Socialkommission skal sikre inddragelse

Politik

27/03/2013 23:14

Nick Allentoft

”Myndighedernes indsats er på mange måder kørt fast, mennesker bliver 'væltet' i stedet for at blive rejst op.” Sådan lyder kritikken i et nyt beslutningsforslag, der netop er fremsat i Folketinget af Enhedslisten. Partiet vil have nedsat en socialkommission, og følger dermed aktivt op på seks tidligere socialministres forslag.

Står det til Enhedslisten (EL) skal der nedsættes en socialkommission præcis som seks tidligere socialministre foreslog for flere måneder siden. Nu fremsætter partiet et beslutningsforslag i Folketinget, og forsøger dermed at gøre ide til virkelighed.

En socialkommissionen skal ifølge EL komme med anbefalinger til en socialpolitik, der er præget af ”forebyggende og sammenhængende indsatser, der inddrager og inkluderer borgerne.”

Enhedslisten opfordrer regeringen til at tage ansvar, så socialpolitikken får større politisk rum og opmærksomhed.

”Den førte politik bærer sit store ansvar. Det gælder de stadigt større sparekrav på velfærdsområderne. Det gælder de mange reformer,” skriver forslagsstillerne Finn Sørensen, Pernille Skipper og Stine Brix.

Tidligere socialministre enige

Det var seks tidligere socialministre, der tilbage i november sidste år første gang bragte forslaget om en socialkommission frem. Dengang afviste socialminister Karen Hækkerup forslaget, men siden da har socialkrisen åbenlyst øget behovet yderligere, mener Enhedslisten.

For få uger siden skrev, DenOffentligeSektor.dk, at endnu en tidligere socialminister bakker op om tankerne.

”Der er behov for, at vi ser på området som en helhed, og der er brug for nytænkning. Og det kunne være rigtig godt, hvis hele Folketinget kunne bakke op om sådant et arbejde – og blive inddraget ved fremlæggelse for dermed at skabe bred opbakning,” sagde Benedikte Kiær (K) den 18. februar. Hun er stadig positiv overfor forslaget, og oplyser, at hun vil tage EL's forslag op på førstkommende gruppemøde hos Konservative.

KL's nye begreb

Der er da også kommet en øget bevidsthed om socialkrisen siden november sidste år. Således har DenOffentligeSektor.dk eksempelvis skrevet om, at et dobbelt socialsystem, er på vej, ligesom flere og flere fagprofessionelle advarer mod udviklingen på socialområdet. Senest har KL fremlagt et udspil på det kommunale topmøde i Aalborg i sidste uge. Under overskriften 'Invester før det sker' fremlagde KL en socialpolitisk vision, der bl.a. introducerede begrebet ”samskabelse”.

”Samskabelse er, når kommuner og borgere sammen finder frem til den indsats, der giver mest mening for borgeren i en aktuel situation. Vi skal bort fra, at det er kommunen, der har facitlisten," sagde KL's formand, Erik Nielsen således.

Den øgede bevidsthed om socialkrisen og behovet for helhedsindsats og tidligere indsats øger behovet for en socialkommission, mener EL. Således ”glæder” partiet sig over, at ”det nu også hos regering og Kommunernes Landsforening åbent erkendes, at der skal gøres op med den såkaldte ”silo” – og ”kassetænkning” i den offentlige sektor.”

Derfor forstår EL ikke, at ministeren har afvist forslaget om en socialkommission.

”Så meget mere undrer det os, at hun (socialministeren, red.) afviser forslaget fra de tidligere socialministre, for det er jo netop det behov, de (seks tidligere socialministre, red.) vil imødekomme med deres forslag om en socialkommission, ligesom de understreger nødvendigheden af, at man inddrager praktikere, forskere og borgere i kommissionens arbejde,” skriver Enhedslisten, og tager KL og Regeringen på ordet med sit beslutningsforslag, der er fremsendt til socialudvalget onsdag 27. marts.

Læs hele Enhedslistens beslutningsforslag

FAKTA: Det skriver EL om Socialkommission

”Folketinget opfordrer regeringen til at nedsætte en socialkommission. Kommissionens opgave er at komme med anbefalinger til en socialpolitik, der er præget af et helhedssyn og af forebyggende og sammenhængende indsatser, der inddrager og inkluderer borgerne. Kommissionen nedsættes inden åbningen af Folketinget oktober 2013 efter forhandlinger med Folketingets partier om sammensætning, kommissorium og arbejdsform. Det tilsigtes, at kommissionen afslutter sit arbejde pr. 1. juni 2014, hvorefter dens rapport danner grundlag for en bred folkelig debat blandt borgere, eksperter, organisationer og politikere på alle niveauer om mål og midler i socialpolitikken, med henblik på evt. lovændringer i begyndelsen af 2015.

En socialkommission skal ifølge Enhedslistens forslag bl.a. forholde sig til følgende:

 • Hvad har konsekvenserne været af 20 års beskæftigelses- og socialpolitik – har det ført til at flere – eller færre – er blevet inkluderet på arbejdsmarkedet, har det medført flere eller færre fattige, flere eller færre udsatte borgere, flere eller færre social problemer?

 • Hvordan fremmer vi udviklingen af en socialpolitik, der bygger på forebyggelse, på tidlig indsats, på helhedssyn, helhedsorienteret sagsbehandling og rehabilitering? Det bør undersøges, hvilke barrierer der er herfor, især inden for følgende områder:

  • Myndighedernes syn på borgerinddragelse og borgernes retssikkerhed

  • Den førte økonomiske politik – generelt og over for kommunerne, herunder refusionssystemet

  • De sociale ydelsers størrelse og sammensætning

  • Lovgivningen, især på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet

  • Opgavefordeling og ledelsesmetoder inden for de enkelte kommuner, regioner og staten, og myndighederne i mellem

  • Definitionen af de offentligt ansattes opgaver og inddragelse af de berørte borgere i udviklingen af løsninger

  • Samarbejdet med og mellem vigtige aktører som virksomheder, fagforeninger og frivillige organisationer

Kommissionen bør samtidig komme med bud på hvordan forskningen kan styrkes, så der udvikles tidssvarende redskaber til at måle og evaluere virkningerne af den førte politik.

Mest Læste

Annonce