke nogen officiel sammenfatning af runden, men de otte af de ni møder ligger som web TV på ministerens hjemmeside.

I lyset af erfaringerne fra universitetsrunden i 2015 og Statskontorets sideløbende udredninger har ministeren skiftet sprogbrug om styringsreformen: Overskriften ”Bortom NPM” er erstattet af ”Tillidsbaseret styring” og – med inspiration fra Danmark - en svensk ”Tillidsreform.”

Tager grundigt fat

På baggrund af erfaringerne fra universitetsrunden – og en lang række udredninger om beslægtede emner lavet af Statskontoret 2014-2015 - har ministeren i februar 2016 udfærdiget et direktiv, hvor Statskontoret bedes om følgende inden udgangen af 2016:

 • Forslag til at reducere administration og dokumentation
 • Forslag til at styrke brugen af medarbejdernes kompetencer og ledernes evne til at gøre dette
 • Forslag til at udvikle styringen af statsinstitutioner
 • Kortlægge og analysere konsekvenserne af statens styring af kommunerne
 • Forslag til hvordan staten samlet kan følge op på den statslige styring af kommunerne
 • Analysere behovet for bedre samvirke med/på det kommunale niveau gennem kommuneaftaler.

Den meget korte tidsfrist rummer muligheden for, at der både ligger nogle færdige forslag og principper i løbet af 2016, men også at en række spørgsmål henlægges til et længerevarende udrednings- eller kommissionsarbejde, som vil gå hen over næste valgdag i september 2017.

Den statslige kommunale balance

Ligesom i Danmark er kommunerne  i fokus i kraft af deres rolle som hovedproducenter af velfærd. Den kommunale frihed er udfordret af statens behov for dokumentation og kontrol - det er i Sverige forstærket og styret af bl.a. lovgivningens og finanslovens krav til dokumentation.

Hovedudfordringerne i arbejdet består i følgende tre spørgsmål:

 • Hvad er hvordan findes ”den rette balance” mellem at reducere ”tidstyve” og opretholde den dokumentation, der faktisk anvendes (fornuftigt)?
 • Hvordan findes en balance mellem den nødvendige kontrol og den ønskede tillid og frihed?
 • Hvordan finder Statskontoret denne balance i lyset af sit mangeårige virke som ansvarlig og fortaler for øget dokumentation og mål- og resultatstyring?

Ingen lette løsninger

Svenskene har - ligesom flere og flere kommuner i Danmark - opdaget, at mindre specificeret styring kan frigøre medarbejdernes kendskab til nye metoder, som igen kan føre til innovation. Der skal også åbnes for bedre organisatorisk læring og stilles krav om tværgående viden og praksis og dermed tværgående processer, som typisk ikke rummes i søjlerne i dag.

Der er imidlertid heller ikke i Sverige nogen lette løsninger.

Evidens, kontrol, opfølgning vil fortsat være en forudsætning for fundamentale krav i det offentlige. Omvendt er den offentlige sektor i Sverige baseret på en grundlæggende tillid i forholdet mellem politikere og forvaltning og mellem ledelse og medarbejdere, mens mål- og resultatstyringen, dokumentations- og kontrolkrav kan opleves som mistillid, og undergrave tilliden.

De elementer i en tillidsreform, som tegner sig er:

 • Reducere mål- og resultatkrav som er meget specifikke, skævvrider, ikke står mål med ressourceforbruget, ikke anvendes til opfølgning eller opleves meningsløse.
 • Reducere dokumentation, registrering, administration og intern kontrol som opleves meningsløse, ikke står mål med ressourceforbruget eller anvendes til opfølgning.
 • At styrke fokus på ledelse og lederskab ift bedre involvering af de fagprofessionnelles ressourcer, uden at dem vi talte med på nogen måde kunne uddybe hvordan.
 • At finde alternativer til mål- og resultatstyring fx styring via krav til organisering af indsatser og samarbejder mellem myndigheder eller bestemte typer institutioner om bedre performance via læring.
 • I forhold til kommunerne at anvende bloktilskud og fjerne specialtilskud med særskilte rapporteringskrav

Læs også indlægget fra Lärke Johns, den tidligere direktør for Krus - det svenske kontor for udvikling i Staten.

For flere nyheder besøg Dagens.dk.

