Antallet af hjemløse vokser stadig

Velfærd

15/09/2015 12:49

Nick Allentoft

Den generelle stigning i hjemløsheden i Danmark fortsætter. Især flere og flere unge i slutningen af 20’erne bliver hjemløse. Der er også sket en stigning blandt personer i 50’erne, der ikke har en bolig. Antallet af psykisk syge, der står uden hjem, er også stigende.

Der er 6.138 hjemløse personer i Danmark, viser SFI’s seneste kortlægning. Det er 318 personer flere end ved den forrige kortlægning i 2013, og det svarer til en stigning på 5 pct. Sammenholdt med 2009, hvor tallet var 4.998 personer, er der siden 2009 sket en stigning på 23 pct.

Voksende problem blandt 25-29-årige
Den største stigning i antallet af hjemløse er sket blandt de 25-29 årige. I 2015 blev der registreret 799 hjemløse personer i denne aldersgruppe mod 617 i 2013. Det svarer til en stigning på 29 pct. 
Der er også sket en stigning i antallet af hjemløse borgere mellem 50 og 59 år. I 2015 er der 951 personer i denne gruppe mod 833 personer i 2013. 

Flere med en psykisk sygdom 
Hjemløshed er sjældent det eneste problem, faktisk er 4 ud af 5 enten psykisk syge eller har et misbrug. Siden 2009 er andelen af hjemløse med en psykisk lidelse steget fra 37 pct. til 49 pct. i 2015.
Næsten 8 ud af 10 hjemløse er mænd, og en femtedel af de hjemløse har en anden baggrund end dansk. Andelen med indvandrerbaggrund blandt de hjemløse er meget høj i storbyerne; 36 pct. af de hjemløse i Aarhus og 30 pct. i København er indvandrere eller efterkommere.

Mangel på boliger og behov for bedre social støtte
Stigende boligmangel rammer de socialt udsatte grupper hårdt – både blandt unge og ældre. Samtidig har hjemløse borgere brug for social støtte, hvis de flytter i egen bolig. ”Vi skal være bedre til at bruge de støttemetoder, som vi ved virker, og giver hjemløse borgere den hjælp, de har behov for,” siger forsker Lars Benjaminsen, der har lavet undersøgelsen. 

Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Social- og Indenrigsministeriet. Læs mere og hent rapporten her.

 

