Embedsmændene slipper aldrig rigtig tøjlerne

Ledelse

25/6/14 9:11

Freja Eriksen

Centralistiske undertoner dominerer innovationskulturen i det offentlige. Men bureaukratiets dominans bør ikke overdrives, mener Peter Aagaard, der her fortæller om CLIPS-projektets status.

Der er i disse år stort hype om offentlig innovation og borgerinvolvering i den offentlige sektor. Man kan diskutere hvor vilde læreprocesser man kan og skal skabe i den offentlige sektor, og hvor meget borgerne skal med. Men i øjeblikket er der tilsyneladende grænser for, hvor vildt det bliver, og hvor meget borgerne kommer med. For embedsmændene slipper aldrig rigtig tøjlerne. Det er et af de indtryk, der står tilbage fra forskningsprojektet CLIPS. Innovationskulturen i det offentlige er i udpræget grad en ’gør-det-selv’-kultur med centralistiske undertoner. Borgerne involveres typisk ikke i idéfasen, men kommer eventuelt med i processen, når projektet skal implementeres.

Tema om offentlig modernisering

Gennem 30 år har politikerne forsøgt at modernisere den offentlige sektor.

Læs her hvad centrale nøglepersoner mener om de forsøg. 

I den nye bog ”Samarbejdsdrevet innovation i praksis” (som undertegnede er en af medforfatterne til) rapporteres fra en lang række af de casestudier, som er blevet udført i forbindelse med forskningsprojektet CLIPS. Det er tale om temmelig forskellige casestudier. Det gør det vanskeligt at generalisere. Alligevel er der en række pointer, der er værd at hæfte sig ved på tværs af casestudierne.

Det nye ideal er ’fleksibel centralisme’

De fleste innovationer sker tilsyneladende internt i organisationer, inden for embedsværkets eget domæne. Her føler de offentligt ansatte sig formentlig sikre nok til at eksperimentere i det små. Når det er sagt, så praktiseres samarbejdsdrevet innovation på mange forskellige måder i den offentlige sektor, alt efter hvilken kontekst vi taler om. Samarbejdsdreven innovation er præget af en flerhed af styreformer. Det vi generelt kan se komme til udtryk i casestudierne er forsøget på at skabe en fleksibilitet, hvor bureaukratiet kobles med elementer fra andre styreformer, såsom mål-ramme-styring, selvstyring, puljestyring og uddelegering til professioner, netværk, partnerskaber, selvstyrende teams mm. Det gør det vanskeligt at tale om ’offentlig styring’ såvel som samarbejdsdrevet innovation som entydige størrelser. Bureaukratiet dominerer ganske vist fortsat fra Gedser til Skagen, men dominansen skal ikke overdrives. Det nye styringsideal er snarere ’fleksibel centralisme’.

Involvér borgerne mere

Offentlig innovation handler om den offentlige sektors tilpasning til nye udefrakommende krav - eller mere generelt om tilpasning til en forventet fremtid. Spørgsmålet er, om man kan skabe den rette institutionelle sammenkobling af hierarki, konkurrence og samarbejde ovenfra, eller om det ikke er mere effektivt på længere sigt at give plads til, at de berørte aktører selv er med til at sammensætte rammerne for innovation? Spørgsmålet er med andre ord, om den lettere centralistiske gør-det-selv tilgang til offentlig innovation også er den mest effektive og legitime model på længere sigt? I Danmark har vi en årelang samarbejdstradition, fra lokalt til nationalt, såvel som mellem sektorer. Vi har derfor nogle særlige forudsætninger for at opdyrke og udvikle mere decentrale metoder til offentlig innovation, der involverer brugere og borgere, såvel som politikere allerede i idéfasen. Denne alternative tilgang burde være en tanke værd for politikere og topadministratorer.

Hensynet til effektivitet kan hæmme hensynet til innovation

Innovation er blevet et legitimeringskrav til offentlige organisationer på linje med effektivitet og demokratisk legitimitet. Det er med andre ord ikke længere nok at følge borgernes og politikernes vilje og have styr på økonomien. Nu skal man også være dynamisk og innovativ. Spørgsmålet er så, om der er plads til at imødekomme kravet om innovation. Vores spørgeskemaundersøgelse indikerer, at netop det krav er vanskeligt at indfri i lyset af de senere års skærpede krav til effektivitet. På topleder-niveau og på politisk niveau må man derfor gøre sig nogle overvejelser om, hvorvidt kravet om innovation er på kollisionskurs med det overordnede krav om effektivitet.

 

Samarbejdsdrevet innovation i praksis

Aagaard, Sørensen & Torfing

Udkommet på DJØF-forlaget i juni 2014

Bogen præsenterer resultaterne fra CLIPS-projektet, som siden 2010 har studeret betingelserne for at fremme offentlig innovation gennem tværgående samarbejde.