Emneord: Ledelsesavisen, Ledelsesavisen nr. 3, Henrik Hjortdal, Mogens Hegnsvad, Sverige, NPM, Ledelse og styring, Velfærdsledelse, Adryan Shektabi, Bengt Jakobsson, 5 år med DenOffentlige
Forum for Fremtidens Offentlige Ledelse & Styring på DenOffentlige.dk Forum er et løstkoblet netværk, hvis formål er at udgøre et mødested for en debat om at fremme bedre offentlig styring og ledelse. ...
Aktivitet: Artikler: 91 | Kompetenceområder: 6

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 13.07.16 Steffen Gliese
  Statisme

  Problemet med de tankegange, der hjemsøger den offentlige sektor i disse år, er, at den ligesom opererer med en dramaturgi: der skal ske noget, det skal føre et sted hen, der skal være en udvikling.
  Det er nok her, man efterligner markedet mest forkert og grelt, for det offentlige skal netop sikre stabilitet, troværdighed og tryghed for borgerne. Borgerne skal ikke håndteres af et offentligt system, de skal kunne være sikre på, at det sociale sikkerhedsnet er intakt og bliver lapper dér, hvor der viser sig huller.

 • 11.06.16 Gitte Krog-Meyer Holmen
  Stadig fornuftigt med strategisk arbejde ift. retning, mål og midler, rigtigt godt med "Next Practice"

  Enig i , at det altid er godt og fornuftigt at arbejde strategisk ift. retning, mål og midler (hvor skal vi hen, du og hvorfor skal vi det = mening) - og samtidig naturligvis huske løbende at inddrage organisationens forskellige aktører for derved at sikre, at der konstant sker informationsudveksling om "virkelighedens verden" top-down og buttom-up i en organisation. Hvilket så også sikrer ejerskab hos alle i en organisation ift. retning, mål og midler. Mennesker, der detailstyres, tænker ikke nye tanker og leverer kun det, de bliver målt på og her tæller.

  Samtidig er det for mig klart, at vi lever i en verden, hvor "den ankommende fremtid" kommer hurtigere og hurtigere, hvorfor Best practice hurtigt forældes. Jo, selvfølgelig skal man erfa-udveksle og lære af hiannden, men samtidig skal best practice kun fungere som input og til inspiration. Retning, mål og midler ændrer sig nu om dage fra dag til dag og vi må kunne agere og omstille os ift "moving targets". Der kræver fokus på Next Practices, på kreativ nytænkning, på særdeles hurtig omstillingsevne hos alle i en organisation. Vi kan ikke arbejde med og ift. fremtidens udfordringer og problemer og her bruge specielt mange af fortidens løsninger - det går det for stærkt til.

 • 10.06.16 Anders Ganer
  Man kan gå all-in, kan man også gå all-out?

  NPM er død, lyder overskriften. Men i virkeligheden efterlyses bedre modeller, hvor man også kan genbruge de dele af NPM, der rent faktisk virker.

  Det fremgår blot ikke af de overskrifter, som styrer NPM i graven.

  Siden hvornår er det blev uaktuelt at styre efter kendte mål?
  Siden hvornår er det blevet uaktuelt at måle, hvor man befinder sig (i forhold til det forventede)?
  Siden hvornår er det blevet uaktuelt at stille krav om performance?

  Måske skal vi nøjes med en NPM i en lidt mere "løs" udgave, hvor det er op til de enkelte organisationen at vælge de værktøjer og de målinger, som rent faktisk giver mening.

  Og for at det ikke skal være alt for nemt at sno sig uden om: det er også en god disciplin at lære af dem, der gør det bedre. Eller i mere moderne termer: Benchmarking.

  Det er altså kun i poker, at man kan gå all-in.
  All-out findes vist kun i medierne, ikke i virkeligheden.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 21.05.19 Ledelse
  Kommunernes sygefravær stiger svagt

  Nye tal viser, at sygefraværet i kommunerne steg i 2018 efter flere års fald. Særlig sosu'er er mere syge, mens pædagoger ligger stabilt. Regioner har haft samme tal for sygefravær i årevis.

 • 16.03.19 Ledelse
  Klaus Majgaard: Bryd styring op i tre rum

  Vend styringen på hovedet, lyder det fra bl.a. Anders Bondo Christensen. Jamen, hvad nu hvis vi bryder den op og skaber tre rum, hvortil styringen skal tilpasses, foreslår Klaus Majgaard.

 • 24.10.18 Ledelse
  Giv plads til at træne de tværfaglige kompetencer

  Et succesfuldt tværfagligt samarbejde kræver koblingskompetencer – at ledere og medarbejdere på tværs af organisationen er i stand til at kommunikere, koordinere og kooperere. Men det kommer ikke af sig selv, siger professor. Hør mere på konference.

 • 31.07.18 Uddannelse
  Ledelsesekspert om fusion: Ny institution kommer til at stå stærkt

  Fusionen af Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebælt vil øge samarbejde på tværs og fokus på at omsætte viden til effekt er potentialer. Dermed får Region Syddanmark en stærkere aktør i ledelses- og organisationudvikling, mener Kuno Johansen.

 • 08.06.18 Velfærd
  Ledige skal hjælpe ledige i job

  Arbejdsmarkedsudvalget har netop bevilget 250.000 kr. til at få Powerjobsøgerne til at etablere sig i Kolding. Netværket drives af frivillige for frivillige og har gode erfaringer med at få ledige i job.