RESUMÉ: HJEMLØSHED I DANMARK 2015. NATIONAL KORTLÆGNING    Denne rapport indeholder resultaterne af den femte kortlægning af hjemløshed i Danmark og er baseret på hjemløsetællingen, der blev gennemført i uge 6, 2015. Kortlægningerne har været gennemført hvert andet år siden 2007 og belyser udviklingen i omfanget og karakteren af hjemløshed i Danmark.    RESULTATER   ANTALLET AF HJEMLØSE BORGERE STIGER FORTSAT Antallet af hjemløse borgere i uge 6, 2015 er opgjort til 6.138 personer. Det er 318 personer flere end ved den forrige kortlægning i 2013, svarende til en stigning på 5 pct. Siden 2009, hvor tallet var på 4.998 personer, er der sket en stigning på 23 pct.    Det er ca. hver tiende af de hjemløse borgere, der har overnattet på gaden i løbet af tælleugen, svarende til 609 personer. De to største grupper er dog dem, der har overnattet på herberger, og dem, der har overnattet midlertidigt hos familie og venner. Det er særligt i gruppen, der overnatter midlertidigt hos familie og venner på grund af hjemløshed, at vi har set en stigning over de senere år.    Cirka halvdelen af de hjemløse borgere har været hjemløse i under ét år, hvilket viser, at der sker en fortsat tilgang af borgere, der kommer ud i en hjemløshedssituation. Den anden halvdel har derimod været hjemløse i mere end et år, og der er ca. en fjerdedel, der har været hjemløse i mere end to år.    STIGNINGEN I HJEMLØSHED BLANDT DE 25-29-ÅRIGE Antallet af hjemløse unge mellem 18 og 24 år er i uge 6, 2015 opgjort til 1.172 personer. Det er en begrænset stigning siden tællingen i 2013, hvor der blev registreret 1.138 hjemløse unge. Det er alligevel samlet set en kraftig stigning siden 2009, hvor antallet var 633 hjemløse unge. Den meget markante vækst i antallet af hjemløse unge mellem 18 og 24 år synes dog at være aftagende, selvom niveauet for antallet af hjemløse unge fortsat er højt.    Derimod er antallet af hjemløse borgere steget betydeligt i aldersgruppen mellem 25 og 29 år, hvor der i 2015 blev registreret 799 personer mod 617 personer i 2013.    Der er også sket en stigning i antallet af hjemløse borgere mellem 50 og 59 år, der er på 951 personer i 2015 mod 833 personer i 2013.   FLEST HJEMLØSE BORGERE I STORBYERNE Sammenlagt er det halvdelen af de hjemløse borgere, der er hjemmehørende i hovedstadsområdet. Den ene halvdel af de hjemløse borgere i hovedstadsområdet findes i København, mens den anden halvdel er hjemmehørende i omegnskommunerne. Cirka en tiendedel er registreret i Aarhus, og den stigning i hjemløsheden i Aarhus, der har været observeret over de senere år, er fortsat frem til den seneste tælling. Ligeledes er antallet af hjemløse steget i Odense fra 2013 til 2015, hvor der ellers var sket et betydeligt fald i perioden 2009-2013.    MANGE HAR KOMPLEKSE STØTTEBEHOV Halvdelen af de hjemløse borgere har en psykisk sygdom og omkring to tredjedele har misbrugsproblemer. Det er næsten 4 ud af 5 hjemløse, der enten har en psykisk sygdom, misbrug eller begge dele. Men der er også ca. 1 ud af 5 hjemløse, der ikke har en psykisk sygdom eller misbrug, og denne andel er lidt højere i hovedstadsområdet, formentlig fordi hjemløsheden her rammer en lidt bredere gruppe på grund af den pressede boligsituation.    MANGEL PÅ BOLIGLØSNINGER OG SOCIAL STØTTE Kun en tredjedel af de hjemløse borgere har en bostøttemedarbejder eller en støttekontaktperson tilknyttet, ligesom det er under en tredjedel af de hjemløse, der er skrevet op til en bolig. Endvidere er det kun en fjerdedel af de hjemløse borgere, der har en kommunal handleplan.    PERSPEKTIVER Et hovedresultat af kortlægningen er, at hjemløsheden i Danmark fortsat er stigende. Resultaterne viser også, at årsagerne til hjemløshed skal findes i både samfundsmæssige og individuelle forhold. En betydelig del af de borgere, der rammes af hjemløshed i Danmark, er personer med psykisk sygdom eller misbrugsproblemer. Det er socialt udsatte borgere, der i høj grad er afhængige af samfundets hjælp til at få et sted at bo, ligesom disse borgere ofte har brug for social og praktisk støtte i hverdagen for at kunne bo i egen bolig.    I den sammenhæng udgør den stadigt mere pressede boligsituation, særligt i landets storbyer, med en kraftig mangel på billige boliger en betydelig barriere for at nedbringe hjemløsheden og er en væsentlig årsag til, at omfanget af hjemløshed fortsat er stigende.    En gruppe, der er særligt sårbare, er de udsatte unge, som på grund af den relativt lavere kontanthjælp til de unge, har endnu vanskeligere ved at finde en bolig, som de kan betale. Hvor antallet af hjemløse ved de tidligere kortlægninger er steget kraftigt blandt de 18-24-årige, er der nu sket en stigning i gruppen af 25-29-årige. Samtidig har hovedparten af de hjemløse unge psykosociale problemstillinger og har derfor også brug for en intensiv social støtte. Viden på området viser, at når de udsatte unge er hjemløse, er det særligt vanskeligt at hjælpe dem med de øvrige problemstillinger i deres liv.    Der er efterhånden en betydelig viden om, hvilke indsatser der er særligt virksomme til at hjælpe hjemløse borgere ud af hjemløshed. Både international forskning og resultaterne fra den danske Hjemløsestrategi viser, at det er afgørende så tidligt som muligt at etablere en permanent boligløsning. Det er den tilgang, der benævnes som Housing First, og som indebærer, at borgeren ikke skal vente på at komme i bolig, indtil han eller hun vurderes at være parat til at bo i egen bolig. I stedet bør en boligløsning etableres hurtigt, samtidig med at der gives en intensiv social støtte tilpasset borgerens individuelle problematikker og støttebehov.    På den baggrund er det problematisk, at mange hjemløse borgere ikke er skrevet op til en bolig eller et botilbud og ikke har en bostøttemedarbejder tilknyttet. Det er også problematisk, at mange hjemløse borgere ikke har en kommunal handleplan, der har til formål at specificere, hvilke indsatser borgeren har behov for og binde de forskellige indsatser sammen. Det viser, at der fortsat er et stort potentiale for at forstærke indsatsen for de hjemløse borgere, og at der er behov for at sikre, at de hjemløse borgere får etableret en boligløsning og får den sociale støtte, som de har behov for.    GRUNDLAG Kortlægningen er foretaget ved, at en række sociale tilbud og lokale myndigheder har udfyldt et spørgeskema for hver person, de har haft kontakt med eller kendskab til, som befandt sig i en hjemløshedssituation i uge 6, 2015. Kortlægningen er foretaget efter samme metode som de tidligere kortlægninger, der har været gennemført hvert andet år siden 2007.    

Mest Læste

Annonce